REGIM FĂRĂ VIZE IN EUROPA

Cetățenilor Republicii Moldova care călătoresc fără vize în Europa, le sugerăm să ţină cont de următoarele recomandări, pentru a beneficia pe deplin de facilitatea oferită:

Extras din REGULAMENTUL (UE) 2016/399 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 9 martie 2016
cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

Articolul 6
Condiții de intrare pentru resortisanții țărilor terțe

(1) Pentru șederile preconizate pe teritoriul statelor membre pentru o perioadă de maximum 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de ședere, condițiile de intrare pentru resortisanții țărilor terțe sunt următoarele:
(a) să fie în posesia unui document de călătorie valabil care să permită titularului să treacă frontiera și care să îndeplinească următoarele criterii:
(i) să fie valabil pentru o perioadă de cel puțin trei luni de la data preconizată a plecării de pe teritoriul statelor membre. În caz justificat de urgență, această obligație poate fi înlăturată;
(ii) să fi fost eliberat în ultimii 10 ani;
(b) să fie în posesia unei vize valabile, în cazul în care aceasta este cerută în temeiul Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului, cu excepția cazului când respectivii resortisanți sunt titulari ai unui permis de ședere valabil sau ai unei vize de lungă ședere valabile;
(c) să justifice scopul și condițiile șederii planificate și să dispună de mijloace de subzistență suficiente, atât pentru durata șederii planificate, cât și pentru întoarcerea în țara de origine sau pentru tranzitul către o țară terță în care admisia este garantată, sau să fie în măsură să dobândească legal respectivele mijloace;
(d) să nu fie o persoană care face obiectul unei alerte emise în SIS în scopul de a i se refuza intrarea;
(e) să nu fie considerat o amenințare pentru ordinea publică, securitatea internă, sănătatea publică sau relațiile internaționale ale unuia dintre statele membre și, în special, să nu facă obiectul unei alerte emise în scopul de a i se refuza intrarea în bazele de date ale statelor membre pentru motivele enumerate anterior.

(2) În sensul aplicării alineatului (1), data intrării se consideră ca fiind prima zi de ședere pe teritoriul statelor membre, iar data ieșirii se consideră ca fiind ultima zi de ședere pe teritoriul statelor membre. Perioadele de ședere autorizate în temeiul unui permis de ședere sau a unei vize naționale de lungă ședere nu sunt luate în considerare la calcularea perioadei de ședere pe teritoriul statelor membre.
(3) O listă neexhaustivă a documentelor justificative pe care polițistul de frontieră le poate solicita resortisantului unei țări terțe în vederea verificării îndeplinirii condițiilor menționate la alineatul (1) litera (c) figurează în anexa I.
(4) Evaluarea mijloacelor de subzistență se face în funcție de durata și de scopul șederii și în raport cu nivelul mediu al prețurilor în materie de cazare și masă din statul membru sau din statele membre în cauză, pentru o cazare la preț moderat, înmulțite cu numărul de zile de ședere.
Valorile de referință stabilite de către statele membre sunt notificate Comisiei în conformitate cu articolul 39.
Evaluarea mijloacelor suficiente de subzistență se poate baza pe posesia de numerar, cecuri de călătorie și cărți de credit aflate în posesia resortisantului țării terțe. Declarațiile de sponsorizare, atunci când sunt prevăzute de dreptul intern, și scrisorile de sponsorizare definite de dreptul intern în cazul resortisanților țărilor terțe cazați la o gazdă pot constitui, de asemenea, o dovadă a mijloacelor suficiente de subzistență.

