Concurs de angajare

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

 

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu  privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  se anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante:

 Informaţia necesară:

1. Denumirea funcţiei publice temporar vacante: 

- Șef gardă al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobielor.

 2. Scopul general al funcției:

asigurarea pazei şi apărării obiectivelor de gardă, menținerea capacității sporite de reacționare în situații de criză a personalului gărzii și executarea corectă a serviciului de gardă interior

 3. Sarcinile de bază ale funcției:

       1. Conducerea şi organizarea activității gărzii;

       2. Pregătirea  profesională a efectivului subordonat;

       3.Consolidarea personalului,asigurarea instruirii metodice și perfecționării permanente, disciplinei și legalități, protecției juridice și sociale.

 4. Condițiile de ocupare a funcției vacante:

Cerințele generale:

În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;

- să aibă absolvite studii superioare de licenţă cu diplomă/echivalente corespunzător domeniului de specialitate – pentru exercitarea funcţiilor de execuţie prevăzute pentru corpul de ofiţeri de nivel B03;

- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;

- să îndeplinească condiţiile minime obligatorii stabilite în cazul trecerii din corpul de subofiţeri în corpul de ofiţeri;

- să îndeplinească alte condiţii legale. 

 Cunoştinţele:

-  cunoaşterea limbii de stat;

-   cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana) la nivel, cel puţin, intermediar citit/scris/vorbit);       

-  cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 Condiţiile de muncă: regim de muncă în schimburi; program de muncă: munca în schimburi cu durata schimbului de 12 ore în concordanţă cu graficul de serviciu, în cazul implicării colaboratorului în activitatea de serviciu peste program, se aplică prevederile actelor legislative şi normative din domeniul legislaţiei muncii.

 5. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi  pentru participare la concurs:

 1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;

 2) copia buletinului de identitate;

 3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 

 4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);

 5) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;

 6) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:

    a) nu are antecedente penale;

    b) nu se află sub urmărire penală;

    c) nu este membru al unui partid politic;

   d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;

    e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale), conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;

 7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.

 

6. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă la funcţia vacantă de șef gardă al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor:

1.Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu  privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

2.Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

3.Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.

4.Legea Nr. 133 din  17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.

5.HG nr. 409 din  07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.

6.Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.

7.Codul de etică și deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin HG nr. 629 din 08.08.2017.

8.Legea Nr.325 din  23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

 7. Termenul de depunere a documentelor pentru a ocupa funcția vacantă

Termenul limită de depunere a documentelor    30.10.2017 , ora 17.00.

 8. Persoana de contact:

dna Poiată Viorica, specialist resurse umane a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor cu sediul or. Chișinău, str. Petricani 19, tel. (022) 259-618;

 

 

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcția vacantă din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupată de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

Informaţia necesară:
1. Denumirea funcţiei publice vacante:
- inspector-gardian al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobielor.

2. Scopul general al funcției:
Cunoaşte şi execută strict cerinţele actelor normative, care reglementează serviciu de gardă interior şi asigură executarea lor, asigură respectarea regimului de acces a persoanelor şi mijloacelor de transport.

3. Sarcinile de bază ale funcției:
1. Organizarea pazei la post, primirea și predarea postului;
2. Asigurarea legitimităţii intrării (ieşirii) persoanelor, mijloacelor de transport care sosesc (pleacă) în (din) teritoriul Departamentului.
3.Asigurarea legitimităţii scoaterii (aducerii) oricăror bunuri materiale.

4. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
Cerințele pentru ocuparea funcției:
Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017:
-să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
-să deţină studiile stabilite de Regulament;
-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-să îndeplinească alte condiţii legale

Cunoştinţele: cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse; cunoaşterea legislaţiei în domeniu; cunoaştințe generale și speciale privind aplicarea armelor și munițiilor din dotare.

Condiţiile de muncă: regim de muncă în schimburi; program de muncă: munca în schimburi cu durata schimbului de 12 ore în concordanţă cu graficul de serviciu, în cazul implicării colaboratorului în activitatea de serviciu peste program, se aplică prevederile normative din domeniul legislaţiei muncii.

5. Lista documentelor necesare a fi prezentate:
raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

6. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor: 20.10.2017 , ora 17.00.

7. Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare-dna Poiată Viorica, specialist al serviciului resurse umane a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor, cu sediul or. Chișinău, str. Petricani 19, tel. (022) 259-618.

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

 

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu  privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  se anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante:

 Informaţia necesară:

1. Denumirea funcţiei publice temporar vacante: 

- Șef gardă al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobielor.

 2. Scopul general al funcției:

asigurarea pazei şi apărării obiectivelor de gardă, menținerea capacității sporite de reacționare în situații de criză a personalului gărzii și executarea corectă a serviciului de gardă interior

 3. Sarcinile de bază ale funcției:

       1. Conducerea şi organizarea activității gărzii;

       2. Pregătirea  profesională a efectivului subordonat;

       3.Consolidarea personalului,asigurarea instruirii metodice și perfecționării permanente, disciplinei și legalități, protecției juridice și sociale.

 4. Condițiile de ocupare a funcției vacante:

Cerințele generale:

În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;

- să aibă absolvite studii superioare de licenţă cu diplomă/echivalente corespunzător domeniului de specialitate – pentru exercitarea funcţiilor de execuţie prevăzute pentru corpul de ofiţeri de nivel B03;

- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;

- să îndeplinească condiţiile minime obligatorii stabilite în cazul trecerii din corpul de subofiţeri în corpul de ofiţeri;

- să îndeplinească alte condiţii legale. 

 Cunoştinţele:

-  cunoaşterea limbii de stat;

-   cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana) la nivel, cel puţin, intermediar citit/scris/vorbit);       

-  cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 Condiţiile de muncă: regim de muncă în schimburi; program de muncă: munca în schimburi cu durata schimbului de 12 ore în concordanţă cu graficul de serviciu, în cazul implicării colaboratorului în activitatea de serviciu peste program, se aplică prevederile actelor legislative şi normative din domeniul legislaţiei muncii.

 5. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi  pentru participare la concurs:

 1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;

 2) copia buletinului de identitate;

 3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 

 4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);

 5) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;

 6) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:

    a) nu are antecedente penale;

    b) nu se află sub urmărire penală;

    c) nu este membru al unui partid politic;

   d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;

    e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale), conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;

 7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.

 

6. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă la funcţia vacantă de șef gardă al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor:

1.Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu  privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

2.Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

3.Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.

4.Legea Nr. 133 din  17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.

5.HG nr. 409 din  07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.

6.Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.

7.Codul de etică și deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin HG nr. 629 din 08.08.2017.

8.Legea Nr.325 din  23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

 7. Termenul de depunere a documentelor pentru a ocupa funcția vacantă

Termenul limită de depunere a documentelor    30.10.2017 , ora 17.00.

 8. Persoana de contact:

dna Poiată Viorica, specialist resurse umane a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor cu sediul or. Chișinău, str. Petricani 19, tel. (022) 259-618;

 

 

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcția vacantă din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupată de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

Informaţia necesară:
1. Denumirea funcţiei publice vacante:
- inspector-gardian al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobielor.

2. Scopul general al funcției:
Cunoaşte şi execută strict cerinţele actelor normative, care reglementează serviciu de gardă interior şi asigură executarea lor, asigură respectarea regimului de acces a persoanelor şi mijloacelor de transport.

