ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1.    Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19

2.    Denumirea funcției vacante: 
-    Ofițer principal-topograf al Serviciului management genistic al frontierei al Direcţiei supraveghere a frontierei a Direcţiei generale control al frontierei a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție vacantă.

3.    Scopul: 
Realizarea misiunilor stabilite conform sarcinilor trasate Serviciului management genistic. Asigurarea realizării activităților de planificare, organizare și coordonare a măsurilor genistice la frontiera de stat în limitele delegate de şeful Serviciului.

4.    Sarcinile de bază:
-    Acumularea, studierea, generalizarea informaţiei în domeniul amenajării genistice a frontierei de stat, cu perfectarea propunerilor corespunzătoare;
-    Asigurarea planificării / coordonării activității de serviciu în domeniul amenajării genistice a frontierei de stat;
-    Asigurarea, în limitele competenței delegate de către conducerea Serviciului, respectării de către subdiviziunile de frontieră a cadrului legislativ național şi internaţional în domeniul managementului genistic al frontierei de stat;
-    Asigurarea elaborării documentelor de directivă, proiectelor de ordine, dispoziții, telegrame, instrucțiuni ce vizează amenajarea genistică, utilizarea instalațiilor și barajelor tehnice de geniu, mijloacelor tehnice de observare, detectare și radiolocație în controlul frontierei de stat;
-    Participarea în cadrul seminarelor, ședințelor de nivel instituțional şi interinstituțional în domeniul managementului genistic.
5.    Cerințele pentru ocuparea funcției:
-    Să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului
-    Să aibă cel puțin 2 ani de vechime în funcția de nivelul B02
-    Să aibă cel puțin 2 ani experiență profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs.
-    Să fi absolvit un curs de perfecționare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituțiilor de învățămînt al MAI sau alte instituții de învățămînt care pregătesc personal pentru MAI
-    Să dețină studiile stabilite de prezentul Regulament
-    Să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală și să nu fie în perioada acțiunii unei sancțiuni disciplinare.
-    Să fie obținut în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale calificativul “foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul “bine” la ultimele două evaluări.

6.    Actele ce urmează a fi prezentate:
-    raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
-    avizul specialistului-psiholog;
-    certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție); 
-    alte documente, după caz.

7.    Termenul de depunere a solicitărilor: de pe 20.01.2021 până pe 26.01.2021 (din sursa internă)

8.    Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun.Chișinău, str.Petricani 19, tel.022-259692
 

 

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1.    Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19

2.    Denumirea funcției vacante: 
-    Ofiţer principal al Serviciului chinologic al Direcţiei generale control al frontierei a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție vacantă.

3.    Scopul: 
Realizarea misiunilor stabilite conform sarcinilor trasate Serviciului chinologic. Asigurarea realizării controlului frontierei de stat cu utilizarea câinilor de serviciu, în limitele delegate de şeful Serviciului chinologic.
4.    Sarcinile de bază:
Acumularea, studierea, generalizarea informației în domeniul chinologic, cu perfectarea propunerilor corespunzătoare;
Asigurarea planificării / coordonării activității de serviciu în domeniul chinologic;
Asigurarea, în limitele competenţei delegate de către conducerea Serviciului chinologic a respectării de către subdiviziunile de frontieră a cadrului legislativ naţional şi internaţional în domeniul chinologic;
Asigurarea elaborării documentelor de directivă, proiectelor de ordine, dispoziții, telegrame, instrucțiuni ce vizează activitatea chinologică;
Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor, competițiilor de nivel național şi internațional în domeniul chinologic, asigurării securităţii frontierei, precum și domeniilor complementare.

5.    Cerințele pentru ocuparea funcției:
-    Să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului
-    Să aibă cel puțin 2 ani de vechime în funcția de nivelul B02
-    Să aibă cel puțin 2 ani experiență profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs.
-    Să fi absolvit un curs de perfecționare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituțiilor de învățămînt al MAI sau alte instituții de învățămînt care pregătesc personal pentru MAI
-    Să dețină studiile stabilite de prezentul Regulament
-    Să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală și să nu fie în perioada acțiunii unei sancțiuni disciplinare.
-    Să fie obținut în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale calificativul “foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul “bine” la ultimele două evaluări.

6.    Actele ce urmează a fi prezentate:
-    raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
-    avizul specialistului-psiholog;
-    certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție); 
-    alte documente, după caz.

