Codul de etica si deontologie

I. DISPOZIŢII GENERALE

    1. Codul de etică şi deontologie al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Cod) reglementează conduita acestuia în exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi în afara îndeplinirii acestora.
    2. Codul are drept scop ghidarea comportamentului funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, astfel încît aceştia să respecte valorile morale şi profesionale, principiile şi normele de conduită, contribuind la prevenirea corupţiei şi crearea unui climat de încredere în societate. 
    3. Prevederile Codului se aplică tuturor angajaţilor care cad sub incidenţa Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    4. Conduita profesională a funcţionarului public cu statut special se bazează pe următoarele principii:
    1) legalitatea – respectarea Constituţiei Republicii Moldova, cadrului normativ în vigoare şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    2) umanismul  – apărarea, în mod prioritar, a persoanei ca valoare supremă a societăţii, a drepturilor şi libertăţilor acesteia;
    3) egalitatea şi nediscriminarea – aplicarea unui tratament egal tuturor persoanelor, fără discriminări pe considerente de apartenență etnică, rasă, religie, opinie politică sau de orice altă opinie, vîrstă, sex, orientare sexuală, avere, statut social, limbă, dizabilitate sau orice alt criteriu;
    4) imparţialitatea – manifestarea unei atitudini obiective şi neutre de către funcţionarii publici cu statut special faţă de orice interes personal, economic, politic, religios etc.;
    5) transparenţa – asigurarea accesului populaţiei la informaţiile cu caracter public, în condiţiile legislaţiei;
    6) disponibilitatea – intervenţia funcționarului public cu statut special în orice situaţie în care ia cunoştinţă de atingerea adusă vreuneia dintre valorile apărate de lege, indiferent de momentul constatării acesteia, capacitatea de a percepe şi de a soluționa problemele celor aflaţi în dificultate ori de a îndruma către alte autorităţi cazurile care se situează în afara competenţei sau atribuţiilor sale;
    7) profesionalismul – îndeplinirea atribuţiilor de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, promptitudine şi corectitudine;
    8) confidenţialitatea – garantarea securităţii datelor şi informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor stabilite de cadrul normativ;
    9) respectul – consideraţia acordată persoanelor, colegilor, superiorilor, subordonaţilor, drepturilor şi libertăţilor acestora, instituţiilor, legilor, valorilor sociale, normelor etice şi deontologice;
    10) integritatea profesională – capacitatea funcționarului public cu statut special de a-şi exercita obligaţiile şi atribuţiile legale şi profesionale în mod onest, ireproşabil, dînd dovadă de o înaltă ţinută morală şi corectitudine, precum şi abilitatea de a-şi realiza activitatea în mod imparţial şi independent, fără a comite vreun abuz, respectînd interesul public, supremaţia Constituţiei Republicii Moldova şi a legii;
    11) loialitatea – obligaţia  de a servi cu bună-credinţă instituţia în care activează, precum şi interesele legitime ale cetăţenilor, de a se abţine de la orice act sau faptă care poate prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele legale ale instituţiei;
    12) intoleranţa faţă de corupţie – aplicarea măsurilor legale, potrivit competenței, pentru prevenirea, depistarea, suprimarea şi pedepsirea comportamentului corupţional;
    13) prioritatea interesului public – obligaţia de a considera interesul public mai presus decît interesul personal în exercitarea funcţiilor;
    14) prezumţia de nevinovăţie;
    15) intoleranţa (toleranţa zero) faţă de tortură, pedepse sau tratament inuman şi degradant – nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante. Toleranța față de cei care vor admite în activitatea lor acte de tortură, tratament inuman sau degradant va fi „zero”;
    16) integritatea morală  – adoptarea unui comportament conform normelor etice acceptate și respectate în societate.