3. Sarcinile de bază ale funcției:
1. Organizarea pazei la post, primirea și predarea postului;
2. Asigurarea legitimităţii intrării (ieşirii) persoanelor, mijloacelor de transport care sosesc (pleacă) în (din) teritoriul Departamentului.
3.Asigurarea legitimităţii scoaterii (aducerii) oricăror bunuri materiale.

4. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
Cerințele pentru ocuparea funcției:
Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017:
-să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
-să deţină studiile stabilite de Regulament;
-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-să îndeplinească alte condiţii legale

Cunoştinţele: cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse; cunoaşterea legislaţiei în domeniu; cunoaştințe generale și speciale privind aplicarea armelor și munițiilor din dotare.

Condiţiile de muncă: regim de muncă în schimburi; program de muncă: munca în schimburi cu durata schimbului de 12 ore în concordanţă cu graficul de serviciu, în cazul implicării colaboratorului în activitatea de serviciu peste program, se aplică prevederile normative din domeniul legislaţiei muncii.

5. Lista documentelor necesare a fi prezentate:
raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

6. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor: 20.10.2017 , ora 17.00.

7. Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare-dna Poiată Viorica, specialist al serviciului resurse umane a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor, cu sediul or. Chișinău, str. Petricani 19, tel. (022) 259-618.

SPF AIC - inspector al unității control de frontieră

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1.    Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19

2.    Denumirea funcției vacante: inspector al unității control de frontieră al Sectorului Poliției de Frontieră Aeroport Internațional Chișinău – 3 funcții temporar vacante.
Scopul: Executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispoziţiilor de serviciu.
3.    Sarcinile de bază:
-Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
    -Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
-Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
    - Aplicarea conformă a tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu
4. Cerințele pentru ocuparea funcției:
Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017:
-să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
-să deţină studiile stabilite de Regulament;
-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-să îndeplinească alte condiţii legale
5.    Actele ce urmează a fi prezentate:
-    raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
-    avizul specialistului-psiholog;
-    alte documente, după caz.
6.    Termenul de depunere a solicitărilor: 19 octombrie 2017

7.    Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun.Chișinău, str.Petricani 19, tel.022-259692

SPF AIC - specialist al serviciului sisteme de monitorizare și transmisiuni

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1.    Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19

Denumirea funcției vacante: specialist al serviciului sisteme de monitorizare și transmisiuni al Centrului regional de coordonare al Sectorului Poliției de Frontieră Aeroport Internațional Chișinău – 1 funcție vacantă
2.    Scopul:
    asigurarea funcţionării fără întreruperi a sistemului de telecomunicaţii a Sectorului Poliţiei de Frontieră Aeroportul Internaţional Chişinău (în continuare –  SPF), precum şi instalarea, administrarea echipamentului pasiv de telecomunicaţii.
    administrarea, mentenanţa şi dezvoltarea sistemului TETRA a SPF. Stabilirea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii, confidenţialităţii şi integrităţii datelor, care circulă în sistemele informaţionale automatizate (în continuare – SIA) al DPF.

3.    Sarcinile de bază:
-    asigurarea funcţionării fără întreruperi a sistemului de telecomunicaţii a SPF;
-    organizarea şi efectuarea reparaţiei mijloacelor tehnice şi de telecomunicaţii;
-    acordarea ajutorului metodic şi practic subdiviziunilor SPF în exploatarea tehnicii speciale, de transmisiuni şi telecomunicaţii;

4.    Cerințele pentru ocuparea funcției:
    să întrunească condiţiile legale la angajarea iniţială;
    să corespundă cerinţelor specifice din fişa postului;
    să deţină studiile stabilite de prezentul Regulament;
    să îndeplinească condiţiile minime obligatorii stabilite în cazul trecerii din corpul de subofiţeri în corpul de ofiţeri
5.    Actele ce urmează a fi prezentate:
-    raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
-    avizul specialistului-psiholog;
-    certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
-    alte documente, după caz.

6.    Termenul de depunere a solicitărilor: 18 octombrie 2017

7.    Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun.Chișinău, str.Petricani 19, tel.022-259692

DR Sud - inspector al SPF „Valea-Perjei”

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

    În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:
1.    Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Sud, m. Cahul str. Garoafelor 40
2.    Denumirea funcției vacante: inspector al unității control al frontirei al sectorului poliției de frontieră „Valea-Perjei”
Scopul: Executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispoziţiilor de serviciu.
3.    Sarcinile de bază:
-  Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
    - Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
    - Aplicarea conformă a tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.

Cerințele pentru ocuparea funcției:
Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017:
-să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
-să deţină studiile stabilite de Regulament;
-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-să îndeplinească alte condiţii legale
4.    Actele ce urmează a fi prezentate:
-    raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
-    avizul specialistului-psiholog;
-    alte documente, după caz.
5.    Termenul de depunere a solicitărilor: 19 octombrie  2017
6.    Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Chirijiu Cristina, șef al Secției Resurse Umane al Dr Sud.

DR Sud - inspector superior al SPF „Valea-Perjei”

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției:
Direcția regională Vest, mun. Ungheni, str. Suceava 1
2. Denumirea funcției vacante:
șef de schimb al unității control al frontierei a sectorului poliției de frontieră „Valea Mare” – 2 funcții;
3. Scopul:
Conduce activitatea schimbului la executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispozițiilor de serviciu. Controlul eficient al frontierei de stat în perioada schimbului.
4. Sarcinile de bază:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ național și internațional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Efectuarea conducerii şi dirijării acţiunilor patrulei
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat.
- Aplicarea tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu
5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului pentru care candidează;
- să fie absolvent cu diplomă de studii superioare de licenţă sau echivalente corespunzătoare domeniului de specialitate respectiv;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere;
- să corespundă cerinţelor legale privind promovarea în funcţii specifice corpului de ofiţeri.
- să aibă cel puţin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
- să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări
- să fi absolvit un curs de perfecţionare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne sau alte instituţii de învăţămînt care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne;
- să îndeplinească condiţiile minime obligatorii stabilite în cazul trecerii din corpul de subofiţeri în corpul de ofiţeri;

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 19 octombrie 2017, ora 17.00

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Olga BAXAN, Secția resurse umane, mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.0236-29157

ANUNȚ

privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

    În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:
1.    Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Sud, m. Cahul str. Garoafelor 40

2.    Denumirea funcției vacante: inspector superior al unității control al frontirei al sectorului poliției de frontieră „Valea-Perjei”

3.    Scopul: Executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispoziţiilor de serviciu. Conduce, organizează şi dirijează activitatea patrulei în controlul frontierei de stat.

4.    Sarcinile de bază:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
    - Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Efectuarea conducerii şi dirijării  acţiunilor  patrulei.
-Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
    -Aplicarea tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.
Cerințele pentru ocuparea funcției:
Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017:
-să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
-să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere;
-să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
-să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
-să deţină studiile stabilite de Regulament;
-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
să îndeplinească alte condiţii legale

5.    Actele ce urmează a fi prezentate:
-    raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
-    avizul specialistului-psiholog;
-    certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
-    alte documente, după caz.

6.    Termenul de depunere a solicitărilor: 19 octombrie  2017

7.    Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Chirijiu Cristina, șef al Secției Resurse Umane al Dr Sud.