7.    Termenul de depunere a solicitărilor: de pe 20.01.2021 până pe 26.01.2021 (din sursa internă)

8.    Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun.Chișinău, str.Petricani 19, tel.022-259692
 

 

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu  privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  se anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante:

1.Denumirea și sediul subdiviziunii: . Direcția regională Sud, mun. Cahul, str.Garoafelor 40

2. Denumirea funcţiei publice vacante: 
- Șef al sectorului poliției de frontieră „Giurgiulești-2” al Direcției regionale Sud - 1 funcție vacantă;

3. Scopul general al funcției: Asigurarea securităţii frontierei de stat și implementarea managementului integrat al frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate. Gestionarea eficientă a sectorului poliției de frontieră.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
  - Gestionarea activităţilor de serviciu a sectorului poliției de frontieră;
  - Asigurarea aplicării corecte şi uniforme a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul de responsabilitate;
  - Organizarea controlului frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate;
  - Exercitarea atribuțiilor în domeniul activităţii speciale de investigaţii;
  - Efectuarea controlului asupra pregătirii profesionale a personalului din subordine; 
  - Asigurarea disciplinei în cadrul sectorului poliției de frontieră.

5. Condițiile de participare la concurs:
    Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) cunoaşte limba de stat; 
    c) a atins vîrsta de 18 ani; 
    d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale; 
    e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
    f) nu are antecedente penale;
    g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal; 
    h) are o reputaţie ireproşabilă; 
    i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
    j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
    k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.
 
Cunoştinţele: 
- cunoaşterea limbii de stat;
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana) la nivel, cel puţin, intermediar citit/scris/vorbit);
- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Condiţiile de muncă:
 - Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi zilele de repaus;
- Program de muncă: cinci zile lucrătoare, două zile de odihnă săptămânal; 
- Activitate de birou şi la sectorul frontierei de stat; deplasări de serviciu. 

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
    1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
    2) copia buletinului de identitate;
    3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
    4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
    5) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
    6) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
    a) nu are antecedente penale;
    b) nu se află sub urmărire penală;
    c) nu este membru al unui partid politic;
    d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
    e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
    7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.

7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de șef al Sectorului Poliţiei de Frontieră 
Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
HG nr. 297 din 11.05.2017 „Pentru implementarea Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova”.
Lege Nr. 288 din  16.12.2016 „Privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
Lege Nr. 133 din  17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
HG nr. 409 din  07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
- HG Nr. 460 din 22.06.2017pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
- HG Nr. 1145 din 21-11-2018cu privire la organizarea şi funcţionarea
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – de pe 20.01.2021 pînă pe 03.02.2021 ora 17.00 (sursa externă).

9. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:DR Sud cu sediul mun. Cahul str. Garoafelor 40, tel.(0299)3-12-58, 3-12-90

10.Persoana responsabilă: Dna Chirijiu Cristina, șef al secției resurse umane a Direcției regionale Sud, telefon de contact (0299) 3-12-68, pentru mai multe informații accesați pagina web „www.border.gov.md”

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu  privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  se anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:

1.    Denumirea și sediul subdiviziunii:
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, or. Chișinău str. Petricani 19.

2. Denumirea funcției publice vacante: 
Șef al Serviciului achiziţii al Direcţiei management logistic şi achiziţii a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție vacantă.

3.    Scopul general al funcției:
Organizarea și controlul executării procedurilor de aprovizionare și asigurare tehnico – materială și a infrastructurii IGPF.
Sarcinile de bază ale funcției:
a.    Organizarea procedurilor de achiziţie publică:
b.    Elaborarea documentelor de preselecţie, de licitaţie sau alte documente de atragere a ofertelor;
c.    Asigură rentabilitatea şi eficienţa achiziţiilor pentru necesităţile IGPF;
d.    Coordonează încheierea contractelor de achiziţii publice cu operatorii economici desemnaţi cîştigători.
4.    Cerințele pentru ocuparea funcției:
a.    să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
b.    să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sunt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere sau în funcţii de nivel B01; 
c.    să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
d.    să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
e.    să deţină studiile stabilite de Regulament;
f.    să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
g.    să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
h.    să îndeplinească alte condiţii legale
5.    Actele ce urmează a fi prezentate:
-    raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
-    avizul specialistului-psiholog;
-    certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție); 
-    alte documente, după caz.

