REGULILE DE REGIM în zona de frontieră și în punctele de trecere a frontierei de stat

REGULILE specifice ale regimului zonei de frontieră

1. Regulile specifice ale regimului zonei de frontieră (în continuare – Reguli) sînt stabilite în temeiul Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
2. Lăţimea zonei de frontieră este de 10 kilometri şi este stabilită în scopul asigurării controlului frontierei.
3. Pe drumurile de acces în zona de frontieră, inclusiv în localităţile aflate în acea zonă, de către Poliţia de Frontieră se instalează tăbliţe cu inscripţia „Zonă de frontieră”. Lista localităţilor care se află în zona de frontieră, precum şi a localităţilor ale căror hotare se află în zona de frontieră este menţionată în anexa nr.1 la prezentele Reguli. Dimensiunile tăbliţelor, culoarea, locul amplasării lor se aprobă de şeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.
4. Pe drumurile naţionale, internaţionale, la intrările şi ieşirile în/din localităţile din zona de frontieră se instalează, după caz, indicatoarele informative rutiere stabilite în anexa nr.2 la prezentele Reguli. Indicatoarele se instalează conform cerinţelor legislaţiei în vigoare.
41. În scopul desfășurării activităților de serviciu în zona de frontieră, angajații autorităților sînt obligați:
a) să informeze în prealabil (telefonic, verbal sau electronic) subdiviziunea Poliției de Frontieră, în a cărei rază urmează să se desfăşoare activitatea de serviciu, despre aflarea în zona de frontieră și durata activităţilor planificate;
b) să dispună de și să prezinte un document semnat de conducătorii împuterniciţi ai autorităţii, prin care se confirmă îndeplinirea misiunii de serviciu;
c) să dețină și să prezinte lista persoanelor care vor efectua activitatea;
d) să deţină şi să prezinte legitimaţia de serviciu sau buletinul de identitate.
42. Şeful subdiviziunii Poliţiei de Frontieră stabileşte, pentru toate activităţile ce urmează a fi desfăşurate în zona de frontieră, locul de intrare şi de ieşire, timpul şi limita de aflare în ea.

Eliberarea permiselor de acces în zona de frontieră

5. Pentru autorizarea accesului în zona de frontieră, Poliţia de Frontieră eliberează persoanelor permisul de acces în zona de frontieră (în continuare – permis), care reprezintă autorizaţia scrisă, conform căreia posesorul acesteia beneficiază de dreptul de aflare în zona de frontieră, în perioada de timp şi limitele sectorului indicate în acesta.
6. Permisul nu este necesar pentru persoanele menţionate în art. 30 din Legea nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova. Acestea sînt obligate să dețină asupra lor și să prezinte la cererea poliţistului de frontieră acte de identitate care confirmă lipsa necesităţii de deținere a permisului şi să informeze în prealabil (telefonic, verbal sau electronic) subdiviziunea Poliţiei de Frontieră despre desfăşurarea activităţilor în zona de frontieră, în limitele hotarului administrativ al localităţii, despre datele de identitate a persoanelor, locul, perioada şi scopul aflării, precum și datele despre mijlocul de transport terestru sau plutitor.
7. Regulile de acces, aflare şi desfăşurare a activităţilor în zona de frontieră a persoanelor se stabilesc de către şefii sectoarelor Poliţiei de Frontieră.
8. Modelul permisului este prevăzut în anexa nr.3 la prezentele Reguli.
9. Permisele se eliberează de:
1) persoanele desemnate de şeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră;
10. Pentru eliberarea permisului, persoana prezintă:
1) cererea pentru eliberarea permisului de acces în zona de frontieră, conform anexei nr. 4 la prezentele Reguli;
2) copia de pe actul de identitate, iar la necesitate – şi copia de pe actul care atestă scopul aflării în zona de frontieră
3) declaraţia pe propria răspundere privind lipsa de antecedente penale şi încălcări anterioare ale legislaţiei cu privire la frontiera de stat, precum şi privind respectarea legislaţiei în vigoare în timpul aflării în zona de frontieră.
Cererea pentru eliberarea permisului poate fi depusă de persoanele care au împlinit vîrsta de 16 ani şi, respectiv, sînt posesoare de buletine de identitate. Accesul în zona de frontieră a copiilor minori se permite numai cu însoţitorul legal, cu prezentarea adeverinţei de naştere a copilului (copiei autentificate la notar).
11. Cererea pentru solicitarea permisului de acces în zona de frontieră poate fi depusă și în formă electronică, în regim on-line, pe pagina web oficială a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, prin completarea formularului electronic la compartimentul „Acces în zona de frontieră”.
12. Străinii pot beneficia de permis cu condiţia prezentării dovezii intrării şi şederii legale pe teritoriul Republicii Moldova.
13. Posesorul permisului are dreptul de acces în zona de frontieră în limita sectorului şi a perioadei indicate în permis, precum şi dreptul de a desfăşura activităţile autorizate prin acesta.
14. Formularul cererii este stabilit în anexa nr.4 şi poate fi descărcat de pe pagina web oficială a Poliţiei de Frontieră.
15. La examinarea solicitării de eliberare a permisului, poliţistul de frontieră verifică:
1) valabilitatea actului de identitate şi a altor acte prezentate;
2) dacă persoana a încălcat regulile regimului frontierei de stat sau ale regimului zonei de frontieră în perioada ultimelor 12 luni;
3) corespunderea scopului declarat cu cel real.
Termenul de examinare a cererii este de 10 zile lucrătoare.
16. Toate activităţile de agrement în zona de frontieră se admit numai în perioada luminoasă a zilei.
17. Evidenţa permiselor eliberate se efectuează în Registrul de eliberare a permiselor (manual/electronic). Modelul Registrului de eliberare a permiselor ţinut în formă manuală este stabilit conform anexei nr.5 la prezentele Reguli. Registrul de eliberare a permiselor ţinut în formă manuală urmează a fi luat în evidenţă de către cancelaria subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră şi poartă un caracter de evidenţă strictă, se numerotează, se coase şi se sigilează conform ordinii stabilite. Registrul de eliberare a permiselor poate fi ținut și în formă electronică, prin intermediul unui sistem informațional, în conformitate cu Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre. Ținerea în formă electronică a registrului nu exclude ținerea lui și în formă manuală pe suport de hîrtie.
18. Permiselor li se atribuie număr de ordine consecutiv din patru cifre, pentru perioada unui an (exemplu: 0001; 0002; 0003; 0004 etc.), eliberate în ordine cronologică. Termenul de valabilitate a permisului acordat este de pînă la un an, dar nu va depăşi data de 31 decembrie a anului în curs.
19. Poliția de Frontieră poate refuza eliberarea permisului de acces în zona de frontieră, îl poate anula şi retrage. Condiţiile şi procedura de refuz la eliberarea permisului, de anulare şi de retragere a permiselor de acces în zona de frontieră se stabilesc de către şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
21. Permisul este valabil la prezentarea actului de identitate al persoanei.

