Condiții de călătorie pentru CETĂȚENII REPUBLICII MOLDOVA

Cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a ieși și intra în Republica Moldova în baza pașaportului, eliberate de organele competente.
Modul de intrare pe teritoriul altui stat este reglementat de legislația acestuia.
Prin urmare, până la începerea călătoriei, recomandăm să solicitați informații privind regulile de intrare în țara de destinație de la autoritatea de frontieră a statului respectiv, sau să apelați reprezentanța diplomatică a Republicii Moldova în străinătate.

Condiții de călătorie cu COPII MINORI

Copiii cetățeni ai Republicii Moldova şi copiii subiecţi ai pluralităţii de cetăţenii, care se identifică inclusiv ca cetăţeni ai Republicii Moldova se află sub protecția statului, fiindu-le aplicabile prevederile legislaţiei naţionale în vigoare.

La ieşirea de pe teritoriul Republicii Moldova, persoanele care însoţesc copiii cetăţeni ai Republicii Moldova sunt obligate să confirme poliţistului de frontieră dreptul de a-i însoţi pe aceștia în străinătate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Prin urmare, minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie.

Minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit vârsta de 14 ani şi sunt înmatriculaţi la studii în instituţii de învăţământ din alte state, la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituţia de învăţământ respectivă şi declaraţia eliberată de unul dintre părinţi, autentificată notarial, care conţine consimţământul acestuia pentru ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei, perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţământul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare. Declaraţia este valabilă pe o perioadă de un an de studii.

În cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate, este necesar consimţământul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali - consimţământul acestora, exprimat prin decizie a autorităţii tutelare.

Condiții de călătorie cu MIJLOCUL DE TRANSPORT

La traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova cu mijlocul de transport, conducătorul auto necesită să deţină și să prezinte angajatului Poliției de Frontieră permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus, certificatul de înmatriculare al autovehiculului, precum şi documentele internaţionale de asigurare valabile în Republica Moldova, sau valabile pentru țara de destinație/tranzit – în cazul autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova. Suplimentar, informăm că, în cazul autovehiculelor înmatriculate în alte state, actele ce confirmă deţinerea în proprietate sau a dreptului de folosinţă asupra autovehiculului, pot fi solicitate de către Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Condiții de călătorie pentru CETĂȚENII STRĂINI

Intrarea pe teritoriul Republicii Moldova este permisă străinilor care întrunesc următoarele condiţii:
a) posedă un document de călătorie valabil, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se prevede altfel;
b) posedă viză acordată în condiţiile prezentei legi sau, după caz, permis de şedere valabil ori buletin de identitate pentru refugiaţi sau pentru beneficiarii de protecţie umanitară, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu s-a stabilit altfel;
c) prezintă documente care justifică scopul intrării şi fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atât pentru întreţinere pe perioada şederii, cât şi pentru întoarcere în ţara de origine sau pentru tranzit către un alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea;
d) prezintă garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau că vor părăsi teritoriul Republicii Moldova, în cazul străinilor aflaţi în tranzit;
e) nu sunt incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova sau care au fost declaraţi indezirabili;
f) nu prezintă pericol pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică;
g) nu a fost instituit un consemn nominal de nepermitere a intrării în Republica Moldova.

Poliţiştii de frontieră au dreptul să solicite justificarea scopului intrării străinilor în Republica Moldova, care sunt obligaţi să prezinte următoarele documente:
a) pentru călătorii de afaceri:
- o invitaţie din partea unei întreprinderi, organizaţii sau a unei instituţii;
- documente ce confirmă un interes economic (de exemplu: procură, contract de muncă, bilete  sau invitaţii de participare la expoziţii);
b) pentru călătorii în scop de studiu sau alte tipuri de instruire:
- un document ce atestă înscrierea la o instituţie de învăţământ sau la alte forme de instruire;
- carnet de student sau certificat privind frecventarea cursului;
c) pentru călătorii turistice sau motive personale:
- document justificativ privind cazarea la hotel, invitaţia din partea gazdei în care se va consemna adresa cazării invitatului;
- confirmarea privind rezervarea locului pentru o călătorie organizată sau orice alt document corespunzător indicând planurile călătoriei ce va fi întreprinsă;
- biletul de întoarcere sau de circuit;
d) pentru călătoriile întreprinse în scopuri politice, ştiinţifice, culturale, sportive, cu ocazia unor evenimente religioase sau în alte scopuri: invitaţii, bilete de intrare, programe în care să fie înscris, acolo unde este posibil, numele organizaţiei-gazdă şi durata vizitei sau orice alt document corespunzător care să indice scopul vizitei;
e) pentru călătoria în scopul îmbarcării la bordul navei, debarcării şi repatrierii membrului de echipaj – actul de identitate al personalului navigant.
La data intrării străinului pe teritoriul Republicii Moldova, durata de valabilitate a documentului de călătorie trebuie să depăşească cu cel puţin 3 luni data stabilită pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova.