6.    Termenul de depunere a solicitărilor: de pe 19 ianuarie 2021 până pe 25 ianuarie 2021 (sursa internă).

7.    Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692

 

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Inspectoratului General
al Poliției de Frontieră

    În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Nord,or. Edineț str. Independenței 60;
Denumirea funcției vacante din sursă internă: 
- Șef al Sectorului poliției de frontieră „Lipcani” al Direcției regionale Nord.
Scopul: Asigurarea securităţii frontierei de stat şi implementarea managementului integrat al frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate. Gestionarea eficientă a sectorului poliţiei de frontieră.
 

Sarcinile de bază:
-Gestionarea activităţilor de serviciu a sectorului poliţiei de frontieră;
-Asigurarea aplicării corecte şi uniforme a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul de responsabilitate;
-Organizarea controlului frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate;
-Exercitarea atribuţiilor în domeniul activităţii speciale de investigaţii;
-Efectuarea controlului asupra pregătirii profesionale a personalului din subordine; 
-Asigurarea disciplinei în cadrul sectorului poliţiei de frontieră.
 

Cerințele pentru ocuparea funcției:
    În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativurmătoarelecondiţii:
-să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
-să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, 
-să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere; 
-să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
-să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
-să deţină studiile stabilite de Regulament;
-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fieîn perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
- să îndeplinească alte condiţii legale.

Actele ce urmează a fi prezentate:
raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
avizul specialistului-psiholog;
certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție); 
alte documente, după caz.
 

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs –de pe 18.01.2021 pînă pe 22.01.2021, ora 17.00.
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Natalia Dobrianschi, Secţia resurse umane, or. Edineţ, str.Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, smp.nord@border.gov.md.


ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Inspectoratului General
al Poliției de Frontieră

    În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1.    Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Nord,or. Edineț str. Independenței 60;
2.    Denumirea funcției vacante din sursă externă: 
- Șef al Sectorului poliției de frontieră „Soroca” al Direcției regionale Nord.
3.    Scopul: Asigurarea securităţii frontierei de stat şi implementarea managementului integrat al frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate. Gestionarea eficientă a sectorului poliţiei de frontieră.
4.    Sarcinile de bază:
-Gestionarea activităţilor de serviciu a sectorului poliţiei de frontieră;
-Asigurarea aplicării corecte şi uniforme a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul de responsabilitate;
-Organizarea controlului frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate;
-Exercitarea atribuţiilor în domeniul activităţii speciale de investigaţii;
-Efectuarea controlului asupra pregătirii profesionale a personalului din subordine; 
-Asigurarea disciplinei în cadrul sectorului poliţiei de frontieră.
5.    Cerințele pentru ocuparea funcției:
    În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativurmătoarelecondiţii:
-să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
-să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, 
-să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere; 
-să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
-să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
-să deţină studiile stabilite de Regulament;
-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fieîn perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
- să îndeplinească alte condiţii legale.
6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
- formularul de participare;
- copia buletinului de identitate;
- copia certificatului de naştere; 
- curriculum vitae; 
- copia carnetului de muncă, cu excepţia cazurilor când cetăţeanul nu a activat anterior în câmpul muncii; 
- copiile documentelor care confirmă studiile şi calificarea obţinută (cu anexa la diplomă); 
- copiile certificatelor de căsătorie şi de naştere ale copiilor, copia buletinului de identitate a soţului/soţiei; 
- copia documentului de evidenţă militară (adeverinţa de recrutare, livretul militar); 
- recomandarea de la ultimul loc de muncă, studii sau de la locul de trai;
- 1 fotografie 3×4; 2 fotografii 4,5×6;
Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal sau prin poşta electronică.
7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de subofițer superior al unității control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră
1. Hotărârea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
4. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
5. HG nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
6. Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
7. HG nr. 297 din “Pentru implementarea Legii nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
8. Codul deontologic al poliţistului de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.500 din 21.11.2013.
9. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.
8. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs – de pe 05.01.2021 pînă pe 19.01.2021, ora 17.00.
9. Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului: or. Edineţ, str. Independenţei, 60
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primire a documentelor – d-na Natalia Dobrianschi, Secţia resurse umane, or. Edineţ, str. Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, smp.nord@border.gov.md.