Eliberarea permiselor pentru mijloacele plutitoare

22. În apele de frontieră, mijloacele plutitoare se păstrează numai în porturile, cheiurile şi la debarcaderele amenajate în modul stabilit de către autoritățile publice locale. Pe timp de noapte, precum şi în timp ce nu sînt folosite, acestea urmează a fi acostate la mal astfel încît să fie exclus furtul sau mişcarea fără control a acestora.
23. Mijloacele plutitoare înmatriculate potrivit legislaţiei în vigoare, aflate în spaţiul acvatic de frontieră, pot staţiona în locurile stabilite de autoritatea de specialitate în domeniul transportului naval, în baza permisului pentru ambarcaţiune (în continuare – permis) eliberat de Poliţia de Frontieră şi, după caz, în baza avizului autorităţii administraţiei publice locale. Permisul acordă dreptul posesorului acestuia de a întreţine şi folosi ambarcaţiunea în zona de frontieră.
24. Modelul permisului este stabilit în anexa nr.6 la prezentele Reguli.
25. Modul, procedura şi condiţiile de eliberare şi evidenţă a permiselor sînt similare permiselor de acces în zona de frontieră stabilite în pct. 5-18 ale prezentelor Reguli.
26. Permisul se eliberează posesorilor legali ai mijloacelor plutitoare. În permis se indică numărul de înmatriculare al mijlocului plutitor.
27. Nu se eliberează permis pentru mijloacele plutitoare care nu sînt înmatriculate conform legislaţiei în vigoare.

Descarcă model de CERERE pentru obținerea permisului de aflare în zona de frontieră
Desfăşurarea activităţilor economice şi de altă natură la frontiera de stat

   (1) Desfăşurarea activităţilor economice şi de altă natură la frontiera de stat, inclusiv folosirea apelor de frontieră, de către persoane fizice şi juridice autohtone şi ale statelor străine, efectuate la o distanţă de 15 metri de la frontiera de stat, precum şi legate de trecerea acesteia, nu trebuie:
    a) să dăuneze sănătăţii populaţiei, securităţii Republicii Moldova şi a altor state sau să conţină pericolul unui astfel de prejudiciu;
    b) să împiedice întreţinerea şi supravegherea frontierei.
    (2) Activităţile menţionate la alin. (1) se efectuează cu acordul Poliţiei de Frontieră, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu legislaţia în vigoare şi cu regulile de trecere a frontierei de stat. La obţinerea acordului vor fi coordonate locurile, după caz, timpul de trecere a frontierei de stat şi desfăşurarea activităţilor, numărul şi datele de identificare ale participanţilor, mijloacele de transport, mecanismele şi instrumentele de producţie.
    (3) Întreţinerea în stare corespunzătoare a apelor de frontieră şi luarea măsurilor necesare pentru prevenirea distrugerii intenţionate a malurilor acestora  se realizează conform prevederilor tratatelor încheiate de către Republica Moldova cu statele vecine.
    (4) Pe apele de frontieră navigabile, navele au dreptul să navigheze fără restricţii pe şenalul navigabil principal, indiferent de traseul frontierei de stat pe acesta. Altor mijloace de navigaţie li se permite să navigheze pe apele de frontieră numai pînă la frontiera de stat şi numai pe timp de zi. Pe timp de noapte şi în condiţii de vizibilitate redusă, acestea trebuie să fie acostate la malul propriu. Navigaţia în apele de frontieră a navelor militare se efectuează în baza principiilor unanim admise în practica internaţională şi în legislaţia în vigoare.
    (5) Toate mijloacele de navigaţie care navighează în apele de frontieră trebuie să dispună: navele – de pavilioane, de denumire sau de numere de înregistrare ale acestora; ambarcaţiunile – de pavilioane sau de simboluri ale drapelelor de stat la pupă sau la proră şi de numere de înregistrare ale acestora. Denumirile şi numerele trebuie să fie clar vizibile de pe ambele maluri. Pe timp de noapte, navele trebuie să-şi semnalizeze prezenţa cu lumini de navigaţie. 
    (6) Regulile de exploatare şi întreţinere a podurilor, căilor ferate şi a drumurilor auto, a liniilor de telecomunicaţii, apelor care intersectează frontiera de stat ori au axă comună cu aceasta sînt stabilite prin tratate încheiate de Republica Moldova cu statele vecine. 