Documentul de călătorie trebuie să conţină cel puţin două pagini libere, precum și trebuie să fie eliberat în ultimii 10 ani, cu excepția cărţilor de identitate.
Străinilor nu li se permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova dacă:

a) nu îndeplinesc condiţiile prevăzute supra;
b) organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova sau autorităţile publice care desfăşoară activităţi de combatere a terorismului semnalează că aceştia finanţează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism;
c) există indicii că fac parte din grupuri criminale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri;
d) există indicii să se presupună că au săvârşit sau că au participat la săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război, ori a unor crime contra umanităţii, prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
e) au prezentat informaţii false la perfectarea documentelor de intrare în Republica Moldova;
f) au încălcat regimul frontierei de stat şi regimul punctului de trecere a frontierei de stat;
g) au săvârşit infracţiuni în perioada unor alte şederi în Republica Moldova ori în străinătate împotriva statului sau a unui cetăţean al Republicii Moldova şi au antecedente penale nestinse;
h) au introdus ori au încercat să introducă ilegal în Republica Moldova alţi străini, ori sunt implicaţi în traficul de fiinţe umane;
i) au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova;
j) anterior au fost îndepărtaţi de pe teritoriul ţării şi nu au restituit cheltuielile legate de îndepărtarea lor;
k) au interdicţie de intrare în Republica Moldova;
l) şi-au epuizat durata de aflare sau de şedere pe teritoriul Republicii Moldova acordată prin lege.

Străinii pot ieşi de pe teritoriul Republicii Moldova în baza unui document de călătorie valabil în al cărui temei au intrat în ţară.
Dacă nu se mai găseşte în posesia documentului valabil în al cărui temei a intrat în ţară, străinul trebuie să prezinte la ieşire din Republica Moldova un nou document de călătorie valabil, eliberat de misiunea diplomatică sau de oficiul consular străin ori de un alt organ competent, conform legislaţiei în vigoare.

Poliţia de Frontieră poate permite străinului ieşirea din ţară şi în baza documentului care atestă o altă cetăţenie, în cazul pierderii, furtului sau deteriorării documentului cu care acesta a intrat în Republica Moldova.

Traversarea frontierei de stat în perioada de pandemie

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.42 a CNESP din 13 ianuarie 2021, Poliția de Frontieră informează despre măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova.

!!! Astfel, în continuare Ministerul Sănătăţii, Muncii si Protecţiei Sociale va stabi lista ţărilor cu risc epidemiologie sporit sau scăzut de transmitere a COVID-19, clasificate în zone roşii şi verzi. Această listă se va actualiza o dată la 14 zile, în ziua de vineri şi va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.
 

Țările în zona roșie 15 - 28 februarie 2021

Țările în zona roșie 01 - 14 martie 2021

Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova a străinilor și apatrizilor care vin din țările clasificate ca zonă roșie.
- Dacă punctul de pornire este situat într-o țară clasificată ca zonă roșie, chiar dacă în timpul călătoriei au fost tranzitate țările clasificate ca zonă verde, persoana este calificată ca venită din zona roșie.
- Dacă punctul de pornire este situat într-o țară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei au fost tranzitate țările clasificate ca zonă roșie, persoana este calificată ca venită din zona roșie.
Excepții fac:
1) Membri de familie a cetățenilor Republicii Moldova.
Calitatea de membru de familie al cetățeanului Republicii Moldova, se confirmă la prezentarea actelor de starea civilă (certificat de căsătorie, certificat de naștere), precum și a copiei actului de identitate a membrului de familie – cetățean al Republicii Moldova, după caz, care demonstrează calitatea respectivă. Notă: Membri de familie sunt considerați: soț/soție, copil, frate/soră, mamă/tată, bunică/bunel (Codul familiei nr.1316 din 26.10.2000).