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Inspectoratului General
al Poliției de Frontieră

    În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:
1.Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Nord,or. Edineț str. Independenței 60;
2.Denumirea funcției vacante din sursă internă: 
- Șef al Serviciului  armament şi echipament al Secţiei logistică a DR Nord – 1 post vacant;
3.Scopul: 
Controlul corectitudinii evidenţei, păstrării armamentului, muniţiilor şi echipamentului special. Controlul respectării măsurilor de securitate la depozitarea și folosirea armamentului, munițiilor și echipamentului special.
4. Sarcinile de bază:
-    Organizarea activității și soluționarea problemelor de aprovizionare a subdiviziunilor Direcției regionale cu armament, muniţii, mijloace speciale, echipament, echipament special sanitaro-gospodăresc şi produse alimentare;
-    Întreţinerea corectă a armamentului, munițiilor și mijloacelor speciale;
-    Organizează depozitarea  bunurilor materiale la depozitele subdiviziunilor Direcției regionale;
-    Inspectează subdiviziunile Direcției regionale la capitolul aprovizionarea şi utilizarea resurselor material-tehnice, echipament, echipament special sanitaro-gospodăresc şi produselor alimentare;
-    Coordonează eliberarea bunurilor materiale de la depozitul Direcției regionale;
5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
    În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
-să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului; 
-să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere sau în funcții de nivel B01; 
-să fi absolvit un curs de management de bază/similar; 
-să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs; 
-să deţină studiile stabilite de Regulament;
-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
- să îndeplinească alte condiţii legale.
6. Actele ce urmează a fi prezentate:
-    raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
-    avizul specialistului-psiholog;
-    certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție); 
-    alte documente, după caz.
7. Termenul de depunere a solicitărilor: 12 ianuarie 2021, ora 17.00.
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – d-lVasilov Vladimir, Secţia resurse umane, or. Edineţ, str.Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, smp.nord@border.gov.md.

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19


Denumirea funcției vacante: Șef adjunct al Direcţiei echipe mobile a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție vacantă.


Scopul:
Asigurarea unui sistem de management adecvat în cadrul DEM, precum și organizarea și coordonarea activității acesteia în procesul de combatere a criminalității transfrontaliere și a migrației ilegale, în vederea asigurării principiilor bunei guvernări la atingerea obiectivelor operaționale ale acesteia.

Sarcinile de bază:
Asigurarea conducerii activității DEM;
Gestionarea procesului de combatere a migraţiei ilegale şi a altor infracţiuni transfrontaliere legate de circulaţia ilegală a persoanelor şi mijloacelor de transport;
Asigurarea managementul corespunzător a riscurilor aferente activității DEM;
Efectuarea controlului privind sporirea nivelului pregătirii profesionale și capacității de reacție a DEM
Cerințele pentru ocuparea funcției:
să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne / organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, cu excepţiile stabilite de prezentul Regulament;
să aibă cel puţin 5 ani de experienţă profesională în domeniul de specialitate;
să fi absolvit un curs de management superior/similar;
să deţină studiile stabilite de Regulament;
să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
să îndeplinească alte condiţii legale

  Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție); 
- alte documente, după caz.

 Termenul de depunere a solicitărilor: de pe 12 ianuarie 2021 pînă pe 18 ianuarie 2021, ora 17.00 (sursa internă).

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun.Chișinău, str.Petricani 19, tel.022-259692

 

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Direcţiei regionale Vest

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1.    Denumirea și sediul instituției: 
Direcția regională Vest, mun. Ungheni, str. Națională 33

2.    Denumirea funcției vacante: 
-    Șef al Secției echipe mobile a Direcţiei regionale Vest  - 1 funcție vacantă;

3.    Scopul general al funcţiei: asigurarea unui sistem de management adecvat în cadrul Secției, precum și organizarea și coordonarea activității acesteia în procesul de combatere a criminalității transfrontaliere și a migrației ilegale, în vederea asigurării principiilor bunei guvernări la atingerea obiectivelor operaționale ale acesteia. 

4.    Sarcinile de bază:
-    Asigurarea conducerii activității Secției.
-    Gestionarea procesului de combatere a migrației ilegale și a altor infracțiuni transfrontaliere legate de circulația ilegală a persoanelor și mijloacelor de transport.
-    Asigurarea managementului corespunzător a riscurilor aferente activității Secției.
-    Efectuarea controlului privind sporirea nivelului pregătirii profesionale și capacității de reacție a Secției.