Articolul 14
Refuzul intrării

(1) Intrarea pe teritoriul statelor membre se refuză resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc toate condițiile de intrare prevăzute la articolul 6 alineatul (1) și care nu aparțin niciuneia dintre categoriile de persoane menționate la articolul 6 alineatul (5). Aceasta nu aduce atingere aplicării dispozițiilor speciale privind dreptul la azil și la protecție internațională sau eliberarea unei vize de lungă ședere.
(2) Intrarea nu poate fi refuzată decât printr-o decizie care să indice motivele precise ale refuzului. Decizia se ia de către autoritatea competentă abilitată în acest sens de dreptul intern. Respectiva decizie intră în vigoare imediat.
Decizia motivată indicând cauzele precise ale refuzului se comunică printr-un formular uniform, prezentat în anexa V partea B, și se completează de autoritatea abilitată de dreptul intern să refuze intrarea. Formularul uniform astfel completat se înmânează resortisantului țării terțe în cauză, care confirmă primirea deciziei de refuz prin respectivul formular.
(3) Persoanele care au făcut obiectul unei decizii de refuz al intrării au dreptul la o cale de atac. Calea de atac se desfășoară în conformitate cu dreptul intern. Resortisantului țării terțe i se pun la dispoziție informații scrise cu privire la punctele de contact în măsură să îi comunice informații legate de reprezentanții competenți să acționeze în numele respectivului resortisantul al țării terțe, în conformitate cu dreptul intern.
Introducerea unei asemenea căi de atac nu are efect suspensiv asupra deciziei de refuz al intrării.
Fără a aduce atingere oricărei eventuale compensări acordate în conformitate cu dreptul intern, resortisantul țării terțe în cauză are dreptul la rectificarea ștampilei de intrare anulate, precum și a oricărei anulări sau completări, din partea statului membru care a refuzat intrarea, în cazul în care, în cadrul căii de atac, decizia de refuz al intrării este declarată nefondată.
(4) Polițiștii de frontieră se asigură că resortisantul țării terțe care a făcut obiectul unei decizii de refuz al intrării nu intră pe teritoriul statului membru în cauză.

Documente justificative pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de intrare
Documentele justificative menționate la articolul 6 alineatul (3) pot include următoarele:
(a) pentru călătoriile de afaceri:
(i) invitația din partea unei întreprinderi sau a unei autorități de a participa la reuniuni, conferințe sau manifestări cu caracter comercial, industrial sau profesional;
(ii) alte documente care indică existența unor relații comerciale sau profesionale;
(iii) bilete de intrare la târguri și congrese, în caz de participare la un eveniment de acest gen;

(b) pentru călătorii efectuate în scopul studiilor sau al unui alt tip de formare:
(i) certificat de înscriere la o instituție de învățământ în vederea urmării unor cursuri de învățământ profesional sau teoretic în cadrul unei formări de bază sau al unei formări de nivel superior;
(ii) legitimații de student sau certificate privind cursurile urmate;

(c) pentru călătorii în scop turistic sau privat:
(i) documente justificative privind cazarea:
— invitație din partea gazdei, în situația cazării la o persoană particulară;
— un document justificativ de la instituția de cazare sau orice alt document corespunzător care să indice tipul de cazare preconizat;

(ii) documente justificative privind itinerarul:
— confirmarea rezervării unei călătorii organizate sau orice alt document corespunzător care să indice programul de călătorie preconizat;

(iii) documente justificative privind întoarcerea:
— un bilet de întoarcere sau un bilet dus-întors;


(d) pentru călătoriile întreprinse pentru o manifestare cu caracter politic, științific, cultural, sportiv sau religios sau pentru orice alte scopuri:
invitații, bilete de intrare, înscrieri sau programe prin care să se indice, dacă este posibil, denumirea organismului gazdă și durata șederii, sau orice alt document corespunzător care să indice scopul vizitei.

LISTA STATELOR europene în care puteți călători fără vize
Belgia, Italia, Danemarca, Franţa, Portugalia, Suedia, Germania, Spania, Finlanda, Luxemburg,
Grecia, Islanda, Olanda, Austria, Norvegia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
Slovacia, Slovenia, Ungaria, Elvetia, Liechtenstein, Bulgaria, Cipru, România, Croația.
Regimul fără vize NU se referă la Marea Britanie și Irlanda. Cetățenii Republicii Moldova,
doritori de a călători în Irlanda sau Marea Britanie sunt obligați să obțină viza de intrare în aceste
doua state membre ale UE.

Alte informaţii utile:
1. Asigurarea medicală nu este obligatorie pentru resortisanţii ţărilor terţe ce beneficiază de
regimul liberalizat de vize. Cu toate acestea se recomandă încheierea unei asigurări medicale
pentru spaţiul Schengen/UE.
2. În majoritatea statelor membre ale UE/spaţiul Schengen este interzisă exercitarea unei activităţi cu caracter lucrativ fără a fi în posesia unei vize sau a unei permisiuni de lucru, chiar dacă este vorba de o perioadă mai scurtă de 3 luni. În acest sens, aveţi nevoie de aceste documente.
3. În cazul unei vite la un prieten sau o rudă în spaţiul Schengen/UE, va trebui să oferiţi la frontieră informaţii concrete despre persoana gazdă. Se recomandă să aveţi la dispoziţie adresa şi numărul de telefon al persoanei gazdă.
Întreg Cod poate fi vizualizat accesând pagina electronică