2) Deținătorii unei vize valabile de lungă ședere pentru Republica Moldova, unui permis de ședere valabil sau unui document valabil echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile Republicii Moldova.
Documentele echivalente permisului de ședere sunt: buletin de identitate pentru refugiați, apatrizi, beneficiari de protecţie umanitară; confirmare a dreptului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova.

3) În cazul deplasării în interes profesional, dovedit prin viză valabilă, permis de ședere valabil sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova. Notă: Contractele încheiate cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova pot fi: contractele de muncă, contractele de prestări servicii, contractele de investiții, contractele de colaborare, etc. Invitațiile pot fi de la persoană juridică rezidentă în Republica Moldova, cât și din partea autorităților publice centrale sau locale.

4) Elevii/studenții, care urmează să susțină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unități/instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal. Calitatea de student/elev înmatriculat, se confirmă la prezentarea carnetului de elev/student și/sau a ordinului de înmatriculare/contractul încheiat cu instituția de învățământ, iar în cazul scopului de admitere, la prezentarea scrisorii de invitație/confirmare din partea instituției de învățământ, înscrierea online, etc.

5) Membri de familie a cetățenilor străini care au permis de ședere valabil pe teritoriul Republicii Moldova.
Calitatea de membru de familie se confirmă la prezentarea actelor de stare civilă (certificatul de naștere, certificatul de căsătorie), precum și a copiei permisului de ședere valabil al străinului. Notă: Membri de familie sunt considerați: soț/soție, copil, frate/soră, mamă/tată, bunică/bunel (Codul familiei nr.1316 din 26.10.2000).

6) Cadre didactice care activează pe teritoriul Republicii Moldova.
Calitatea de cadru didactic se confirmă la prezentarea permisului de ședere valabil în Republica Moldova, contractul încheiat cu instituția de învățământ, legitimația de serviciu, confirmarea din partea instituției de învățământ, etc.

7) Posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republică Moldova şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar. În cazul asigurării ajutorului umanitar, faptul dat se va confirma la prezentarea scrisorilor de coordonare/informare din partea autorităților administrației publice centrale sau locale ale Republicii Moldova.

8) În cazul tranzitării teritoriului Republicii Moldova, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră. Calitatea de străin sau apatrid în tranzit se va confirma urmare a declarației verbale privind intenția de a tranzita teritoriul Republicii Moldova și prezentării documentelor confirmative care atestă faptul acceptării străinului/apatridului în țara de destinație (deținerea cetățeniei statului de destinație, permisului de ședere, actelor confirmative deplasării în interes profesional/de serviciu/medical/umanitar, documente ce atestă calitatea de membru de familie cu cetățean al statului de destinație, etc.). În cazul repatrierii, ca rezultat al acordării protecției consulare, tranzitarea se va efectua urmare a notificării din partea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Notă: Se permite tranzitarea prin aeroporturile situate pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul zborurilor cu escală, cu condiția nepărăsirii zonei de tranzit a aeroportului, deținerii vizei de tranzit aeroportuar, după caz, precum și a controlului actelor de călătorie la rutele cu risc sporit de migrație ilegală. În cazul tranzitului aeroportuar, nu se eliberează „Itinerarul tranzitării teritoriului Republicii Moldova.

9) În cazul călătoriilor din motive de sănătate și umanitare, inclusiv cu însoțitor, după caz (la prezentarea documentelor confirmative).
Călătoria din motive de sănătate se confirmă la prezentarea unui act/document oficial (sau copia acestuia) eliberat de instituția/clinica medicală publică sau privată, ori de medicul specialist din Republica Moldova, ce confirmă tipul și tratamentul medical, consultația/examinarea medicală, tratament balneo-sanatorial, stomatologic etc., ce urmează a fi efectuat. Notă: După caz, dacă străinul/apatridul, urmare a stării precare de sănătate (deficiențe de deplasare, instabilitate la deplasare, boli grave) necesită a fi însoțit, excepția de la interzicerea intrării în Republica Moldova, se aplică și în privința persoanei însoțitoare.
Călătoria din motive umanitare se confirmă la prezentarea (în original sau copie) a certificatului de deces, actului/documentului privind constatarea decesului, actului/documentului eliberat de instituția medicală privind starea de sănătate a rudei apropiate care se află pe teritoriul Republicii Moldova.
Notă: Se consideră motive umanitare cazurile de deces a unei rude apropiate, necesitatea îngrijirii unei rude apropiate aflată în etate sau ca urmare a unei îmbolnăviri subite grave, transportarea persoanei cu probleme locomotorii, însoțirea cadavrului/defunctului.

