Traversarea frontierei de către cetățenii străini

Unde pot solicita protecție temporară pe teritoriul Republicii Moldova

Din data de 1 martie 2023 cetățenii străini pot solicita protecție temporară pe teritoriul Republicii moldova în regim online. Accesează: https://temporaryprotection.gov.md/

Traversarea frontierei în perioada stării de urgență

Перетин кордону під час надзвичайного стану

Urmare a războiului din Ucraina și gestionării a fluxului de persoane care se evacuează din Ucraina, pe teritoriu Republicii Moldova a fost decretată stare de urgență. 
Pe durata stării de urgență, Comisia Situații Excepționale a Republicii Moldova, a aprobat o serie de măsuri întru gestionarea eficientă a fluxului migrațional.
Astfel, la traversarea frontierei moldo-ucrainene, Poliția de Frontieră permite cetățenilor ucraineni și a altor străini care vin direct de pe teritoriul Ucrainei, intrarea în Republica Moldova, inclusiv si tranzitarea, în baza următoarelor acte de identitate (inclusiv cu termenul de valabilitate expirat):
a)    pentru minori – certificatul de naștere, actul de identitate național, pașaport ordinar, inclusiv alte tipuri de documente care permit identificarea persoanei, inclusiv copiile acestora sau în format electronic (diia.gov.ua);
b)    pentru maturi – actul de identitate național, pașaport ordinar, inclusiv alte tipuri de documente care permit identificarea persoanei, inclusiv copiile acestora sau în format electronic (diia.gov.ua).
Notă: Pct.1 din Dispoziția CSE nr.1 din 24.02.2014
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitie_cse_1_24.02.2022_modif_d_3.5.6.7.8.10.18.20.21.25.28.55_0.pdf

Este de menționat faptul că cetățenii ucraineni care intră în regim facilitat și se află pe teritoriul Republicii Moldova, pot părăsi teritoriul Republicii Moldova spre Ucraina în baza actelor de identitate menționate mai sus, doar o singură dată. 
Pentru ieșirile ulterioare din Republica Moldova spre Ucraina, sunt  necesare actele de călătorie valabile, și anume:
a)    pentru minori - pașaportul internațional valabil (sau titlul de călătorie pentru reîntoarcere în Ucraina ori certificatul de cetățenie – eliberate de misiunile diplomatice ale Ucrainei).
b)    pentru maturi - pașaportul internațional valabil (sau titlul de călătorie pentru reîntoarcere în Ucraina ori certificatul de cetățenie – eliberate de misiunile diplomatice ale Ucrainei).
Notă: Pct.11 – 12din Dispoziția CSE nr.1 din 24.02.2014
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitie_cse_1_24.02.2022_modif_d_3.5.6.7.8.10.18.20.21.25.28.55_0.pdf

Subsecvent, atragem atenția că cetățenii ucraineni pot intra în Republica Moldova din România și prin punctul de trecere Chișinău, aerian, în baza următoarelor acte:
a)    pentru minori - pașaportul internațional valabil (sau titlul de călătorie pentru reîntoarcere în Ucraina ori certificatul de cetățenie – eliberate de misiunile diplomatice ale Ucrainei).
b)    pentru maturi - pașaportul internațional valabil (sau titlul de călătorie pentru reîntoarcere în Ucraina ori certificatul de cetățenie – eliberate de misiunile diplomatice ale Ucrainei).
Pentru informații suplimentare privind regulile de trecere a frontierei de stat puteți apela linia verde a Poliției de Frontieră (022259717).