Activitățile de pescuit, vânătoare, silvicultură, exploatarea subsolului şi la protecţia mediului

    (1) Vînătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe o adîncime de 1000 metri de la linia frontierei de stat către interior, este interzisă.
    (2) Vînătoarea în zona de frontieră pînă la limita prevăzută la alin. (1) se admite numai în perioada luminoasă a zilei, în baza avizului eliberat de Poliţia de Frontieră. Modul şi condiţiile de avizare a vînătorii de către Poliţia de Frontieră se stabilesc de Guvern.
    (3) Pescuitul în zona de frontieră este permis numai pe timp de zi, cu avizul prealabil al Poliţiei de Frontieră, respectîndu-se regulile şi restricţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (4) Păşunatul animalelor este permis, conform legislaţiei de mediu, în locurile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale şi cu avizul prealabil al Poliţiei de Frontieră, pe timp de zi – pînă la fîşia de protecţie a  frontierei de stat, iar pe timp de noapte – la cel puţin 500 metri faţă de aceasta.
    (5) Activităţile sportive şi de agrement în apele de frontieră şi în apropierea acestora se pot desfăşura cu avizul prealabil al Poliţiei de Frontieră.
    (6) În cazurile dacă au fost introduse măsuri de intensificare a supravegherii frontierei, în caz de situaţii excepţionale apărute în zona de frontieră sau dacă persoana are antecedente penale nestinse ori a încălcat anterior regimul frontierei de stat sau regimul zonei de frontieră, activităţile menţionate la alin. (1) – (5), pot fi temporar interzise de către Poliţia de Frontieră.

Autorizarea accesului agenților economici

1. Pentru autorizarea desfăşurării activităţilor în zona de frontieră, persoanele fizice sau juridice prezintă şefului subdiviziunii Poliţiei de Frontieră o solicitare scrisă de autorizare a activităţilor planificate.
29. La solicitare se anexează:
1) copia de pe actul care permite desfăşurarea activităţii;
2) lista lucrătorilor, la care se anexează copiile de pe actele de identitate ale acestora;
3) lista mijloacelor de transport, la care se anexează copiile certificatelor de înmatriculare.
2. Solicitanţilor li se eliberează autorizaţie de activitate în zona de frontieră. Autorizaţia menţionată se eliberează de către şeful subdiviziunii Poliţiei de Frontieră pe sectorul căruia se vor desfăşura activităţile solicitate, cu termen de valabilitate stabilit sau cu termenul indicat în demers, dar nu va depăşi data de 31 decembrie a anului în curs.
3. Pentru desfășurarea activităților în zona de frontieră, în termen de 5 zile lucrătoare pînă la desfăşurarea activităţilor, autoritățile prezintă Inspectoratului General al Poliției de Frontieră o înștiințare scrisă despre activităţile planificate. La înștiințare se anexează:
1) copia documentului semnat de conducătorii împuterniciți ai autorității prin care se confirmă îndeplinirea misiunii de serviciu;
2) lista persoanelor care vor efectua activitatea.
4. Şeful subdiviziunii Poliţiei de Frontieră stabileşte locul de intrare/ieşire în/din zona de frontieră, timpul şi limita de aflare în ea.

REGULILE specifice ale regimului frontierei de stat

1. Regulile specifice ale regimului frontierei de stat reprezintă totalitatea normelor imperative instituite în scopul întreținerii în bune condiții a frontierei de stat, protejării semnelor de frontieră și asigurării controlului accesului în apropierea frontierei de stat.
2. Prezentele Reguli sînt aplicabile în limitele fîșiei de protecție a frontierei de stat.
3. Fîşia de protecţie a frontierei de stat reprezintă fîşia de teren cu lățimea de 15 metri începînd de la linia frontierei de stat către interior şi este o zonă cu regim de securitate sporită, destinată pentru întreţinerea în bune condiţii a frontierei de stat, protejarea semnelor de frontieră şi asigurarea controlului accesului în apropierea frontierei de stat. În apele de frontieră sau în locurile din imediata apropiere a acestora, în zonele forestiere, precum şi acolo unde terenurile sînt mlăştinoase sau supuse erodărilor şi alunecărilor de teren, fîşia de protecţie a frontierei de stat poate fi stabilită de o lăţime mai mare. 
4. Persoanele pot intra şi pot să se afle în fîşia de protecţie a frontierei de stat conform cerinţelor prevăzute la art. 30 din Legea nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
5. Regulile specifice de aflare în fîşia de protecţie a frontierei de stat nu se răsfrîng asupra persoanelor care traversează frontiera de stat prin punctele de trecere, cu excepția pietonilor.
6. Se interzice staţionarea şi abandonarea mijloacelor de transport, a remorcilor şi a altor bunuri pe instalaţiile genistice. În caz de defecţiune tehnică a mijlocului de transport sau a remorcii, persoana este obligată să le evacueze în regim prioritar, cu informarea imediată a subdiviziunii teritoriale a Poliţiei de Frontieră.
7. Fîşia de protecţie a frontierei de stat se marchează de către Poliţia de Frontieră prin instalarea tăbliţelor cu inscripţia „FÎŞIE DE PROTECŢIE A FRONTIEREI”/„BORDER PROTECTION STRIP”. Dimensiunile tăbliţelor, culoarea, locul amplasării lor se aprobă de către şeful Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.
8. Angajaţii organelor de drept au dreptul să desfăşoare activităţi atribuite lor prin lege în fîşia de protecţie a frontierei de stat, dacă dispun de legitimaţie de serviciu şi documentul semnat de conducătorii împuterniciţi ai autorităţii în care activează, prin care se confirmă îndeplinirea misiunii de serviciu, cu informarea prealabilă a Poliţiei de Frontieră (telefonic, verbal sau electronic).
9. În fîşia de protecţie a frontierei de stat se interzice:
1) deţinerea armelor şi muniţiilor (categoriile A, B, C şi D);
2) deţinerea ţigărilor din tutun în cantitate mai mare de 100 de bucăţi;
3) deţinerea băuturilor alcoolice în cantitate mai mare de 3 litri;
4) deţinerea obiectelor de anticariat şi a bunurilor culturale;
5) deţinerea materialelor nucleare şi radioactive, a substanţelor nocive şi a încărcăturilor periculoase;
6) deţinerea dispozitivelor de comunicaţii radio, a dispozitivelor de bruiaj, a mijloacelor de observare pe timp de zi/noapte, a termovizoarelor, a aparatelor de zbor ghidate de la sol şi a altor mărfuri cu dublă destinaţie;
7) scăldatul şi alte activităţi de agrement în afara zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice destinate odihnei şi scăldatului;
8) efectuarea lucrărilor de construcţie de orice gen, cu excepţia celor autorizate în corespundere cu legislaţia;
9) extragerea minereurilor, a zăcămintelor şi a solurilor, cu excepţia celor autorizate în corespundere cu legislaţia;
10) aruncarea şi depozitarea deşeurilor, amenajarea gunoiștilor improvizate;
11) abandonarea mijloacelor de transport şi a agregatelor agricole. În caz de defecţiune tehnică a acestora, persoana este obligată să le evacueze din fîșie în regim prioritar, cu informarea imediată a subdiviziunii teritoriale a Poliţiei de Frontieră;
12) staţionarea şi acostarea mijloacelor plutitoare aflate în spaţiul acvatic de frontieră în locurile neautorizate de către organele abilitate.
10. Interdicțiile stabilite la pct. 9 subpct. 1) și 6) nu se aplică angajaţilor organelor de drept sau control aflaţi în misiune de serviciu.