10) Lucrătorii transfrontalieri care intră în regim de mic trafic în Republica Moldova din România sau Ucraina și care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici din Republica Moldova.
Notă: Se consideră drept „lucrători transfrontalieri”, străinii/apatrizii care domiciliază în zona de frontieră în Ucraina sau România și sunt angajați la agenții economici din Republica Moldova.

11) Conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport care efectuează transportarea mărfurilor și a mijloacelor de transport persoane contra cost, care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, echipajele și personalul de deservire a aeronavelor/navelor, precum și brigăzile și personalul de deservire a garniturilor de tren. Calitatea de transportator se constată la exercitarea nemijlocită a atribuțiilor de serviciu, în momentul traversării frontierei de stat cu prezentarea unui document eliberat în acest scop, cum ar fi: permisul de conducere/certificatul de competență profesională, foia de deplasare; licența(legitimația)/certificatul/lista membrilor de echipaj al aeronavei; rolul de echipaj al navelor; lista personalului însoțitor la bordul trenului.

12) jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

13) străinii care sunt citați de instantele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum și reprezentanții lor legali, dovedit prin documente confirmative în acest sens;

14) străinii care călătoresc în scopul perfectării documentelor emise de instituțiile publice din Republica Moldova, dovedit prin documente confirmative în acest sens (programări, invitații etc.)”. 

15) Persoanele care deţin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19.

 

Excepții de la respectarea regimului de autoizolare

La traversarea frontierei de stat, atât la intrare cât și la ieșirea din Republica Moldova, toate persoanele vor fi supuse termometriei.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și declară verbal că vin din țările clasificate ca zonă verde, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu vor completa Fișa epidemiologică și nu vor semna Declarația pe propria răspundere de respectare a regimului de autoizolare o perioadă de 14 zile. În cazul minorilor până la 14 ani, fișa epidemiologică și declarația pe propria răspundere este completată și semnată de reprezentantul legal sau însoțitorul.
! Dacă punctul de pornire este situat într-o țară clasificată ca zonă verde, iar în timpul călătoriei au fost tranzitate țările clasificate ca zonă roșie, persoana este calificată ca venită din zona roșie.

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și vin, direct sau în tranzit, din țări clasificate ca zonă roșie, vor completa și semna, în mod obligatoriu Fișa epidemiologică și Declarația pe propria răspundere de respectare a regimului de autoizolare o perioadă de 14 zile.
! Dacă punctul de pornire este situat într-o țară clasificată ca zonă roșie, chiar dacă în timpul călătoriei au fost tranzitate țările clasificate ca zonă verde, persoana este calificată ca venită din zona roșie.

Nu sunt obligate să completeze și semneze Declarația pe propria răspundere de respectare a regimului de autoizolare, următoarele categorii de persoane:

1) Conducătorii auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport persoane contra cost și care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, echipajele și personalul de deservire a aeronavelor/navelor și brigăzile și personalul de deservire a garniturilor de tren. Calitatea de transportator se va confirma la momentul trecerii frontierei de stat prin exercitarea nemijlocită de către persoană (cetățean al Republicii Moldova sau străin) a atribuțiilor de serviciu în calitate de conducător auto a vehiculelor de transport marfă/vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, inclusiv personal de deservire a acestora; membri ai echipajelor aeronavelor/navelor, inclusiv personal de deservire a acestora; brigăzilor garniturilor de tren și personal de deservire a acestora, cu prezentarea actelor/documentelor confirmative.

2) Persoanele care călătoresc din motive de sănătate sau umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (la prezentarea documentelor confirmative). Călătoriile din motive de sănătate sau umanitare pot fi efectuate de cetățean al Republicii Moldova sau străin, la prezentarea actelor/documentelor confirmative. Notă: Se consideră călătoriile din motive de sănătate sau umanitare atât întreprinse pe teritoriul Republicii Moldova, cât și din Republica Moldova pe teritoriul altui stat.