II. VALORILE MORALE ŞI PROFESIONALE

    5. Funcționarul public cu statut special ocroteşte şi promovează următoarele valori morale şi profesionale:
    1) patriotismul – sentimentul de devotament faţă de ţară, profesia aleasă şi datoria de serviciu;
    2) datoria de serviciu – respectarea necondiţionată a prevederilor jurămîntului pentru asigurarea legalității, ordinii și securității publice;
    3) onoarea şi  demnitatea – calităţi ce se manifestă prin reputaţia, autoritatea personală şi devotamentul faţă de datoria civică şi de serviciu.
    6. În procesul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, funcţionarul public cu statut special respectă şi apără drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, în conformitate cu Declaraţia universală a drepturilor omului, Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, Codul european de etică al poliţiei și cadrul normativ.
    7. Funcţionarul public cu statut special este obligat:
    1) să execute strict şi corect prevederile actelor normative;
    2) să respecte disciplina de serviciu;
    3) să curme acţiunile care lezează demnitatea umană, actele de tortură, tratamentele inumane sau degradante;
    4) să manifeste un comportament curajos în situaţiile ce reclamă necesitatea protecţiei vieţii, sănătăţii şi proprietăţii oamenilor;
    5) să promoveze cultura de serviciu, respectul şi ajutorul reciproc;
    6) să respecte familia şi să practice un comportament corect, bazat pe valori sociale înalte;
    7) să fie disciplinat și vigilent, să manifeste inițiativă și perseverență, să își consacre activitatea profesională îndeplinirii competente, corecte și conștiincioase a atribuțiilor de serviciu;
    8) să respecte principiile, normele și regulile activității profesionale;
    9) să promoveze și să consolideze prin propria prestație imaginea publică a  instituției pe care o reprezintă;
    10) să poarte uniforma și însemnele distinctive cu respectarea normelor privind portul uniformei, aprobate de ministrul afacerilor interne;
    11) să respecte cerințele normelor unanim recunoscute de comportament în familie și societate, să nu admită exercitarea atribuțiilor de serviciu sub influența băuturilor alcoolice, substanțelor narcotice sau psihotrope.  

III. REGLEMENTĂRI SPECIFICE
ALE CONDUITEI PROFESIONALE

    8. Funcţionarul public cu statut special aplică forţa fizică, mijloacele speciale şi armele de foc în conformitate cu legislaţia în vigoare. Despre toate cazurile în care a aplicat forța fizică, mijloacele speciale sau armele de foc, indiferent de urmările survenite, funcționarul public cu statut special este obligat să comunice necondiționat procurorului, cu întocmirea și expedierea imediată (nu mai tîrziu de 24 de ore) a raportului său scris.
    9. Funcţionarul public cu statut special trebuie să execute ordinele legale primite de la superiori. Totodată, el are dreptul să refuze executarea celor care sînt evident ilegale şi să comunice în scris şi motivat superiorului ierarhic astfel de situaţii. Acesta nu poate fi sancţionat sau prejudiciat pentru refuzul de a executa ordinele şi dispoziţiile ilegale. 
    10. Privarea de libertate a unei persoane și contactele realizate cu aceasta în timpul desfășurării cercetărilor se realizează numai cu respectarea procedurii prevăzute de lege şi nu trebuie să depăşească perioada de timp strict necesară îndeplinirii scopului preconizat.
    11. Persoanele care fac obiectul unor măsuri luate în condiţiile punctului 10 trebuie să fie informate cu privire la motivele privării de libertate, la procedura aplicabilă situaţiei respective şi să li se asigure posibilitatea exercitării drepturilor corespunzătoare calităţii pe care o au în situaţia creată.
    12.  La aplicarea măsurilor privative de libertate, funcţionarul public cu statut special evaluează şi întreprinde măsurile necesare pentru siguranţa persoanei, monitorizarea stării de sănătate, realizarea condiţiilor de igienă şi de alimentaţie corespunzătoare.
    13. În procesul de aplicare a legii, funcţionarul public cu statut special trebuie:
    1) să  manifeste o atitudine respectuoasă în relaţiile cu persoanele;
    2) să dea dovadă de abilităţi de gestionare a situaţiilor de conflict;
    3) să respecte dreptul la viaţa privată, la inviolabilitatea corespondenţei şi a domiciliului;
    4) să respecte principiul prezumţiei de nevinovăţie, asigurînd fiecărei persoane care face obiectul cercetării deplina exercitare a drepturilor sale legale; 
    5) să ia în considerare nevoile specifice ale unor categorii speciale de populaţie, cum ar fi: copiii, femeile, bătrînii, persoanele cu dizabilităţi.
    14. În relaţiile cu reprezentanţii altor organe de drept, funcţionarul public cu statut special trebuie să dea dovadă de amabilitate şi bunăvoinţă, să acorde sprijin în vederea exercitării legale a atribuţiilor de serviciu.
    15. Funcţionarul public cu statut special nu aplică, nu încurajează şi nu tolerează nicio formă de tortură, tratament inuman sau degradant. În cazul în care ia cunoştinţă, prin orice mijloace, de săvîrşirea faptelor prevăzute mai sus, acesta  este obligat să le denunţe superiorilor, în formă scrisă, fiindu-i asigurat anonimatul. La rîndul său, superiorul este obligat să le comunice imediat procurorului, cu întocmirea şi expedierea, în termen de cel mult 24 de ore, a raportului în scris.
    16. În relaţia cu victimele şi martorii, funcționarul public cu statut special adoptă un comportament adecvat stării psihoemoţionale a acestora şi le acordă, în condiţiile legii, susţinere, asistenţă și protecţie pe timpul investigaţiilor, atunci cînd există riscul intimidării lor.
    17. Funcţionarul public cu statut special are obligația să păstreze secretul de stat, precum și să respecte confidențialitatea deplină a datelor și informațiilor pe care le deține și să nu le utilizeze abuziv sau în folos personal.
    18. Culegerea, stocarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către funcționarul public cu statut special se fac în condițiile legii și vor fi limitate strict pentru îndeplinirea obiectivelor legale, specifice funcției.
    19. Funcţionarul public cu statut special aflat în deplasare de serviciu sau care reprezintă autoritatea publică în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţămînt, conferinţe, seminare şi alte activităţi este obligat să manifeste o conduită care să nu prejudicieze imaginea ţării şi a autorităţii pe care o reprezintă, să respecte regulile de protocol şi legile ţării-gazdă.