Modul și condițiile de avizare a vânătorii în zona de frontieră

1. Vînătoarea se efectuează numai de către vînători care posedă carnet de vînătoare și care sînt în evidenţă într-o societate de vînători legal constituită, cu permise eliberate de gestionarul fondului de vînătoare şi conform reglementărilor privind organizarea şi practicarea vînătorii.
2. Pentru autorizarea desfăşurării vînătorii în zona de frontieră, sectorul Poliţiei de Frontieră eliberează persoanei un aviz, care reprezintă acordul scris, conform căruia posesorul acestuia beneficiază de dreptul de aflare în zona de frontieră pentru desfăşurarea vînătorii, în termenul de vînătoare stabilit şi în limitele sectorului indicate în acesta.
3. Avizul pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră este obligatoriu pentru toți solicitanţii pentru efectuarea vînătorii, inclusiv pentru persoanele care locuiesc permanent în zona de frontieră sau în localităţile ale căror hotare se află în zona de frontieră. Avizul pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră nu exclude obligația obținerii permisului de acces în zona de frontieră, eliberat în acest scop în condițiile art. 30 din Legea nr. 215/2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
4. Avizul se eliberează pentru termenele de vînătoare corespunzătoare speciei de vînat, stabilite prin hotărîre de Guvern pentru sezonul distinct de vînătoare. Prin excepție, pentru vînătoarea la mistreți, avizul se eliberează personal solicitantului pentru fiecare zi de vînătoare în parte.
5. Modelul Avizului pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele Reguli.
6. La eliberarea avizului pentru desfăşurarea vînătorii sportive şi de amatori, persoana prezintă:
1) cererea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele Reguli;
2) lista participanților la vînătoare, după necesitate;
3) actul de identitate al fiecărui participant, însoțit de o copie a acestuia;
4) carnetul de vînător, însoțit de o copie a acestuia;
5) autorizaţia sau fişa de recoltare, însoțit de o copie a acesteia;
6) permisul de portarmă, însoțit de o copie a acestuia;
7) paşaportul cîinelui de vînătoare, la necesitate;
8) date despre mijlocul de transport și copia certificatului de înmatriculare.
7. La eliberarea avizului pentru desfăşurarea unei zile de vînătoare de selecţie, solicitantul prezintă personal:
1) setul de documente prevăzut la pct. 6;
2) copia ordinului gestionarului fondului de vînătoare în care sînt incluse persoanele responsabile de efectuarea vînătorii de selecţie;
3) decizia autorității centrale de mediu privind termenele de efectuare a vînătorii de selecţie şi efectivul de animale care trebuie să fie extras pe sexe şi pe categorii de vîrstă.
8. În cazul planificării şedinţei de vînătoare în grup (colective), cererile şi setul de documente pentru participanţi pot fi depuse de către un reprezentant al grupului.
9. Termenul de examinare a cererii este de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.
10. Poliţia de Frontieră este în drept să refuze eliberarea Avizului pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră în următoarele cazuri:
1) dacă au fost introduse măsuri de intensificare a supravegherii frontierei;
2) dacă au apărut situaţii excepţionale în zona de frontieră;
3) dacă persoana a încălcat anterior regulile regimului frontierei de stat şi ale regimului zonei de frontieră;
4) dacă solicitantul nu întrunește condiţiile stabilite în pct. 6 (și pct. 7, după caz).
11. Avizul privind refuzul desfăşurării vînătorii în zona de frontieră se eliberează în două exemplare, cîte una pentru fiecare parte, ambele în original.
12. În cazul în care solicitantul nu s-a prezentat pentru a recepționa Avizul pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră, avizul se anulează şi se fac înscrierile necesare la compartimentul specificat în Registrul de eliberare a avizelor pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră.
13. Poliţia de Frontieră este în drept de a sista (întrerupe) desfăşurarea vînătorii în zona de frontieră prin retragerea avizului eliberat, dacă:
1) în cadrul controlului asupra modului de desfăşurare a vînătorii, efectuat de angajaţii Poliţiei de Frontieră, au fost constatate încălcări ale regulilor regimului zonei de frontieră;
2) au fost introduse măsuri de intensificare a supravegherii frontierei, în caz de producere a unor situaţii excepţionale în ariile de efectuare a vînătorii.
14. Despre începerea şi finalizarea vînătorii desfășurate în zona de frontieră posesorul avizului informează telefonic, verbal sau electronic sectorul Poliţiei de Frontieră în a cărui rază urmează să se desfăşoare/s-a desfăşurat vînătoarea. În cazul producerii unui incident în timpul petrecerii vînătorii, sectorul Poliţiei de Frontieră trebuie să fie informat imediat.
15. Posesorul avizului are dreptul de acces şi de desfăşurare a vînătorii în limitele sectorului indicat în aviz, după ce a fost instructat de către conducerea sectorului Poliţiei de Frontieră despre regulile de regim în zona de frontieră și despre obligația respectării acestora, fapt consemnat în Registrul de eliberare a avizelor pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră, la compartimentul „Dovada de primire a instructajului (semnătura)”.
16. În cazul în care vînătoarea se desfășoară în limitele a două sectoare ale Poliției de Frontieră, conducerea sectorului Poliției de Frontieră care eliberează avizul este obligată să informeze conducerea sectorului Poliției de Frontieră alăturat privind desfășurarea vînătorii.
17. Evidenţa avizelor pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră se ține în Registrul de eliberare a avizelor pentru desfășurarea vînătorii în zona de frontieră, stabilit conform anexei nr. 3 la prezentele Reguli. Registrul se ia în evidenţă de către cancelaria subdiviziunilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră şi poartă un caracter de evidenţă strictă, se numerotează, se coase şi se sigilează conform ordinii stabilite.
18. Avizelor li se atribuie număr de ordine consecutiv din patru cifre, pentru perioada unui an (de exemplu 0001, 0002, 0003, 0004 etc.), eliberate în ordine cronologică.
19. Copiile actelor de identitate şi ale documentelor enumerate la pct. 6 ce atestă desfăşurarea vînătorii se anexează la registru şi se păstrează, împreună cu registrul, la sectorul Poliției de Frontieră, pînă la finele sezonului de vînătoare pentru care a fost instituit.
20. Avizul este valabil la prezentarea actului de identitate al persoanei.
21. Avizelor privind refuzul desfăşurării vînătorii în zona de frontieră (conform anexei nr. 4 la prezentele Reguli) li se atribuie număr de ordine consecutiv din patru cifre, pentru perioada unui an (de exemplu 0001, 0002, 0003, 0004 etc.), eliberate în ordine cronologică.
22. Evidenţa avizelor privind refuzul desfăşurării vînătorii în zona de frontieră se ține în Registrul de eliberare a avizelor privind refuzul desfăşurării vînătorii, stabilit conform anexei nr. 5 la prezentele Reguli. Registrul se ia în evidenţă de către cancelaria subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră şi poartă un caracter de evidenţă strictă, se numerotează, se coase şi se sigilează conform ordinii stabilite.
23. În cazul încălcării repetate de către vînător a regulilor stabilite în prezenta anexă, precum și a regulilor de regim în zona de frontieră, Poliția de Frontieră are dreptul de a solicita autorității emitente retragerea carnetului de vînător.