DR Nord - ofițer de investigații al SPF ”Cosăuți”

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Inspectoratului General
al Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Nord, or. Edineț str. Independenței 60
2. Denumirea funcției vacante: ofițer de investigații al Sectorului Poliţiei de Frontieră ”Cosăuți”.

3. Scopul: Desfășurarea, în limitele competenței, a activității speciale de investigații și analiza riscurilor în beneficiul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în vederea prevenirii și combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere pe sectorul de responsabilitate, coordonată cu șeful Sectorului Poliției de Frontieră.

4. Sarcinile de bază:
1) Cunoașterea și aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul de responsabilitate a subdiviziunii de frontieră;
2) Exercitarea atribuțiilor în domeniul activităţii speciale de investigaţii;
3) Exercitarea atribuțiilor în domeniul analizei riscurilor;
4) Desfășurarea activității de acumulare a informației ce prezintă interes de serviciu pe sectorul de responsabilitate;
5) Desfășurarea activității de conlucrare cu partenerii de cooperare.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
- Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017;
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
- să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
- să aibă cel puțin 2 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs sau 2 ani în serviciul militar/special;
- să deţină studiile stabilite de Regulament;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
- să îndeplinească alte condiţii legale

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 10 octombrie 2017

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Natalia Dobrianschi, Secţia resurse umane, or. Edineţ, str.Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

DR Vest - Specialist al secției echipe mobile

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante:

1. Denumirea și sediul instituției:
Direcția regională Vest, mun. Ungheni, str. Suceava 1

2. Denumirea funcţiei publice vacante:
Specialist al secției echipe mobile a Direcției regionale Vest – 2 funcții;

3. Scopul general al funcției:
Mobilizarea operativă şi participarea activă şi productivă în cadrul echipelor mobile pentru exercitarea atribuţiilor funcţionale.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
- Asigură procesul de combatere a migraţiei ilegale şi altor infracţiuni transfrontaliere legate de circulaţia ilegală a persoanelor şi mijloacelor de transport pe teritoriul Republicii Moldova;
- Asigură procesul de prevenire şi combatere a terorismului, a traficului ilegal de arme şi muniţii, precum şi a traficului de arme nucleare şi de nimicire în masă;

5. Condițiile de participare la concurs:

Cerințele generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
- deține cetățenia Republicii Moldova;
- cunoaşte limba de stat;
- a atins vîrsta de 18 ani;
- este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
- are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
- nu are antecedente penale;
- nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
- are o reputaţie ireproşabilă;
- nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
- nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
- corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
- să aibă absolvite studii superioare de licenţă cu diplomă/echivalente corespunzător domeniului de specialitate – pentru exercitarea funcţiilor de execuţie prevăzute pentru corpul de ofiţeri de nivel B03;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să îndeplinească condiţiile minime obligatorii stabilite în cazul trecerii din corpul de subofiţeri în corpul de ofiţeri;
- să îndeplinească alte condiţii legale.

Cunoștințele:
- Cunoaşterea limbii de stat;
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Internet.

Condiţiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus.
- Regim de lucru în schimburi stipulate în graficul de serviciu săptămînal, elaborat de către şeful secţiei.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia certificatului de naştere;
4) curriculum vitae;
5) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
6) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
7) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
8) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
9) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.
10) cazierul judiciar;
11) recomandare de la ultimul loc de muncă, studii sau de la locul de trai;
În cazul trecerii subofițerilor în corpul de ofițeri:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog (în cazul promovării în funcție);
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de specialist al secției echipe mobile a Direcției regionale Vest
1. Hotărîrea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
4. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
5. Hotărîrea Guvernului nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
6. Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
7. Hotărîrea Guvernului nr. 297 din “Pentru implementarea Legii nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
8. Codul deontologic al poliţistului de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.500 din 21.11.2013.
9. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
10. Hotărîrea Guvernului nr.752 din 20.09.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind echipele mobile ale Poliţiei de Frontieră şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009.
Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 25 octombrie 2017, ora 17.00.

9. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Olga BAXAN, Secția resurse umane, mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.0236-29157

DR Vest - șef de schimb al SPF „Cuhnești”

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției:
Direcția regională Vest, mun. Ungheni, str. Suceava 1
2. Denumirea funcției vacante:
șef de schimb al unității control al frontierei a sectorului poliției de frontieră „Cuhnești” – 1 funcție;
3. Scopul:
Conduce activitatea schimbului la executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispozițiilor de serviciu. Controlul eficient al frontierei de stat în perioada schimbului.
4. Sarcinile de bază:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ național și internațional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Efectuarea conducerii şi dirijării acţiunilor patrulei
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat.
- Aplicarea tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu
5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului pentru care candidează;
- să fie absolvent cu diplomă de studii superioare de licenţă sau echivalente corespunzătoare domeniului de specialitate respectiv;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere;
- să corespundă cerinţelor legale privind promovarea în funcţii specifice corpului de ofiţeri.
- să aibă cel puţin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
- să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări
- să fi absolvit un curs de perfecţionare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne sau alte instituţii de învăţămînt care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne;
- să îndeplinească condiţiile minime obligatorii stabilite în cazul trecerii din corpul de subofiţeri în corpul de ofiţeri;

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 19 octombrie 2017, ora 17.00

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Olga BAXAN, Secția resurse umane, mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.0236-29157

DR Nord - șef de schimb al SPF „Cuconeștii Noi”

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Inspectoratului General
al Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Nord, or. Edineț, str. Independenței 60
2. Denumirea funcției vacante: șef de schimb al unității control al frontierei a sectorului poliției de frontieră „Cuconeștii Noi” al Direcției regionale Nord.

3. Scopul: Conduce activitatea schimbului la executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispozițiilor de serviciu. Controlul eficient al frontierei de stat în perioada schimbului.
4. Sarcinile de bază:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Efectuarea conducerii şi dirijării acţiunilor patrulei.
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
- Aplicarea tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
- Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017;
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
- să aibă cel puțin 2 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs sau 2 ani în serviciul militar/special;
- să deţină studiile stabilite de Regulament;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
- să îndeplinească alte condiţii legale

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 13 octombrie 2017.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Natalia Dobrianschi, Secţia resurse umane, or. Edineţ, str.Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

DR Vest - inspector al dispeceratului

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Direcţiei regionale Vest

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției:
Direcția regională Vest, mun. Ungheni, str. Suceava 1

2. Denumirea funcției vacante:
inspector al dispeceratului al Centrului regional de coordonare a Direcției regionale Vest-1 functie.

3. Scopul:
- Acordarea ajutorului practic în monitorizarea continuă a situaţiei înregistrată în zona de competenţă în vederea prezentării acesteia conducerii Direcţiei regionale. Centrului naţional de Coordonare (în continuare – CRC), asigurarea nemijlocită a pazei subdiviziunii operaționale și prin intermediul camerelor de luat vederi, precum și ducerea evidenței accesului persoanelor și mijloacelor de transport pe teritoriul Direcției regionale.

4. Sarcinile de bază:
- Respectarea uniformă a cadrului normativ național în domeniul său de activitate;
- Contribuirea la activitatea de serviciu a Dispeceratului;
- Asigurarea pazei sediului, încăperilor, teritoriului subdiviziunii și accesului persoanelor / mijloacelor de transport pe teritoriul Direcției regionale.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:

Cerințele generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
- să aibă absolvite studii medii/echivalente corespunzător domeniului de specialitate – pentru exercitarea funcţiilor prevăzute pentru corpul de subofiţeri de nivel C03;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să îndeplinească condiţiile minime obligatorii stabilite în cazul trecerii din corpul de subofiţeri în corpul de ofiţeri;
- să îndeplinească alte condiţii legale.