IV. CULTURA COMUNICĂRII

    20. Funcţionarul public cu statut special trebuie să posede şi să îşi dezvolte cultura comunicării, utilizînd un limbaj clar și fluent.
    21. Este interzis să folosească în comunicarea cu publicul şi cu colegii de serviciu expresii indecente, vulgare, discriminatorii şi dispreţuitoare.
    22. În comunicarea cu publicul, funcționarul public cu statut special respectă următoarele cerinţe:
    1) iniţiază comunicarea cu salutul, indicînd numele, funcţia, gradul special,  se legitimează, apoi expune succint motivul adresării, excepție făcînd cazurile de intervenție profesională stabilite de Regulamentul privind intervenţia profesională în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
    2) expune clar şi argumentat cerinţele şi constatările;
    3) ascultă explicaţiile şi întrebările persoanei fără a o întrerupe, demonstrînd bunăvoinţă şi respect;
    4) solicită, în cazurile prevăzute de legislaţie, într-o manieră politicoasă, prezentarea documentelor necesare pentru verificare;
    5) încheie comunicarea mulţumind persoanelor pentru cooperare.
    23. Comunicarea cu mass-media este asigurată de către funcţionarul public cu statut special desemnat în acest sens în modul prevăzut de lege. Funcţionarul public cu statut special desemnat oficial să participe la activităţi sau dezbateri publice trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare. În cazul în care nu este desemnat în acest sens, acesta poate participa la activităţi  sau dezbateri publice, avînd obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă neapărat punctul de vedere oficial al instituţiei în care activează.

V. CLIMATUL MORAL-PSIHOLOGIC

    24. Funcţionarul public cu statut special adoptă un comportament care să asigure un climat moral-psihologic favorabil în subdiviziune, manifestă respect faţă de superiorii în grad şi funcţie, îi sprijină, în limitele competenţei, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
    25. În scopul menţinerii climatului moral-psihologic adecvat, funcționarul public cu statut special:
    1) contribuie la stabilirea unor relaţii prietenoase cu colegii de serviciu, bazate pe încredere şi respect reciproc;
    2) respectă subordonarea, raportează la timp despre sarcinile executate;
    3) dă dovadă de stabilitate moral-psihologică, răbdare, perseverenţă, responsabilitate pentru acţiunile sale;
    4) nu tolerează abaterile disciplinare şi de drept;
    5) nu răspîndeşte informaţii calomnioase.
    26. În vederea creării şi menţinerii unui climat organizaţional corespunzător,  funcţionarul public cu statut special care deţine funcţie de conducere:
    1) promovează normele de conduită şi asigură respectarea acestora de către subalterni;
    2) asigură controlul executării sarcinilor de serviciu de către subalterni;
    3) demonstrează pe propriul exemplu şi promovează calităţi morale ca onoarea, dreptatea,  bunătatea, responsabilitatea, exigenţa și devotamentul;
    4) asigură egalitatea de şanse şi tratament în ceea ce priveşte cariera profesională a subalternilor;
    5) examinează şi aplică cu obiectivitate criteriile de evaluare a performanţelor profesionale pentru personalul din subordine;
    6) evită criteriile discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii în afara normelor de conduită prevăzute de prezentul Cod pentru accesul sau promovarea în funcţie;
    7) asigură condiţii adecvate pentru dezvoltarea calităţilor personale şi profesionale ale subalternilor.