**************

As a result of the war in Ukraine and the managing of the flow of people evacuating from Ukraine, a state of emergency has been declared on the territory of the Republic of Moldova.
During the state of emergency, the Commission for Exceptional Situations of the Republic of Moldova approved a series of measures in order to ensure an efficient management of the migration flow.
Therefore, for crossing the Moldovan-Ukrainian border, the Border Police authorizes Ukrainian citizens and other foreigners coming directly from the territory of Ukraine to enter and transit the territory Republic of Moldova on the basis of the following identity documents (including those with expired validity):
a)    for minors - birth certificate, national identity card, ordinary passport, including other types of documents allowing identification of the person, including copies of them or in electronic format (diia.gov.ua);
b)    for adults - national identity card, ordinary passport, including other types of documents allowing identification of the person, including copies of them or in electronic format (diia.gov.ua).
Note: Paragraph 1 of the Ordinance no.1 from 24.02.2022 of the Commission for Exceptional Situations of the Republic of Moldova.
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitie_cse_1_24.02.2022_modif_d_3.5.6.7.8.10.18.20.21.25.28.55_0.pdf

It is to be specified that Ukrainian citizens who enter under the facilitated regime and stay on the territory of the Republic of Moldova are allowed to leave the territory of the Republic of Moldova for Ukraine on the basis of the above-mentioned identity documents only once.
For further exits from the Republic of Moldova to Ukraine, valid travel documents are required, as follows:
a)    for minors - valid international passport (or travel document for return to Ukraine or citizenship certificate - issued by diplomatic missions of Ukraine);
b)    for adults - valid international passport (or travel document for return to Ukraine or citizenship certificate - issued by diplomatic missions of Ukraine).Note: Paragraph 11 of the Ordinance No.1 from 24.02.2022 of the Commission for Exceptional Situations of the Republic of Moldova.
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/dispozitie_cse_1_24.02.2022_modif_d_3.5.6.7.8.10.18.20.21.25.28.55_0.pdf

Subsequently, we would like to point out that Ukrainian citizens can enter the Republic of Moldova from Romania and via the Chisinau International Airport BCP on the basis of the following documents:
a)    for minors - valid international passport (or travel document for return to Ukraine or citizenship certificate - issued by diplomatic missions of Ukraine).
b)    for adults - valid international passport (or travel document for return to Ukraine or citizenship certificate - issued by diplomatic missions of Ukraine).
For any additional information concerning the rules of crossing the state border please contact the Border Police Hotline (+373 22 259 717).

Prin care puncte de trecere poate traversa frontiera de stat cetăţeanul Republicii Moldova şi prin care puncte de trecere pot traversa cetăţenii altor state?

Pe sectorul frontierei de stat moldo-române atât cetăţenii Republicii Moldova, cât şi cei ai României pot traversa frontiera de stat prin toate punctele de trecere amplasate pe acest sector.
Pe sectorul frontierei de stat moldo-ucrainene atât cetăţenii Republicii Moldova, cât şi cei ai Ucrainei pot traversa frontiera de stat prin toate punctele de trecere, conform „Acordului intre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la punctele de trecere ale frontierei de stat moldo-ucrainene şi simplificarea formalităţilor de trecere a frontierei de către cetăţenii care locuiesc în raioanele de frontieră” din 11.03.1997

Intrarea pe teritoriul Republicii Moldova este permisă străinilor care întrunesc următoarele condiţii:

a) posedă un document de călătorie valabil, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se prevede altfel;
b) posedă viză acordată în condiţiile prezentei legi sau, după caz, permis de şedere valabil ori buletin de identitate pentru refugiaţi sau pentru beneficiarii de protecţie umanitară, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu s-a stabilit altfel;
c) prezintă documente care justifică scopul intrării şi fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada şederii, cât şi pentru întoarcere în ţara de origine sau pentru tranzit către un alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea;
d) prezintă garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau că vor părăsi teritoriul Republicii Moldova, în cazul străinilor aflaţi în tranzit;
e) nu sunt incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova sau care au fost declaraţi indezirabili;
f) nu prezintă pericol pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică;
g) nu a fost instituit un consemn nominal de nepermitere a intrării în Republica Moldova.