6. Cunoștințele:
- Cunoaşterea limbii de stat;
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Internet.

Condiţiile de muncă:
- regim de muncă nu mai mult de 40 ore pe săptămînă, în schimburi;
- program de muncă: 12 ore cu o durată a întreruperii în muncă între schimburi de 24 ore şi respectiv 48 ore, după schimbul de noapte, iar în caz de necesitate – regim nenormat.

7 Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog (în cazul promovării în funcție);
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

8. Termenul de depunere a solicitărilor:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 17 octombrie 2017, ora 17.00.

9. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Olga BAXAN, serviciul management personal al secției resurse umane, mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.0236-29157

DR Nord - inspector-șofer al serviciului auto

ANUNȚ

privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Inspectoratului General
al Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Nord, or. Edineț, str. Independenței 60

2. Denumirea funcției vacante: inspector-șofer al serviciului auto al secției logistică a Direcției regionale Nord.

3. Scopul: Asigurarea funcţionării normale a transportului auto încredințat. Efectuarea constantă și corectă la întreținerea zilnică a autovehiculului, transportarea personalului Direcţiei regionale, bunurilor materiale conform destinației.
4. Sarcinile de bază:
- Îndeplinirea foilor de parcurs;
- Asigură buna funcționare și întreținere a autovehiculului;
- Participă la reparațiile ce se efectuează în atelier la autovehiculul pe care-l are în gestionare;
- Respectă prevederile legale privind regulile de circulație rutieră;
- Transportă personalul Direcţiei regionale, bunurile materiale conform destinației.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
a) a atins vârsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
b) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
c) posedă studii necesare;
d) posedă limba de stat;
e) cunoaşte legislaţia, regulamentele şi normelor de profil;
f) posedă cunoştinţe de deservire tehnică a transportului auto.

6. Studii:
- Studii medii (diploma de bacalaureat) sau superioare de licență;
- Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul conducerii auto;
- Permis de conducere categoria B;C, H

7. Experienţa profesională: minimum 1 an într-o activitate similară;

8. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- permisul de conducere;
- alte documente, după caz.


9. Termenul de depunere a solicitărilor: 13 octombrie 2017.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Natalia Dobrianschi, Secţia resurse umane, or. Edineţ, str.Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .


SPF Aeroportul Internaţional Chişinău - inspector superior

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Inspectoratului General
al Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

Denumirea și sediul instituției: Sectorul Poliției de Frontieră Aeroportul Internaţional Chişinău or. Chișinău, bd. Dacia, 80/3.
Denumirea funcției vacante: inspector superior al unităţii control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră Aeroportul Internaţional Chişinău - 2 funcții.

1. Scopul: Executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispoziţiilor de serviciu.

2. Sarcinile de bază:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Efectuarea conducerii şi dirijării acţiunilor patrulei.
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
- Aplicarea tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.

3. Cerințele pentru ocuparea funcției:
1) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului pentru care candidează;
2) să fie absolvent cu diplomă de studii superioare de licenţă sau echivalente corespunzătoare domeniului de specialitate respectiv;
3) să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
4) să corespundă cerinţelor legale privind promovarea în funcţii specifice corpului de ofiţeri;
5) să aibă cel puţin 2 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
6) să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
7) să fi absolvit un curs de perfecţionare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne sau alte instituţii de învăţămînt care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne.

4. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

5. Termenul de depunere a solicitărilor: 13.10.2017

1. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692


DR Est - specialist al serviciului management personal al Secției resurse umane

ANUNȚ
privind ocuparea funcţiei temporar vacante în cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră


În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:
1. Denumirea și sediul instituției: Direcţia regional Est, or.Ştefan Vodă, str. Grigore Vieru 3

2. Denumirea funcției temporar vacante: - specialist al serviciului management personal al Secției resurse umane.
3. Scopul general al funcției: efectuarea acţiunilor şi lucrărilor de domeniul managementului de personal, atribuite conform competenţei serviciului management personal (în continuare Serviciu) în vederea îndeplinirii misiunii şi sarcinilor stabilite, implementării procedurilor de personal şi evidenţei personalului, precum şi acordarea asistenţei teoretico-practice de domeniu conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare.
Sarcinile de bază:
- aistarea procesului de recrutare a candidaţilor la angajare în PF şi perfectarea actelor la angajarea în serviciu în DR;
- efectuarea acţiunilor procedurale aferente implementării procedurilor de personal;
- evidenţa personalului scriptic al DR, inclusiv în baza de date informaţională de evidenţă a personalului;
- acordarea asistenţei conform competenţei comisiilor de domeniul managementului personalului în DR.

Cerințele pentru ocuparea funcției:
Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017:
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne / organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice;
- să aibă cel puţin 5 ani de experienţă profesională în domeniul de specialitate;
- să fi absolvit un curs de management superior/similar;
- să deţină studiile stabilite de Regulament;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
- să îndeplinească alte condiţii legale;
Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.
Termenul de depunere a solicitărilor: 13.10.2017

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Elena Rotari, şef al secţiei resurse umane a Direcţiei regionale Est.


DR Est - inspector al dispeceratului

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Est, str.Grigore Vieru 3

2. Denumirea funcției vacante: inspector al dispeceratului al Centrului regional de coordonare al DR Est

3. Scopul: Acordarea ajutorului practic în monitorizarea continuă a situaţiei înregistrată în zona de competenţă în vederea prezentării acesteia conducerii Direcţiei regionale, Centrului Regional de Coordonare, asigurarea nemijlocită a pazei subdiviziunii operaționale și prin intermediul camerelor de luat vederi, precum și ducerea evidenței accesului persoanelor și mijloacelor de transport pe teritoriul Direcției regionale.

4.Sarcinile de bază:
-Respectarea uniformă a cadrului normativ național în domeniul său de activitate;
-Contribuirea la activitatea de serviciu a Dispeceratului;
-Asigurarea pazei sediului, încăperilor, teritoriului subdiviziunii și accesului persoanelor / mijloacelor de transport pe teritoriul Direcției regionale.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017:
-să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
-să deţină studiile stabilite de Regulament;
-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-să îndeplinească alte condiţii legale

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 13 octombrie 2017

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Elena ROTARI, șef al Secției resurse umane al Ditecţiei regionale Est.


DR Est - specialist al secției echipe mobile

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Est

Denumirea funcției vacante: specialist al secției echipe mobile - 2 funcţii.

Scopul: Mobilizarea operativă şi participarea activă şi productivă în cadrul echipelor mobile pentru exercitarea atribuţiilor funcţionale.

Sarcinile de bază:
- participarea la controlul frontierei, la misiuni şi operaţiuni speciale.
- asigurarea procesul de combatere a migraţiei ilegale şi altor infracţiuni transfrontaliere legate de circulaţia ilegală a persoanelor şi mijloacelor de transport pe teritoriul Republicii Moldova, de prevenire şi combatere a terorismului, a traficului ilegal de arme şi muniţii, precum şi a traficului de arme nucleare şi de nimicire în masă ;
- realizează constatrea contravenţiilor legate de şederea ilegală a străinilor şi de trecerea ilegală a frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport.