VI. INTEGRITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC
CU STATUT SPECIAL

    27. Funcţionarul public cu statut special este obligat să evite conflictele de interese, respectînd în acest scop restricţiile şi incompatibilităţile stabilite de legislaţie.
    28. El este obligat să raporteze imediat în scris, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la data constatării,  conducătorului său sau organului ierarhic superior despre situaţia de conflict de interes real în care se află și să acționeze în continuare conform prevederilor legale.
    29. Funcţionarul public cu statut special nu tolerează actele de corupţie şi nu face uz de autoritatea conferită de statutul său pentru rezolvarea unor interese personale sau ale altor persoane.
    30. În scopul asigurării integrității, funcţionarul public cu statut special are obligaţia:
    1) să nu admită în activitatea sa acte de corupţie, acte conexe corupţiei şi fapte de comportament corupţional;
    2) să denunţe imediat la organele competente orice tentativă de a fi implicat în acţiunile prevăzute la subpunctul 1);
    3) să se abţină de la imixtiunea în activitatea altui angajat; 
    4) să denunţe orice influenţă necorespunzătoare şi să acţioneze în conformitate cu prevederile legale;
    5)  să declare cadourile în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    6) să cunoască și să respecte obligațiile ce îi revin conform politicilor anticorupție prevăzute de cadrul normativ;
    7) să respecte regimul de restricții, interdicții și incompatibilități în activitatea de serviciu.
    31. Funcţionarului public cu statut special îi este interzis să solicite sau să accepte favoruri, invitații, cadouri, servicii sau orice alt avantaj necuvenit destinat lui sau familiei lui, dacă oferirea acestora este legată, în mod direct sau indirect, de  îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
    32. Acesta informează superiorii şi alte organe competente dacă, în procesul exercitării atribuțiilor, ia cunoștință despre comiterea actelor de corupţie şi a celor conexe corupţiei, a faptelor de comportament corupţional, despre nerespectarea regulilor privind declararea averii şi intereselor personale.
    33. Funcționarul care informează cu bună-credinţă despre faptele indicate la punctul 32 nu poate fi sancţionat disciplinar pentru aceasta şi beneficiază de măsuri de protecţie, asigurate de conducătorul ierarhic superior şi subdiviziunea specializată, după cum urmează: 
    1) prezumţia de bună-credinţă pînă la proba contrarie;
    2) confidenţialitatea datelor cu caracter personal;
    3) transferul în condiţiile legislaţiei.
    34. Funcţionarul public cu statut special care deține funcţie de conducere este obligat să nu admită ca subalternii să îşi îndeplinească atribuţiile în situaţii de conflict de interese, să întreprindă acţiunile necesare pentru prevenirea corupţiei în rîndul angajaţilor din subordine şi poartă răspundere pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în acest sens.

VII. RĂSPUNDEREA FUNCŢIONARULUI PUBLIC
CU STATUT SPECIAL

    35. Dispoziţiile prezentului Cod fac parte din condiţiile de muncă. Funcţionarul public cu statut special, după depunerea jurămîntului, îşi asumă responsabilitatea respectării prevederilor prezentului Cod.
    36. Încălcarea prevederilor prezentului Cod poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală.
    37. Respectarea valorilor, principiilor şi normelor de conduită enunţate în prezentul Cod constituie un factor important în executarea misiunilor de serviciu, o condiţie necesară pentru încrederea comunităţii şi sprijinirea activităţilor desfăşurate.