Lista localităţilor care se află în zona de frontieră, precum şi alte localităţi ale căror hotare se află în zona de frontieră

1. Raionul Floreşti – satele/comunele: Napadova,Temeleuţi, Tîrgul Vertiujeni, Vertiujeni, Zăluceni.

2. Raionul Soroca – oraşul Soroca; satele Alexandru cel Bun, Balinţi, Balinţii Noi, Bădiceni, Cerlina, Cremenciug, Cosăuţi, Cureşniţa, Cureşniţa Nouă, Dărcăuţii Noi, Decebal, Dărcăuți, Egoreni, Grigorăuca, Holoşniţa, Hristici, Inundeni, Iarova, Iorjniţa, Livezi, Nimereuca, Niorcani, Oclanda, Ocolina, Parcani, Pîrlița, Racovăţ, Redi-Cereşnovăţ, Rubleniţa, Rubleniţa Nouă, Rudi, Ruslanovca, Slobozia Nouă, Slobozia-Vărăncău, Sobari, Soloneţ, Stoicani, Şeptelici, Şolcani,Slobozia-Cremene, Tătărăuca Nouă, Tătărăuca Veche, Tolocăneşti, Trifăuţi, Ţepilova, Valea, Vasilcău,Vanțina,Vărăncău, Visoca, Voloave, Voloviţa, Zastînca.

3. Raionul Donduşeni – satele/comunele: Arioneşti, Briceni, Crişcăuţi, Pocrovca, Sudarca, Teleşeuca, Teleşeuca Nouă.

4. Raionul Ocniţa – oraşele: Frunză, Ocniţa, Otaci; satele/comunele: Berezovca, Bîrnova, Calaraşovca, Clocuşna, Codreni, Corestăuţi, Dînjeni, Gîrbova, Hădărăuţi, Lencăuţi, Lipnic, Maiovca, Mereşeuca, Mihălăşeni, Naslavcea, Ocniţa, Sauca, Stălineşti, Unguri, Vălcineţ, Verejeni.

5. Raionul Edineţ – satele/comunele: Bădragii Noi, Bădragii Vechi, Brînzeni, Burlăneşti, Buzdugeni, Cepeleuţi, Corpaci, Cuconeştii Noi, Cuconeştii Vechi, Feteşti, Hancăuţi, Lopatnic, Rîngaci, Terebna, Trinca, Vancicăuţi, Viişoara.

6. Raionul Briceni – oraşele: Briceni, Lipcani; satele/comunele: Balasineşti, Bălcăuţi, Beleavinţi, Berlinţi, Bezeda, Bocicăuţi, Bogdăneşti, Bulboaca, Caracuşenii Noi, Colicăuţi, Coteala, Cotiujeni, Criva, Drepcăuţi, Grimăncăuţi, Grimeşti, Hlina, Larga, Mărcăuţi, Mărcăuţii Noi, Medveja, Pavlovca, Pererita, Slobozia-Medveja, Slobozia-Şirăuţi, Şirăuţi, Teţcani, Trebisăuţi.

7. Raionul Rîşcani – oraşul Costeşti; satele/comunele: Avrămeni, Branişte, Dămăşcani, Dumeni, Duruitoarea, Duruitoarea Nouă, Gălăşeni, Horodişte, Mălăieşti, Păşcăuţi, Petruşeni, Proscureni, Reteni, Reteni-Vasileuţi, Văratic.

8. Raionul Glodeni – satele/comunele: Balatina, Bisericani, Brînzeni, Buteşti, Camenca, Ciuciulea, Clococenii Vechi, Cobani, Cot, Cuhneşti, Movileni, Lipovăţi, Moara Domnească, Moleşti, Serghieni, Tomeştii Noi, Tomeştii Vechi, Viişoara.