Cerințele pentru ocuparea funcției:
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului pentru care candidează;
- să fie absolvent cu diplomă de studii superioare de licenţă sau echivalente corespunzătoare domeniului de specialitate respectiv;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să corespundă cerinţelor legale privind promovarea în funcţii specifice corpului de ofiţeri;
- să aibă cel puţin 2 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
6) să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
7) să fi absolvit un curs de perfecţionare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne sau alte instituţii de învăţămînt care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne.

Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

Termenul de depunere a solicitărilor: 13.10.2017

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – Elena ROTARI, şef al secţiei resurse umane a Direcţiei regionale Est.

DR Est - șef adjunct al SPF „Tudora-1”

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Est
- Sectorul poliției de frontieră „Tudora-1”;

2. Denumirea funcției vacante:
-şef adjunct sector, şef al unităţii control al frontierei a sectorului poliţiei de frontieră

3. Scopul: Acordarea ajutorului şefului sectorului poliţiei de frontieră în gestionarea eficientă a subdiviziunii de frontieră. Contribuie nemijlocit la asigurarea securităţii frontierei de stat şi implementarea managementului integrat al frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate a subdiviziunii de frontieră.

4. Sarcinile de bază:
1. Contribuie la gestionarea activităţilor de serviciu a sectorului poliţiei de frontieră;
2. Asigurarea aplicării corecte şi uniforme a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul de responsabilitate;
3. Planificarea controlului frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate;
4. Asigurarea disciplinei de serviciu în cadrul sectorului poliţiei de frontieră.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017:
1. să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
2. să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne / organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice;
3. să aibă cel puţin 5 ani de experienţă profesională în domeniul de specialitate;
4. să fi absolvit un curs de management superior/similar;
5. să deţină studiile stabilite de Regulament;
6. să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
7. să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
8. să îndeplinească alte condiţii legale;
6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.
7. Termenul de depunere a solicitărilor: 13.10.2017

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – Dna Elena ROTARI, şef al secţiei resurse umane a Direcţiei regionale Est.

DR Est - şef de schimb al unităţii control al frontierei

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Est
Sectorul poliției de frontieră „Troițcoe”;
Sectorul poliției de frontieră „Căplani”;
Sectorul poliției de frontieră „Tudora-2”.

2. Denumirea funcției vacante: - şef de schimb al unităţii control al frontierei a sectorului poliţiei de frontieră

3. Scopul: Conduce activitatea schimbului la executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispoziţiilor de serviciu. Controlul eficient al frontierei de stat în perioada schimbului.

4. Sarcinile de bază:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Efectuarea conducerii şi dirijării acţiunilor patrulei.
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
- Aplicarea tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.
5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017:
-să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
-să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere;
-să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
-să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
-să deţină studiile stabilite de Regulament;
-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
să îndeplinească alte condiţii legale
6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.
7. Termenul de depunere a solicitărilor: 13.10.2017

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – Dna Elena ROTARI, şef al secţiei resurse umane a Direcţiei regionale Est.

DR Est - inspector superior al unităţii control al frontierei

ANUNȚ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță concurs pentru următoarele funcții vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Est
- sectorului poliţiei de frontieră „Tocuz”
- sectorului poliţiei de frontieră „Săiţi”
- sectorului poliţiei de frontieră „Volintiri”
- sectorului poliţiei de frontieră „Căplani”
- sectorului poliţiei de frontieră „Tudora-2”
- sectorului poliţiei de frontieră „Tudora-1”
- sectorului poliţiei de frontieră „Olăneşti”
- sectorului poliţiei de frontieră „Pervomaisc”

2. Denumirea funcției vacante: - inspector superior al unităţii control al frontierei

3. Scopul: Executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispoziţiilor de serviciu.

4. Sarcinile de bază:
- efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- efectuarea conducerii şi dirijării acţiunilor patrulei.
- participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
- aplicarea tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.

5. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului pentru care candidează;
- să fie absolvent cu diplomă de studii superioare de licenţă sau echivalente corespunzătoare domeniului de specialitate respectiv;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să corespundă cerinţelor legale privind promovarea în funcţii specifice corpului de ofiţeri;
- să aibă cel puţin 2 ani experienţă profesională în domeniul de - specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări
- să fi absolvit un curs de perfecţionare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne sau alte instituţii de învăţămînt care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne.

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 13.10.2017

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – Dna Elena Rotari, şef al secției resurse umane a Direcţiei regionale Est.

DR Vest - Inspector al SPF „Frăsinești”


A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

Denumirea și sediul subdiviziunii:
1 . Direcția regională Vest , mun. Ungheni, str. Suceava 1

2. Denumirea funcţiei publice vacante:
- Inspector al unității control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră „Frăsinești” – 2 funcții;

3. Scopul general al funcției:
Executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispozițiilor de serviciu.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
- Aplicarea conformă a tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.

5. Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale:
- Să corespundă cerințelor specifice din fișa postului;
- Să dețină studiile prevăzute în Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
- Să întrunească alte condiții legale.
Cunoştinţele:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea de operare la calculator: MS Oficce, Internet.

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs –12 octombrie 2017, ora 17.00.

8. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
DR Vest cu sediul mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.(0236) 2-91-57

1. Persoana responsabilă
dna Olga BAXAN, Secția resurse umane, mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.0236-29157

IGPF - Șef al secţiei completare a Direcţiei management personal a Direcţiei generale resurse umane

 

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19

2. Denumirea funcției temporar vacante: Șef al secţiei completare a Direcţiei management personal a Direcţiei generale resurse umane a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție vacantă.

3. Scopul:
Contribuirea la formarea în Departamentul poliţiei de frontieră (DPF) şi subdiviziunile teritoriale a personalului profesional prin elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul gestionării resurselor umane

4. Sarcinile de bază:
1. Participă la elaborarea strategiei şi politicilor cu privire la planificarea resurselor umane; ocuparea funcţiilor vacante, angajarea şi integrarea profesională a noilor angajaţi; proiectarea structurii organizaţionale şi repartizarea posturilor în cadrul ei.
2. Organizarea şi conducerea activităţii secţiei subordonate.
3. Monitorizarea, controlul şi evaluarea implementării procedurilor de planificare a resurselor umane, ocupare a funcţiilor vacante, angajare şi integrare profesională a noilor angajaţi;
4. Acordarea asistenţei metodologice în domeniul planificării resurselor umane, ocupării funcţiilor vacante, angajării şi integrării profesionale.
5. Promovarea şi implementarea politicilor moderne cu privire la gestionarea resurselor umane din Departamentul poliţiei de frontieră şi subdiviziunile teritoriale.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
a. să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
b. să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere;
c. să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
d. să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
e. să deţină studiile stabilite de Regulament;
f. să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
g. să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
h. să îndeplinească alte condiţii legale
i.
6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 12 octombrie 2017

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun.Chișinău, str.Petricani 19, tel.022-259692

CATMII - Specialist al serviciului secretariat

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcția vacantă din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupată de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

Informaţia necesară:
1. Denumirea funcţiei publice temporar vacante:
- Specialist al serviciului secretariat a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobielor.

2. Scopul general al funcției:
organizarea şi executarea lucrărilor de secretariat, exercitarea controlului permanent asupra respectării legislaţiei ce determină lucrările de secretariat și regimului secret în cadrul Centrului.