Justificarea scopului intrării străinilor în Republica Moldova cu prezentarea următoarele documente:

a) pentru călătorii de afaceri:
- o invitaţie din partea unei întreprinderi, organizaţii sau a unei instituţii;
- documente ce confirmă un interes economic (de exemplu: procură, contract de muncă, bilete  sau invitaţii de participare la expoziţii);
b) pentru călătorii în scop de studiu sau alte tipuri de instruire:
- un document ce atestă înscrierea la o instituţie de învăţământ sau la alte forme de instruire;
- carnet de student sau certificat privind frecventarea cursului;
c) pentru călătorii turistice sau motive personale:
- document justificativ privind cazarea la hotel, invitaţia din partea gazdei în care se va consemna adresa cazării invitatului;
- confirmarea privind rezervarea locului pentru o călătorie organizată sau orice alt document corespunzător indicând planurile călătoriei ce va fi întreprinsă;
- biletul de întoarcere sau de circuit;
d) pentru călătoriile întreprinse în scopuri politice, ştiinţifice, culturale, sportive, cu ocazia unor evenimente religioase sau în alte scopuri: invitaţii, bilete de intrare, programe în care să fie înscris, acolo unde este posibil, numele organizaţiei-gazdă şi durata vizitei sau orice alt document corespunzător care să indice scopul vizitei;
e) pentru călătoria în scopul îmbarcării la bordul navei, debarcării şi repatrierii membrului de echipaj – actul de identitate al personalului navigant.
La data intrării străinului pe teritoriul Republicii Moldova, durata de valabilitate a documentului de călătorie trebuie să depăşească cu cel puţin 3 luni data stabilită pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova.

Documentul de călătorie trebuie să conţină cel puţin două pagini libere, precum și trebuie să fie eliberat în ultimii 10 ani, cu excepția cărţilor de identitate.

Străinilor nu li se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova dacă:

a) nu îndeplinesc condiţiile prevăzute supra;
b) organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova sau autorităţile publice care desfăşoară activităţi de combatere a terorismului semnalează că aceştia finanţează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism;
c) există indicii că fac parte din grupuri criminale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri;
d) există indicii să se presupună că au săvârşit sau că au participat la săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război, ori a unor crime contra umanităţii, prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
e) au prezentat informaţii false la perfectarea documentelor de intrare în Republica Moldova;
f) au încălcat regimul frontierei de stat şi regimul punctului de trecere a frontierei de stat;
g) au săvârşit infracţiuni în perioada unor alte şederi în Republica Moldova ori în străinătate împotriva statului sau a unui cetăţean al Republicii Moldova şi au antecedente penale nestinse;
h) au introdus ori au încercat să introducă ilegal în Republica Moldova alţi străini, ori sunt implicaţi în traficul de fiinţe umane;
i) au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova;
j) anterior au fost îndepărtaţi de pe teritoriul ţării şi nu au restituit cheltuielile legate de îndepărtarea lor;
k) au interdicţie de intrare în Republica Moldova;
l) şi-au epuizat durata de aflare sau de şedere pe teritoriul Republicii Moldova acordată prin lege.

Străinii pot ieşi de pe teritoriul Republicii Moldova în baza unui document de călătorie valabil în al cărui temei au intrat în ţară.
Dacă nu se mai găseşte în posesia documentului valabil în al cărui temei a intrat în ţară, străinul trebuie să prezinte la ieşire din Republica Moldova un nou document de călătorie valabil, eliberat de misiunea diplomatică sau de oficiul consular străin ori de un alt organ competent, conform legislaţiei în vigoare.

Poliţia de Frontieră poate permite străinului ieşirea din ţară şi în baza documentului care atestă o altă cetăţenie, în cazul pierderii, furtului sau deteriorării documentului cu care acesta a intrat în Republica Moldova.

Unde pot anunța cetățenii străini, sosirea în Republica Moldova, în cazul traversării frontierei prin punctele de trecere aflate pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene?

Străinul care intră în Republica Moldova prin segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene este obligat să declare personal despre faptul intrării, în termen de până la 72 de ore de la trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, pentru a fi luat în evidenţă, la una din următoarele structuri:
1) orice subdiviziune a Biroului Migraţie şi Azil;
2) orice punct de trecere a frontierei de stat, în care îşi desfăşoară activitatea poliţiştii de frontieră;
3)subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice.

Cum obțin în format electronic permisul de acces în zona de frontieră?

Pentru a obține permisul electronic de acces în zona de frontieră este necesar de scris o cerere online, completează și transmite informațiile. Clik https://epermis.border.gov.md/