9. Raionul Făleşti – satele/comunele: Bocşa, Călineşti, Chetriş, Chetrişul Nou, Cuzmenii Vechi, Drujineni, Hînceşti, Horeşti, Hrubna Nouă, Izvoare, Lucăceni, Musteaţa, Năvîrneţ, Pruteni, Rediul de Jos, Rediul de Sus, Risipeni, Taxobeni, Socii Noi, Unteni, Valea Rusului, Vrăneşti. 

10. Raionul Ungheni – oraşul Ungheni; satele/comunele: Blindeşti, Buciumeni, Buzduganii de Jos, Buzduganii de Sus, Cetireni, Cioropcani, Chirileni, Costuleni, Elizavetovca, Floreni, Floreşti, Floriţoaia Nouă, Floriţoaia Veche, Frăsineşti, Gherman, Grăseni, Grozasca, Măcăreşti, Mănoileşti, Medeleni, Morenii Noi, Morenii Vechi, Novaia Nicolaevca, Petreşti, Rezina, Sculeni, Semeni, Stolniceni, Şicovăţ, Todireşti, Unţeşti, Valea Mare, Vulpeşti, Zagarancea.

11. Raionul Nisporeni – satele/comunele: Băcşeni, Bălăureşti, Bărboieni, Brătuleni, Călimăneşti, Chilişoaia, Drojdieni, Grozeşti, Heleşteni, Isăicani, Luminiţa, Marinici, Odaia, Odobeşti, Selişteni, Soltăneşti, Şişcani, Valea-Trestieni, Zberoaia.

12. Raionul Hînceşti – satele/comunele: Călmăţui, Căţeleni, Cioara, Costeşti, Cotul Morii, Dancu, Feteasca, Frasin, Horjeşti, Ivanovca, Leuşeni, Marchet, Mingir, Nemţeni, Obileni, Pogăneşti, Sărăteni, Semionovca, Tălăieşti, Voinescu.

13. Raionul Leova – oraşul Leova; satele/comunele: Cupcui, Filipeni, Hănăşenii Noi, Nicolaevca, Romanovca, Sărata-Răzeşti, Sîrma, Tochile-Răducani, Tomai.

14. Raionul Cantemir – oraşul Cantemir; satele/comunele: Antoneşti, Cania, Ciobalaccia, Constantineşti, Flocoasa, Ghioltosu, Goteşti, Hîrtop, Hănăseni, Iepureni, Lărguţa, Leca, Plopi, Porumbeşti, Stoianovca, Taraclia, Ţiganca, Ţiganca Nouă, Toceni, Vîlcele.

15. Raionul Cahul – oraşul Cahul, satele/comunele: Alexandru Ioan Cuza, Andruşul de Jos, Badicul Moldovenesc, Brînza, Burlăceni, Chircani, Cîşliţa-Prut, Colibaşi, Cotihana, Crihana Veche, Cucoara, Giurgiuleşti, Greceni, Iujnoe, Larga Nouă, Larga Veche, Manta, Paicu, Paşcani, Roşu, Slobozia Mare, Tătăreşti, Treteşti, Vadul lui Isac, Văleni, Zîrneşti.

16. UTA Găgăuzia – oraşul Vulcăneşti, Ceadîr-Lunga; satele/comunele: Avdarma, Beşghioz, Cazaclia, Cişmichioi, Chiriet-Lunga, Copceac, Etulia, Etulia Nouă, Vulcăneşti.

17. Raionul Taraclia – oraşul Taraclia, Tvardiţa; satele/comunele: Cairaclia, Chirilovca, Ciumai, Corten, Mirnoe, Musaitu, Valea Perjei, Vinogradovca.

18. Raionul Basarabeasca – oraşul Basarabeasca; satele/comunele: Abaclia, Bogdanovca, Carabetovca, Carabiber, Iordanovca, Iserlia, Ivanovca, Sadaclia.

19. Raionul Cimişlia – satele/comunele: Batîr, Bogdanovca Nouă, Bogdanovca Veche, Mihailovca, Troiţcoe.

20. Raionul Căuşeni – satele/comunele: Baimaclia, Opaci, Sălcuţa, Sălcuța Nouă, Săiţi, Taraclia, Tocuz, Ucrainca, Zaim, Zviozdocica.

21. Raionul Ştefan-Vodă – oraşul Ştefan-Vodă; satele/comunele: Alava, Antoneşti, Brezoaia, Carahasani, Căplani, Copceac, Crocmaz, Feşteliţa, Lazo, Marianca de Jos, Olăneşti, Palanca, Purcari, Răscăieți, Răscăieții Noi, Semionovca, Slobozia, Ştefăneşti, Tudora, Volintiri, Viișoara.

22. Unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului – municipiul Tiraspol, orașele: Camenca, Crasnoe (Slobozia), Dnestrovsc, Maiac, Tiraspolul Nou; satele/comunele: Afanasievca, Alexandrovca, Alexandrovca Nouă, Andreevca, Andriaşevca Nouă, Andriaşevca Veche, Basarabca, Beloci, Bîcioc, Blijnii Hutor, Bodeni, Bosca, Broşteni, Bruslachi, Buschi, Butor, Butuceni, Calinovca, Caragaş, Carmanova, Caterinovca, Cerniţa, Chirov, Cobasna,  Coicova, Colosova, Comisarovca Nouă, Constantinovca (Camenca), Constantinovca (Slobozia), Corotna, Coşniţa Nouă, Cotovca, Crasnaia Besarabia, Crasnencoe, Crasnîi Octeabri, Crasnîi Vinogradari, Crasnoe (Grigoriopol), Crasnogorca, Cuzmin, Dimitrova, Doibani I, Doibani II, Dubău, Fedoseevca, Frunză, Frunzăuca, Gherşunovca, Goian, Goianul Nou, Haraba, Harmaţca, Hîrtop, Hlinaia (Grigoriopol), Hlinaia (Slobozia), Hristovaia, Hruşca, Iagorlîc, Iantarnoe, Ivanovca, Jura, Lenin, Lîsaia Gora, Lunga Nouă, Marian, Mălăieşti, Mihailovca, Mihailovca Nouă, Mocearovca, Mocra, Mocreachi, Molochişul Mare, Molochişul Mic, Nezavertailovca, Nicolscoe, Novaia Jizni, Novocotovsc, Novosaviţcaia (loc.st.cf), Novovladimirovca, Ocniţa, Parcani, Pervomaisc (Rîbnița), Pervomaisc (Slobozia), Pîcalova, Plopi, Pobeda (Grigoriopol), Pobeda (Rîbnița), Podoima, Podoimiţa, Pohrebea Nouă, Popencu, Prioziornoe, Raşcov, Rotari, Sadchi, Severinovca, Slobozia-Raşcov, Socolovca, Solnecinoe, Sovietscoe, Stanislavca, Stroieşti, Sucleia, Suhaia Rîbniţa, Şevcenco, Şipca, Şmalena, Taşlîc, Ţîbuleuca, Uiutnoe, Ulmu, Ulmul Mic, Vadul Turcului, Valea Adîncă, Vasilievca (Dubăsari), Vasilievca (Rîbnița), Vărăncău, Vesioloe, Vinogradnoe, Vladimirovca (Rîbnița), Vladimirovca (Slobozia), Voitovca, Zaporojeţ.