3. Sarcinile de bază ale funcției:
1) Asigurarea respectării legislației privind regimul lucrărilor de secretariat în cadrul Centrului;
2) Asigurarea respectării lucrului cu petițiile și audienței cetățenilor;
3) Efectuarea controlului asupra mişcării documentelor de serviciu, asigurarea păstrării lor;
4). Actualizarea cadrului intern de reglementare. Acordarea asistenței pe domeniul de competență.

Cerințele generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
- să aibă absolvite studii superioare de licenţă cu diplomă/echivalente corespunzător domeniului de specialitate – pentru exercitarea funcţiilor de execuţie prevăzute pentru corpul de ofiţeri de nivel B03;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să îndeplinească condiţiile minime obligatorii stabilite în cazul trecerii din corpul de subofiţeri în corpul de ofiţeri;
- să îndeplinească alte condiţii legale.

Cunoştinţele:
- superioare de licenţă sau echivalente;
- cursuri de perfecţionare profesională în domeniu.

Condiţiile de muncă: regim de muncă: 40 ore pe săptămîna, 8 ore pe zi; disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaos, după caz; program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 – 17.00, pauza de masă 12.00 – 13.00; activitatea preponderent de birou; deplasări în subdiviziunile Inspectoratul General, alte organizații și instituții după caz.

5. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

6. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de specialist al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor:
1. Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
4. HG nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
5. Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
6. HG nr. 618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova.
7. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la ocuparea funcției vacante
Termenul limită de depunere a documentelor pentru ocuparea funcției vacante – 12.10.2017 , ora 17.00.

8. Persoana de contact:
dna Poiată Viorica, specialist resurse umane a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor cu sediul or. Chișinău, str. Petricani 19, tel. (022) 259-618;

DR Vest - inspector al SPF „Ungheni”


A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă concurs pentru următoarea funcţie vacantă:

Denumirea și sediul subdiviziunii:
1 . Direcția regională Vest , mun. Ungheni, str. Suceava 1

2. Denumirea funcţiei publice vacante:
- Inspector al unității control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră „Ungheni” – 1 funcție temporar vacantă.

3. Scopul general al funcției:
Executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispozițiilor de serviciu.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
- Aplicarea conformă a tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.

5. Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.

Cunoştinţele:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea de operare la calculator: MS Oficce, Internet.

Condiţiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, disponibilitatea la lucrul în schimburi, la lucrul peste program şi în zilele de repaus, regim nenormat, după caz;
- Program de muncă conform graficului elaborat lunar;
- Activitate la sectorul frontierei de stat sau în punctele de trecere; disponibilitate la deplasări, delegări, detaşări de serviciu.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
5) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
6) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.


7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de inspector al unității control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră „Ungheni”:
1. Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
4. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
5. HG nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
6. Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
7. HG nr. 297 din “Pentru implementarea Legii nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
8. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs –20 octombrie 2017, ora 17.00.

9. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
DR Vest cu sediul mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.(0236) 2-91-57

9. Persoana responsabilă
dna Olga BAXAN, Secția resurse umane, mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.0236-29157

DR Vest - Inspector al SPF „Valea Mare”


A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă concurs pentru următoarea funcţie vacantă:

Denumirea și sediul subdiviziunii:
1 . Direcția regională Vest , mun. Ungheni, str. Suceava 1

2. Denumirea funcţiei publice vacante:
- Inspector al unității control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră „Valea Mare” – 1 funcție;

3. Scopul general al funcției:
Executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispozițiilor de serviciu.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
- Aplicarea conformă a tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.

5. Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.

Cunoştinţele:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea de operare la calculator: MS Oficce, Internet.

Condiţiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, disponibilitatea la lucrul în schimburi, la lucrul peste program şi în zilele de repaus, regim nenormat, după caz;
- Program de muncă conform graficului elaborat lunar;
- Activitate la sectorul frontierei de stat sau în punctele de trecere; disponibilitate la deplasări, delegări, detaşări de serviciu.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
5) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
6) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.


7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de inspector al unității control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră „Valea Mare”:
1. Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
4. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
5. HG nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
6. Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
7. HG nr. 297 din “Pentru implementarea Legii nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
8. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs –20 octombrie 2017, ora 17.00.

9. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
DR Vest cu sediul mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.(0236) 2-91-57

9. Persoana responsabilă
dna Olga BAXAN, Secția resurse umane, mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.0236-29157

DR Vest - ofițer de investigații al serviciului investigații speciale

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Direcţiei regionale Vest

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției:
Direcția regională Vest, mun. Ungheni, str. Suceava 1

2. Denumirea funcției vacante:
- ofițer de investigații al serviciului investigații speciale al secției investigații speciale și analiză de risc a Direcției regionale Vest – 1 funcţie vacantă;
3. Scopul:
- Desfășurarea activității speciale de investigații în beneficiul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în vederea prevenirii, combaterii, curmării şi descoperirii în limitele competenței, a criminalității transfrontaliere și migrației ilegale în sectorul deservit.

4. Sarcinile de bază:
- Desfăşurarea eficientă a activităţii în cadrul serviciului investigaţii speciale a secției investigații speciale și analiză de risc;
- Efectuarea măsurilor speciale de investigaţii;
- Aprecierea, evaluarea şi prezentarea rezultatelor activităţilor desfăşurate;
- Realizarea în termenii stabiliţi a sarcinilor şi indicaţiilor înaintate;
- Executarea cerinţelor legislaţiei naţionale şi internaţionale ce ţine de domeniul de activitate.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:

Cerințele generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
- să aibă absolvite studii superioare de licenţă cu diplomă/echivalente corespunzător domeniului de specialitate – pentru exercitarea funcţiilor de execuţie prevăzute pentru corpul de ofiţeri de nivel B03;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să îndeplinească condiţiile minime obligatorii stabilite în cazul trecerii din corpul de subofiţeri în corpul de ofiţeri;
- să îndeplinească alte condiţii legale.

6. Cunoștințele:
- Cunoaşterea limbii de stat;
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Condiţiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaus, după caz;
- Program de muncă: luni - vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00 - 13.00;
- Activitatea preponderent de birou; deplasări pe teritoriul RM şi în străinătate.


7 Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

8. Termenul de depunere a solicitărilor:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 10 octombrie 2017, ora 17.00.

9. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Olga BAXAN, serviciul management personal al secției resurse umane, mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.0236-29157

CNPF - Inspector-intendent al sectorului de instruire ,,Costești’’

A N U N Ţ
cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă funcţie vacantă:
Denumirea și sediul subdiviziunii:
1 . Colegiul Național al Poliției de Frontieră , mun. Ungheni str.Suceava 1.
2. Denumirea funcţiei publice vacante:
- Inspector-intendent al sectorului de instruire ,,Costești’’ al Colegiul Național al Poliției de Frontieră
3. Scopul general al funcției:
Organizarea evidenţei bunurilor materiale şi asigurarea sectorului de instruire, obiecte de toaletă şi menaj, lenjerie de pat, produse alimentare, resurse energetice şi apă, controlul asupra consumului raţional a acestora. Asigurarea funcţionării normale a sistemelor de aprovizionare cu energie electrică, termică, apă şi canalizare.
4. Sarcinile de bază ale funcției:
- Supravegherea asupra exploatării corecte a utilajului şi reţelelor inginereşti;
- Organizarea aprovizionării sectorului de instruire cu echipament, obiecte de toaletă şi menaj, lenjerie de pat, produse alimentare, resurse energetice, termice şi apă;
- Organizarea executării oportune a reparaţiilor curente şi capitale a imobilelor și reţelelor inginereşti;
5. Cerințe:
-Să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului.
-să dețină studiile minime stabilite de Regulament
- să nu se află în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală și să nu fie în perioada acțiunii unei sancțiuni disciplinare
- să fi obținut în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale calificativul “foarte bine” la ultima evaluare, sau calificativul “ bine” la ultimele două evaluări
6. Lista documentelor necesare:
1. Raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în mod stabilit
2. Avizul specialistului psiholog
3. Certificatul de cazile privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
4. Alte documente după caz.
7. Termenul de depunere a documentelor
Termenul limită de depunere a documentelor: 10.10.2017, ora 17.00.
8.Persoana responsabilă
Specialist al serviciului resurse umane agent-șef Carina Cloșca
tel. 0236-29177.