3) Elevii/studenții, care urmează să susțină examene de admitere sau de finalizare a studiilor, care merg la studii în unități/instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor, cu prezentarea documentelor confirmative. Excepția se aplică și pentru reprezentantul legal sau însoțitorul desemnat prin declarație de către reprezentantul legal.Calitatea de student/elev înmatriculat, se confirmă la prezentarea carnetului de elev/student și/sau a ordinului de înmatriculare/contractul încheiat cu instituția de învățământ din Republica Moldova sau de peste hotare, iar în cazul scopului de admitere, la prezentarea înscrierii on-line, scrisorii de invitație/confirmare din partea instituției de învățământ din Republica Moldova sau de peste hotare.

4) Persoanele care se deplasează în Republica Moldova în interes profesional, dovedit prin viză valabilă, permis de ședere valabil, sau un alt document confirmativ, care include invitația și/sau contractul încheiat cu o persoană juridică rezidentă în Republica Moldova. Notă: Deplasarea în Republica Moldova în interes profesional, în condițiile stabilite și la prezentarea invitației și/sau contractului de anumit gen, poate fi întreprinsă atât de străini/apatrizi, cât și de cetățeni ai Republicii Moldova, nerezidenți în Republica Moldova.

5) Persoanele care se deplasează în străinătate în interes profesional și la revenire în țară prezintă confirmarea delegării în străinătate din numele persoanei juridice rezidente a Republicii Moldova și contractul încheiat cu agentul economic din străinătate sau ordin de delegare emis de instituțiile publice ale Republicii Moldova. Notă: Deplasarea în străinătate în interes profesional, în condițiile stabilite, poate fi întreprinsă atât de străini/apatrizi cu drept de ședere în Republica Moldova, cât și de cetățeni ai Republicii Moldova.

6) Lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum și cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din țările menționate și care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi.

 7) Posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republică Moldova şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar. Calitatea persoanelor din categoria respectivă va fi confirmată la prezentarea actelor/documentelor.

8) Persoanele în tranzit. Calitatea de persoană în tranzit se va confirma urmare a declarației verbale privind intenția de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, cu eliberarea Formularului completat a Itinerarului de tranzit a teritoriului Republicii Moldova.

9) Persoanele cărora nu li s-a permis intrarea în statul vecin (România sau Ucraina), prin punctele de trecere rutiere. (ex. decizia de neautorizare eliberată de autoritatea de frontieră a statului vecin).

10) Jurnalişti străini, acreditaţi în calitate de corespondenţi permanenţi în Republica Moldova de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 8 Europene.

11) persoanele care sunt citate de instantele de judecată/organele de drept din Republica Moldova precum și reprezentanții lor legali, dovedit prin documente confirmative în acest sens.

12) străinii care călătoresc în scopul perfectării documentelor emise de instituțiile publice din Republica Moldova, dovedit prin documente confirmative în acest sens (programări, invitații etc.)”. 

13) Persoanele care deţin un act confirmativ de administrare a vaccinului anti COVID-19.

 

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova va fi efectuată direct, fără oprire, prin următoarele culoare instituite între punctele de trecere a frontierei de stat:
a) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Leușeni-Albița, rutier;
b) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Palanca-Maiaki - Udobnoe, rutier;
c) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Tudora – Starokazacie, rutier;
d) Aeroportul Internațional Chișinău, aerian – Criva-Mamalîga, rutier;
e) Giurgiulești-Galați, rutier – Giurgiulești-Reni, rutier.

!!! Culoarele stabilite pentru tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, pot fi utilizate în ambele sensuri.

La intenția persoanei de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, polițistul de frontieră va informa persoana, în mod obligatoriu, despre condițiile necesare tranzitării, culoarul stabilit, timpul necesar pentru tranzitare, precum și răspunderea în caz de nerespectare a cerințelor/condițiilor pentru tranzitare. Ulterior, cetățeanului i se va elibera formularul completat al Itinerarului de tranzit a teritoriului Republicii Moldova.

Pentru garantarea unei călătorii sigure peste hotarele țării, dar și aflarea legală pe teritoriul Republicii Moldova, orice persoană este obligată să respecte regulile și cerințele impuse la trecerea frontierei de stat.