REGULILE de regim în punctele de trecere a frontierei de stat

1. Regulile de regim în punctele de trecere a frontierei de stat (în continuare – Reguli) sînt stabilite în scopul creării condiţiilor necesare pentru efectuarea controlului la trecerea frontierei şi a controlului vamal, precum şi a altor tipuri de control al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi altor bunuri care traversează frontiera de stat a Republicii Moldova.
2. Teritoriul punctului de trecere, în limitele perimetrului stabilit, constituie zona asupra căreia se răsfrîng prezentele Reguli, ordinea publică în acestea fiind asigurată de către poliţiştii de frontieră.
3. În punctele de trecere se stabilesc zone şi încăperi unde nemijlocit se realizează controlul la trecerea frontierei, controlul vamal şi alte activităţi stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare.
4. Prezentele Reguli sînt obligatorii pentru cetăţenii Republicii Moldova, străinii care traversează frontiera de stat a Republicii Moldova, pentru reprezentanţii întreprinderilor şi organizaţiilor, indiferent de forma de organizare, care efectuează transportul internaţional de mărfuri şi pasageri pe cale rutieră, navală, feroviară şi aeriană, precum şi pentru toţi cei care desfăşoară activităţi în punctele de trecere.
5. La punctele de trecere rutiere, feroviare, portuare, fluviale şi aeriene se interzice:
1) intrarea în clădirile administrative ale instituţiilor situate în punctul de trecere în care accesul este limitat fără acordul poliţiştilor de frontieră şi al funcționarilor vamali;
2) intrarea în încăperile de serviciu ale Poliției de Frontieră şi Serviciului Vamal, în locurile în care se examinează actele de călătorie, precum și în alte spații restricționate fără acordul Poliției de Frontieră, după caz al Serviciului Vamal;
3) depăşirea aliniamentului cabinei de control al trecerii frontierei fără acordul poliţistului de frontieră;
4) fotografierea şi filmarea punctului de trecere şi a procedurilor de control fără acordul poliţiştilor de frontieră şi al funcționarilor vamali;
5) folosirea dispozitivelor electronice/de altă natură care pot perturba activitatea poliţiştilor de frontieră şi a funcționarilor vamali;
6) scoaterea fără autorizaţie de pe teritoriul punctului de trecere a bunurilor, mărfurilor şi a animalelor fără acordul poliţiştilor de frontieră şi al funcționarilor vamali;
7) introducerea pe teritoriul punctului de trecere a frontierei de stat a armelor de foc, muniţiilor, substanţelor explozibile şi a altor substanţe periculoase fără autorizaţie eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare;
8) cazarea în încăperile de serviciu şi în cele auxiliare amplasate pe teritoriul punctului de trecere a frontierei de stat;
9) consumul băuturilor alcoolice;
10) accesul, aflarea şi staționarea în zona de control la trecerea frontierei și în zona controlului vamal fără permisiunea personalului Poliției de Frontieră, respectiv al Serviciului Vamal ce deține atribuții în domeniu;
11) transmiterea actelor, obiectelor, bunurilor şi mărfurilor, pînă la definitivarea controlului la trecerea frontierei, fără permisiunea poliţistului de frontieră şi a funcționarului vamal;
12) fumatul în afara locurilor special amenajate în acest scop;
13) desfășurarea altor activități neautorizate de către Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal;
14) abandonarea bunurilor pe teritoriul punctului de trecere;
15) aflarea terţelor persoane în încăperea în care se efectuează controlul la trecerea frontierei fără autorizarea poliţistului de frontieră;
16) folosirea cuvintelor jignitoare, blasfemiilor, înjurăturilor, limbajului obscen, rasist, defăimător la adresa autorităţilor de control la frontieră şi a persoanelor aflate în punctul de trecere;
17) părăsirea unităților de transport de către conducătorii mijloacelor de transport și pasageri fără permisiunea Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal.
6. Monitorizarea şi asigurarea respectării prezentelor Reguli se efectuează de Poliţia de Frontieră şi Serviciul Vamal.
7. Pentru asigurarea respectării prezentelor Reguli, Poliţia de Frontieră în comun cu Serviciul Vamal desfăşoară, trimestrial controale complexe asupra stării şi corespunderii regimului punctelor de trecere.
8. Rezultatele controalelor se consemnează în procese-verbale, care se prezintă conducerii Poliţiei de Frontieră şi Serviciului Vamal, personalului supus controlului şi şefilor instituţiilor, organizaţiilor, întreprinderilor care activează în punctul de trecere, pentru a lua măsurile necesare ce se impun pentru remedierea încălcărilor identificate şi pentru a îmbunătăţi condiţiile de respectare a regimului în punctul de trecere.