5.    Condițiile de participare la concurs:

Cerințele generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
-    să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului pentru care candidează;
-    să fie absolvent cu diplomă de studii superioare de licenţă sau echivalente corespunzătoare domeniului de specialitate respectiv;
-     să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-    să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere; 
-    să aibă cel puţin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
-    să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul  „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
-    să fi absolvit un curs de management de bază/similar;

Cunoștințele:
-    cunoașterea legislației în domeniu;
-    cunoașterea managementului;
-    cunoașterea limbii de stat (nivel excelent);
-    cunoașterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1);
-    cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
-    deținerea permisului de conducerea (categoria „B”).

6.    Actele ce urmează a fi prezentate:
-    cererea privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
-    avizul specialistului-psiholog (în cazul promovării în funcție);
-    certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție); 
-    alte documente, după caz.

7.     Termenul de depunere a solicitărilor:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 15 ianuarie 2021 -21 ianuarie 2021, ora 17.00.

8. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
DR Vest cu sediul mun. Ungheni, str. Națională 33, tel.(0236) 2-91-57.

9.    Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Natalia LAZARI, secția resurse umane, mun. Ungheni, str. Națională 33, tel.0236-29157


 

ANUNȚ

privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Direcției regionale Sud a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră

   În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcție vacantă în cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupată de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Sud, mun.Cahul, str. Garoafelor 40

2. Denumirea funcțiilor vacante:

- Șef al sectorului poliției de frontieră „Giurgiulești-2” al Direcției regionale Sud - 1 funcție vacantă;

3.Scopul: Asigurarea securităţii frontierei de stat și implementarea managementului integrat al frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate. Gestionarea eficientă a sectorului poliției de frontieră.

4.Sarcinile de bază:

  - Gestionarea activităţilor de serviciu a sectorului poliției de frontieră;

  - Asigurarea aplicării corecte şi uniforme a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul de responsabilitate;

  - Organizarea controlului frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate;

  - Exercitarea atribuțiilor în domeniul activităţii speciale de investigaţii;

  - Efectuarea controlului asupra pregătirii profesionale a personalului din subordine;

  - Asigurarea disciplinei în cadrul sectorului poliției de frontieră.

5. Condițiile de participare la concurs:
   Cerinţe generale:
   În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului pentru care candidează;
- să fie absolvent cu diplomă de studii superioare de licenţă sau echivalente corespunzătoare domeniului de specialitate respectiv;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să corespundă cerinţelor legale privind promovarea în funcţii specifice corpului de ofiţeri;
- să aibă cel puţin 2 ani experienţă profesională în domeniul de - specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări
- să fi absolvit un curs de perfecţionare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituţiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne sau alte instituţii de învățământ care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne.

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

Termenul de depunere a solicitărilor: de pe 13.01.2021 pînă pe 19.01.2021 (sursa internă).

Dna Chirijiu Cristina, șef al secției resurse umane a Direcției regionale Sud, telefon de contact (0299) 3-12-68, pentru mai multe informații accesați pagina web „www.border.gov.md”

 

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu  privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  se anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:

 1. Denumirea și sediul subdiviziunii: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, or. Chișinău str. Petricani 19.

2. Denumirea funcției publice vacante:  Șef al Secţiei proiecte de asistenţă externă a Direcţiei dezvoltare strategică și asistență externă a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție vacantă.

 1. Scopul general al funcției: Coordonarea și dezvoltarea procesului de elaborare şi implementare a proiectelor de asistenţă externă, menținerea și dezvoltarea colaborării cu partenerii şi donatorii externi; favorizarea tuturor circumstanţelor întru asimilarea deplină a rezultatelor proiectelor şi transmiterea mijloacelor financiare, bunuri, cunoştinţe sau tehnologii.
 2. Sarcinile de bază ale funcției:
 • Coordonează și asigură funcționarea secției proiecte de asistență externă;
 • Coordonează procesul de programare, implementare, monitorizare și evidență a proiectelor şi programelor de asistenţă externă.
 1. Cerințele pentru ocuparea funcției:
  1. să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
  2. să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sunt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere sau în funcţii de nivel B01;
  3. să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
  4. să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
  5. să deţină studiile stabilite de Regulament;
  6. să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
  7. să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
  8. să îndeplinească alte condiţii legale
 2. Actele ce urmează a fi prezentate:
 • raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
 • avizul specialistului-psiholog;
 • certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
 • alte documente, după caz.
 1. Termenul de depunere a solicitărilor: de pe 13 ianuarie 2021 până pe 19 ianuarie 2021 (sursa internă).
 2. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692

 

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1.    Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19

2.    Denumirea funcției vacante: Ofiţer principal al Direcţiei control la trecerea frontierei a Direcţiei generale control al frontierei a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție temporar vacantă.

