Petiţii, sesizări şi reclamaţii

PETIŢII, SESIZĂRI ŞI RECLAMAŢII

Conform Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19 iulie 2018, prin petiţie se înţelege orice cerere, sesizare sau propunere, adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică. Solicitarea poate fi formulată în scris ori prin intermediul poştei electronice, şi poate fi adresată, la alegerea petiţionarului, organului emitent sau organului ierarhic superior.

Examinarea petiţiilor se efectuează în termen de 30 de zile.

Petiția poate fi:
a) depusă în scris la autoritatea publică ori expediată prin poștă sau fax;
b) transmisă în formă electronică;
c) depusă verbal, fiind consemnată într-un proces-verbal.
Dacă se transmite în formă electronică, petiția trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru un document electronic.

Petiția conține următoarele elemente:
a) numele și prenumele sau denumirea petiționarului;
b) domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;
c) denumirea autorității publice;
d) obiectul petiției și motivarea acesteia;
e) semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică.

Municipiul Chişinău, strada Petricani 19, cod poştal MD-2059,

Telefon:(373 22) 264 - 592 
      Fax: (373 22) 259 – 651
e-mail: politia.frontiera@border.gov.md