Regulile de intrare şi aflare a angajaţilor agenţiilor, agenților economici, serviciilor şi autorităţilor de control la frontieră în punctul de trecere în timpul efectuării controlului la trecerea frontierei

1. Pînă la anunţarea înregistrării pasagerilor, angajaţii agenţiilor, societăţilor comerciale, serviciilor şi autorităţilor de control la frontieră ocupă locurile de muncă. Poliţiştii de frontieră verifică permisele angajaţilor şi ale altor persoane care activează în punctul de trecere şi autorizează aflarea lor în punctul de trecere.
2. În timpul efectuării controlului pasagerilor, personalul aeroportuar este limitat în deplasare prin zona controlului de securitate aeronautică, zona controlului vamal, zona controlului la trecerea frontierei. În caz de necesitate, deplasarea prin aceste zone se admite doar cu acordul poliţistului de frontieră şi a funcționarului vamal. Pasagerilor, angajaţilor şi altor persoane care activează în punctul de trecere li se interzice părăsirea locurilor de muncă fără permisiunea poliţistului de frontieră şi a funcționarului vamal.
3. Angajaţii care deservesc aeronavele în timpul staţionării lor prezintă poliţistului de frontieră permisul de acces în punctul de trecere. După finalizarea lucrărilor, ei sînt obligaţi să părăsească locul staţionării aeronavei.

REGULILE de eliberare a permisului de activitate în punctele de trecere a frontierei de stat
Competenţe de eliberare a permisului

1. Regulile de eliberare a permisului de activitate în punctele de trecere a frontierei de stat sînt stabilite în temeiul Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova. Poliția de Frontieră eliberează permise de activitate în punctele de trecere terestre, cu excepția punctelor de trecere situate în gări și porturi. 

Permisul şi conţinutul dosarului solicitării permisului
2. Sînt supuse eliberării permisului toate activităţile care urmează să fie desfăşurate în punctele de trecere, altele decît efectuarea controlului la trecerea frontierei, care prin natura lor nu afectează desfăşurarea activităţii specifice de control, ordinea publică, mediul înconjurător şi siguranţa traficului în punctele de trecere. 
Permisul nu constituie o autorizare pentru desfășurarea activității de producție, activității comerciale și de altă natură în sensul art.186 din Codul vamal.
3. Permisul se acordă gratuit la solicitarea persoanei juridice interesate.
4. Dosarul solicitării de permis trebuie să cuprindă:
1) cererea de solicitare a permisului;
2) tabelul nominal cu personalul care urmează să lucreze în perimetrul punctelor de trecere şi copiile buletinelor de identitate ale acestora;
3) tabelul cu lista mijloacelor de transport care aparţin persoanei juridice şi fizice ce urmează să intre în perimetrul punctelor de trecere şi numerele de înmatriculare ale acestora;
4) fotografii ale persoanelor, dimensiunile 3x4 cm;
5) declaraţia pe propria răspundere a angajatului agentului economic sau organizaţiei privind lipsa de antecedente penale şi încălcări anterioare ale legislaţiei cu privire la frontiera de stat, precum şi privind respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la frontiera de stat;
6) autorizarea organului vamal de desfășurare a activităților de orice natură în punctul de trecere a frontierei de stat, eliberată în conformitate cu prevederile art.186 din Codul vamal;
7) copia de pe actul care permite desfășurarea activității.

Analiza şi verificarea cererii
5. Cererile se depun şi se înregistrează la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.
6. La depunerea solicitărilor şi a documentaţiei necesare, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră oferă solicitanţilor informaţiile necesare privind întocmirea sau, după caz, completarea dosarelor.
7. Evidenţa acordării permiselor se ţine într-un registru special destinat, care conţine următoarea informaţie:
1) numele şi adresa solicitantului;
2) data depunerii dosarului complet (numărul de intrare);
3) activitatea pentru care este solicitat permisul;
4) perioada pentru care s-a acordat permisul;
5) data emiterii permisului;
6) data expedierii permisului;
7) observaţii.
8. Condiţii speciale care, în funcţie de natura activităţii ce urmează a fi desfăşurată, sînt impuse solicitantului permisului:
1) în timpul aflării pe teritoriul punctului de trecere, personalul angajat al agenților economici care au obținut permis de activitate poartă în mod obligatoriu la loc vizibil permisul de acces în punctul de trecere;
2) orice modificare de personal este comunicată subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră din raza teritorială unde nemijlocit este desfăşurată activitatea de către titularul permisului sau de instituţia ce a înaintat cererea, în termen de 24 de ore de la producere;
3) împrejmuirea magazinului sau, după caz, a locului unde urmează a fi desfăşurată activitatea, cu mijloace adecvate, pentru a evita accesul persoanelor prin alte locuri decît cele destinate în acest sens;
4) iluminarea magazinului sau, după caz, a locului de desfăşurare a activităţii pe timp de noapte, lateral, atît în faţă, cît şi în spatele acestuia;
5) personalul angajat este obligat ca atît la intrarea, cît şi la ieşirea din zonele cu acces limitat să prezinte, la cererea poliţistului de frontieră sau a funcționarului vamal, permisul de acces. În cazul în care persoana refuză să prezinte permisul, acesta va fi anulat prin informarea administraţiei instituţiei în care activează.
9. Termenul de examinare a cererii de permis este de 5 zile lucrătoare. Termenul de valabilitate a permisului acordat este de un an, dar nu va depăşi data de 31 decembrie a anului în curs.
10. Şefii subdiviziunilor Poliţiei de Frontieră şi ale Serviciului Vamal au obligaţia de a organiza şi de a executa controlul modului de desfăşurare a activităţilor permise.
11. Permisul de activitate în punctul de trecere este anulat şi ridicat în cazul cînd titularul permisului nu mai îndeplinește condițiile pentru care acesta a fost eliberat sau desfășoară alte activități decît cele prevăzute în permisul de activitate.

E-PERMIS

Obține permisul electronic de acces în zona de frontieră, clik: https://epermis.border.gov.md/