3.    Scopul: 
Realizarea misiunilor stabilite conform sarcinilor trasate Direcției control al trecerii frontierei. Asigurarea realizării controlului la trecerea frontierei de stat în limitele delegate de şeful Direcţiei.

4.    Sarcinile de bază:
-    Acumularea, studierea, generalizarea informaţiei în domeniul controlului la trecerea frontierei de stat, cu perfectarea propunerilor corespunzătoare; 
-    Asigurarea planificării / coordonării activității de serviciu în domeniul controlului la trecerea frontierei de stat;
-    Asigurarea, în limitele competenţei delegate de către conducerea Direcţiei, a respectării de către subdiviziunile de frontieră a cadrului legislativ naţional şi internaţional în domeniul controlului la trecerea frontierei de stat;  
-    Elaborarea documentelor de directivă, proiectelor de ordine, dispoziții, telegrame, instrucțiuni ce vizează activitatea de control la trecerea frontierei de stat; 
-    Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat, perfecţionării metodelor de organizare şi control la trecerea frontierei de stat.

5.    Cerințele pentru ocuparea funcției:
-    Să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului
-    Să aibă cel puțin 2 ani de vechime în funcția de nivelul B02
-    Să aibă cel puțin 2 ani experiență profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs.
-    Să fi absolvit un curs de perfecționare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituțiilor de învățămînt al MAI sau alte instituții de învățămînt care pregătesc personal pentru MAI
-    Să dețină studiile stabilite de prezentul Regulament
-    Să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală și să nu fie în perioada acțiunii unei sancțiuni disciplinare.
-    Să fie obținut în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale calificativul “foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul “bine” la ultimele două evaluări.

6.    Actele ce urmează a fi prezentate:
-    raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
-    avizul specialistului-psiholog;
-    certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție); 
-    alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
    Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – de pe 12.01.2021 pînă pe 18.01.2021, ora 17.00 (sursa internă).

8.    Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun.Chișinău, str.Petricani 19, tel.022-259692

ANUNȚ

privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

 1. Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19
 2. Denumirea funcției vacante: Ofiţer superior al Secţiei secretariat şi petiţii a Direcției Secretariat al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție vacantă.
 3. Scopul: Asigurarea organizării lucrului de evidenţă, înregistrare, păstrare a documentelor în Serviciul Secretariat şi distribuirea ulterioară a informaţiei conform destinaţiei.
 4. Sarcinile de bază ale funcției
 • Organizarea, dirijarea şi asigurarea procesului de îndeplinire calitativă a activităţilor de secretariat
 • Asigurarea evidenţei şi controlului executării documentelor parvenite în cadrul Direcției şi elaborate de către angajații secțiilor și serviciilor
 • Realizarea, elaborarea, generalizarea şi sistematizarea documentelor şi informaţiilor relevante ce ţine de competenţa Serviciului Secretariat.
 1. Cerințele pentru ocuparea funcției:

să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;

să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţia de nivelul B03;

să aibă cel puţin 2 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;

să deţină studiile stabilite de prezentul Regulament;

să fi absolvit un curs de perfecţionare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne  sau alte instituţii de învăţămînt care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne;

să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;

să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul  „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări

 1. Actele ce urmează a fi prezentate:
 • raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
 • alte documente, după caz.
 • Avizul psihologului (în cazul promovării)
 1. Termenul de depunere a solicitărilor: de pe 11 ianuarie 2021 pînă pe 15 ianuarie 2021 (sursa internă).
 2. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun.Chișinău, str.Petricani 19, tel.022-259692

 

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcția vacantă din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupată de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1.    Denumirea și sediul instituției: Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău str. Petricani 19

2. Denumirea funcţiei publice vacante: Șef adjunct al Direcției regionale Vest.

3. Scopul general al funcției: Acordarea ajutorului șefului Direcției regionale în  gestionarea eficientă a Direcției regionale pe sectorul de responsabilitate. Contribuie nemijlocit la asigurarea securităţii frontierei de stat și implementarea managementului integrat al frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate a Direcţiei regionale.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
1)    Contribuie la managementul activității Direcţiei regionale şi a subdiviziunilor subordonate; 
2)    Coordonează activităţile de asigurare a controlului frontierei de stat; 
3)    Realizează aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul de responsabilitate a Direcţiei regionale;
4)    Coordonează procesul de instruire a întregului personal din subordine; 
5)    Stabileşte şi efectuează controale planificate sau inopinate;
6)    Asigură menţinerea disciplinei în cadrul Direcţiei regionale.