IGPF - Specialist principal al Direcţiei cooperare internaţională

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:

1. Denumirea și sediul subdiviziunii:
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră , or. Chișinău str. Petricani 19.

2. Denumirea funcției publice vacante:
Specialist principal al Direcţiei cooperare internaţională a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 2 funcții vacante.

3. Scopul general al funcției:
Realizarea sarcinilor în funcție de obiectivele stabilite de conducerea DCI în domeniul tratatelor internaționale încheiate de RM cu alte state în domeniul frontalier, în vederea dezvoltării relațiilor de bună cooperare între IGPF și instituțiile cu atribuții de frontieră a altor state.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
1) Executarea calitativă și în termeni stabiliți a documentelor relevante activității Secției, precum și a materialelor informative respective.
2) Studierea și sistematizarea legislației naționale și internaționale în domeniu, tratatelor internaționale specifice la care RM este parte, precum și actelor legislative și normative care reglementează activitatea IGPF.
3) Participarea la asigurarea implementării politicilor IGPF în domeniul relațiilor internaționale.
4) Cooperarea cu Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al RM, precum și cu alte autorități publice centrale și locale.
5) Participarea la promovarea dezvoltării dialogului cu autoritățile de frontieră ale altor state, inclusiv cu cele ale statelor-membre UE, orgațiile internaționale guvernamentale și non-guvernamentale, precum și misiunile diplomatice acreditate în RM.

5. Condițiile de participare la concurs:

Cerințe generale:
În funcțiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întrunește cumulativ următoarele condiții:
a) deține cetățenia Republicii Moldova;
b) cunoaște limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcția în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputație ireproșabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcție publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizații social-politice sau al unei organizații interzise de lege;
k) corespunde cerințelor speciale prevăzute de legislație.

Experiența profesională:
Minimum 2 ani de experiență profesională în domeniu.
Studii:
 Superioare de licență;
 Cursuri de perfecționare profesională în domeniu.
Cunoștințele:
 Cunoașterea legislației naționale și europene în domeniu;
 Posedarea unei limbi de circulație internațională;
 Abilități de utilizare a computerului.

Abilităţi:
- abilități de lucru cu informație, planificare, analiză și sinteză, elaborarea a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluționarea de probleme, aplanarea de conflicte, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente:
- diplomație, responsabilitate, disciplină, punctualitate, respect față de oameni, spirit de inițiativă, creativitate, flexibilitate, rezistență la efort și stres, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

Condițiile de muncă:
- regim de muncă: 40 de ore pe săptămână, 8 ore pe zi;
- disponibilitatea lucrului peste program de muncă și în zile de repaus după caz;
- program de muncă: luni – vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00 – 13.00 cinci zile lucrătoare, două zile de odihnă săptămînal;
- activitate preponderent de birou, deplasări în teritori și străinătate.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidați pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoțită de original și copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
5) acordul privind testarea integrității profesionale și monitorizarea stilului său de viață, testarea periodică a menținerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuțiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activității de serviciu, controlului special în privința sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
6) declarația pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.


7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de Specialist principal al serviciului practică contravenţională al Direcţiei juridică şi practică contravenţională a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

Acte normative din domeniu:

1. Constituția Republicii Moldova adoptată la 29.07.1994;
2. Legea nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova;
3. Legea nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliţia de Frontieră.

Acte normative în domeniul de specialitate:

1. Legea nr. 595 din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova;
2. Hotărîrea Guvernului nr.434 din 19.06.2012 cu privire la Poliţia de Frontieră;
3. Hotărîrea Guvernului nr.926 din 12.12.2012 pentru implementarea Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova;
4. Hotărîrea Guvernului nr. 1151 din 02.09.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea conferinţelor, simpozioanelor, festivalurilor etc. de către instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat;
5. Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 13.06.1997 privind cheltuirea mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor oficiale străine şi a anumitor persoane.

8. Data limită de depunere a documentelor:
16 octombrie 2017 inclusiv, ora 17.00.

9. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692

 

IGPF - Specialist principal al secţiei proiecte de asistenţă a DPPA

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:

1. Denumirea și sediul subdiviziunii:
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră , or. Chișinău str. Petricani 19.

2. Denumirea funcției publice vacante:
Specialist principal al secţiei proiecte de asistenţă a Direcţiei politici şi proiecte de asistenţă a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție vacantă.

3. Scopul general al funcției:
Asigurarea procesului de elaborare şi implementare a proiectelor de asistenţă externă, menținerea colaborării cu partenerii şi donatorii externi. Favorizarea tuturor circumstanţelor întru asimilarea deplină a rezultatelor proiectelor şi transmiterea mijloacelor financiare, bunuri, cunoştinţe sau tehnologii.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
1. Asigură și contribuie la funcționarea secției proiecte de asistență;
2. Participă la procesul de programare, implementare şi monitorizare a proiectelor şi programelor de asistenţă externă.

5. Condițiile de participare la concurs:

Cerințe generale:
În funcțiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întrunește cumulativ următoarele condiții:
a) deține cetățenia Republicii Moldova;
b) cunoaște limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcția în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputație ireproșabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcție publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizații social-politice sau al unei organizații interzise de lege;
k) corespunde cerințelor speciale prevăzute de legislație.

Studii:
Superioare de licenţă sau echivalente, preferabil în managementului și gestionării proiectelor de asistență.
Cunoștințele:
- cunoaşterea legislaţiei de profil, managementului frontierei şi a managementului proiectelor (ciclu de proiect), planificare strategică;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleză, franceză, spaniolă, germană) la nivel, cel puţin, intermediar (citit\scris\vorbit);
- cunoaşterea de operare la calculator: Microsoft Office, Internet.

Abilităţi:
- capacitate de planificare, organizare a lucrului cu informaţia;
- gîndire strategică, adaptabilitate, promotor al schimbărilor tactice şi tehnice;
- capacitate de prezentare, evaluare, analiză şi sinteză;
- spirit de observaţie, simţ organizatoric, prestanţă, tact şi discernământ;
- capacitate de a lucra sub presiunea timpului, argumentare, instruire;
- spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor;
- capacitatea de a lucra în echipă, aptitudini de bun negociator;
- motivare, mobilizare de sine şi a echipei;
- capacitate de aplanare de conflicte, soluţionare de probleme, comunicare eficientă;
- manageriale;
- spirit de analiză şi sinteză în cadrul elaborării documentelor.