5.    Cerințele pentru ocuparea funcției:
1.    să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
2.    să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne / organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, cu excepţiile stabilite de prezentul Regulament;
3.    să aibă cel puţin 5 ani de experienţă profesională în domeniul de specialitate; 
4.    să fi absolvit un curs de management superior/similar;
5.    să deţină studiile stabilite de Regulament;
6.    să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
7.    să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări; 
8.    să îndeplinească alte condiţii legale.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru ocuparea funcției vacante:
 -  raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție); 
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a documentelor pentru ocuparea funcției vacante
Termenul limită de depunere a documentelor pentru ocuparea funcției vacante – de pe 12.01.2021  pînă la 18.01.2021, ora 17.00. (sursa internă)

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), în conformitate cu subpct. 6.2, pct. 6 din Dispoziția nr.6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a RM, se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră după cum urmează:

1.    Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19

2.    Denumirea funcției vacante: Șef al Direcţiei regională Vest a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție vacantă

3.    Scopul: Gestionarea eficientă a activităţii de serviciu a Direcţiei regionale şi a subdiviziunilor subordonate, în scopul asigurării securităţii frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate. Implementarea managementului integrat al frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate.

4.    Sarcinile de bază:
-    Managementul activității Direcţiei regionale şi a subdiviziunilor subordonate; 
-    Coordonează activităţile de asigurare a controlului frontierei de stat și investigațiilor speciale;
-    Realizează aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul Direcţiei regionale;
-    Coordonează procesul de instruire a întregului personal din subordine; 
-    Stabileşte şi efectuează controale planificate sau inopinate;
-    Asigură menţinerea disciplinei în cadrul Direcţiei regionale.

5.    Cerințele pentru ocuparea funcției:
-    îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
-    să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne / organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, cu excepţiile stabilite de prezentul Regulament;
-    să aibă cel puţin 5 ani de experienţă profesională în domeniul de specialitate; 
-    să fi absolvit un curs de management superior/similar;
-    să deţină studiile stabilite de Regulament;
-    să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-    să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
-    să îndeplinească alte condiţii legale

6.    Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție); 
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 12 ianuarie 2021 pînă pe 18 ianuarie 2021 (sursa internă).

8.    Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692

 

ANUNȚ

privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

 1. Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19
 2. Denumirea funcției vacante:
 • Subofițer superior al Sectorului Poliției de Frontieră Aeroport Internațional Chișinău al Inspectoratului General al  Poliţiei de Frontieră – 1 funcție vacantă.
 1. Scopul:

Executarea, activității desemnate patrulei în serviciu la controlul trecerii frontierei de stat, asigurării securității aeronautice și ordinei publice

 1. Sarcinile de bază:
 1. Efectuarea Serviciului în controlul la trecerea frontierei de stat în asigurarea activității de serviciu a subdiviziunii de frontieră.
 2. Asigurarea respectării cadrului legislativ național și internațional.
 3. Asigurarea îndeplinirii sarcinilor activității de serviciu în dependență de patrula din care face parte.
 4. Efectuarea măsurilor de asigurarea a securității aeronautice și ordinei publice de către efectivul din patrulă.
 5. Aplicarea tehnicii, armamentului și mijloacelor speciale din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.
 6. Cerințele pentru ocuparea funcției:
 7. Să întrunească condițiile legale de angajare inițială
 8. Să corespundă cerințelor specifice din fișa postului
 9. Să dețină studiile stabilite de prezentul Regulament.

 

 1. Actele ce urmează a fi prezentate:
 • raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
 • avizul specialistului-psiholog;
 • certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
 • alte documente, după caz.
 1. Termenul de depunere a solicitărilor: de pe 04.01.2021 pînă pe 12.01.2021
 2. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun.Chișinău, str.Petricani 19, tel.022-259692