Atitudini/comportamente:
- flexibilitate în gîndire, receptivitate, previziune;
- spirit de iniţiativă, conduită morală ireproşabilă;
- tenacitate în urmărirea scopurilor propuse, consecvenţă;
- comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, diplomaţie, reguli de politeţe);
Condițiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămîna, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaus, după caz;
- Program de muncă: luni – vineri, orele 8.00 – 17.00, pauza de masă 12.00 – 13.00;
- Activitate preponderent de birou; deplasări în subdiviziunile Poliţiei de Frontieră, precum şi peste hotare.
6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidați pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoțită de original și copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
5) acordul privind testarea integrității profesionale și monitorizarea stilului său de viață, testarea periodică a menținerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuțiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activității de serviciu, controlului special în privința sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
6) declarația pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.


7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de Specialist principal al serviciului practică contravenţională al Direcţiei juridică şi practică contravenţională a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

6. Bibliografia concursului:
Acte normative din domeniu:
- Legea nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut specialdin cadrul Ministerului Afacerilor Interne
- Hotărîrea Guvernului nr. 460 din 22.06.2017 pentru punerea in aplicare a prevedelor a Legii 288 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut specialdin cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
- Hotărîrea Guvernului nr. 1005 din 10.12.2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-2017 şi a Planului de implementare a acesteia.
6. Bibliografia concursului:
Acte normative din domeniu:
- Legea nr. 215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova;
- Legea nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră;
- Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 19.06.2012 cu privire la Poliţia de Frontieră;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1005 din 10.12.2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-2017 şi a Planului de implementare a acesteia.
- Legea nr. 780 din 27.12.2001 privind actele legislative;
- Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de documentele de politici;
- Hotărîrea Guvernului nr. 561 din 19.08.2015 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare;
- Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
- Hotărîrea Guvernului nr. 561 din 19.08.2015 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare.


8. Data limită de depunere a documentelor:
16 octombrie 2017 inclusiv, ora 17.00.

9. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692

DR Vest - Specialist al secției echipe mobile

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Direcţiei regionale Vest

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției:
Direcția regională Vest, mun. Ungheni, str. Suceava 1

2. Denumirea funcției vacante:
Specialist al secției echipe mobile a Direcției regionale Vest

3. Scopul:
- Mobilizarea operativă şi participarea activă şi productivă în cadrul echipelor mobile pentru exercitarea atribuţiilor funcţionale.

4. Sarcinile de bază:
- Asigură procesul de combatere a migraţiei ilegale şi altor infracţiuni transfrontaliere legate de circulaţia ilegală a persoanelor şi mijloacelor de transport pe teritoriul Republicii Moldova;
- Asigură procesul de prevenire şi combatere a terorismului, a traficului ilegal de arme şi muniţii, precum şi a traficului de arme nucleare şi de nimicire în masă;

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:

Cerințele generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
- să aibă absolvite studii superioare de licenţă cu diplomă/echivalente corespunzător domeniului de specialitate – pentru exercitarea funcţiilor de execuţie prevăzute pentru corpul de ofiţeri de nivel B03;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să îndeplinească condiţiile minime obligatorii stabilite în cazul trecerii din corpul de subofiţeri în corpul de ofiţeri;
- să îndeplinească alte condiţii legale.

6. Cunoștințele:
- Cunoaşterea limbii de stat;
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Condiţiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus.
- Regim de lucru în schimburi stipulate în graficul de serviciu săptămînal, elaborat de către şeful secţiei.
7 Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog (în cazul promovării în funcție);
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

8. Termenul de depunere a solicitărilor:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 10 octombrie 2017, ora 17.00.

9. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Olga BAXAN, serviciul management personal al secției resurse umane, mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.0236-29157

DR Sud - inspector superior al SPF Basarabeasca

 

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

            În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Sud, m. Cahul str. Garoafelor 40

2. Denumirea funcției vacante: inspector superior al unității control al frontirei al sectorului poliției de frontieră „Basarabeasca

3. Scopul: Executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispoziţiilor de serviciu. conduce, organizează şi dirijează activitatea patrulei în controlul frontierei de stat.

4. Sarcinile de bază:

-Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;

- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;

- Efectuarea conducerii şi dirijării  acţiunilor  patrulei.

-Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;

-Aplicarea tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.


5.Cerințele pentru ocuparea funcției:

Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017:

-să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;

-să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere;

-să fi absolvit un curs de management de bază/similar;

-să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;

-să deţină studiile stabilite de Regulament;

-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;

-să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;

-să îndeplinească alte condiţii legale

6.Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 6 octombrie 2017

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Chirijiu Cristina, șef al Secției Resurse Umane al Dr Sud.

 

DR Sud - șef de schimb al SPF „Cahul”

 

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

    În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:
1.    Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Sud, m. Cahul str. Garoafelor 40

2.    Denumirea funcției vacante: șef de schimb al unității control al frontierei al sectorului poliției de frontieră „Cahul”

3.    Scopul: Conduce activitatea schimbului la executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispoziţiilor de serviciu. Controlul eficient al frontierei de stat în perioada schimbului.

4.    Sarcinile de bază:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
    - Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Efectuarea conducerii şi dirijării  acţiunilor  patrulei.
-Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
    -Aplicarea tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.
Cerințele pentru ocuparea funcției:
Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017:
-să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
-să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere;
-să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
-să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
-să deţină studiile stabilite de Regulament;
-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
să îndeplinească alte condiţii legale

5.    Actele ce urmează a fi prezentate:
-    raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
-    avizul specialistului-psiholog;
-    certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
-    alte documente, după caz.

6.    Termenul de depunere a solicitărilor: 5 octombrie 2017

7.    Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Chirijiu Cristina, șef al Secției Resurse Umane al Dr Sud.

CATMII - Inspector chinolog

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcția vacantă din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupată de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

Informaţia necesară:
1. Denumirea funcţiei publice temporar vacante: 
- Inspector-chinolog al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobielor.

2. Scopul general al funcției:
cunoaşte şi execută strict cerinţele actelor normative, care reglementează serviciu de gardă interior şi asigură executarea lor, asigură respectarea regimului de acces a persoanelor şi mijloacelor de transport. Realizarea procesului pregătirii cîinilor de serviciu, folosirea lor corectă în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

3. Sarcinile de bază ale funcției:
1. Organizarea pazei la post, primirea și predarea postului;
2. Asigurarea legitimităţii intrării (ieşirii) persoanelor, mijloacelor de transport care sosesc (pleacă) în (din) teritoriul Inspectoratului General.
3. Asigurarea legitimităţii scoaterii (aducerii) oricăror bunuri materiale.
4. Dresarea cîinilor pentru îndeplinirea misiunilor de pază a sediului Inspectoratului General, încăperilor auxiliare și menținerea a regimului de acces pe teritoriul acestuia.

4. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat; 
c) a atins vîrsta de 18 ani; 
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale; 
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal; 
h) are o reputaţie ireproşabilă; 
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.

Cunoştinţele:
- cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse;
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 
- cunoaştințe generale și speciale privind aplicarea armelor și munițiilor din dotare
Condiţiile de muncă: regim de muncă în schimburi; program de muncă: munca în schimburi cu durata schimbului de 12 ore în concordanţă cu graficul de serviciu, în cazul implicării colaboratorului în activitatea de serviciu peste program, se aplică prevederile actelor legislative şi normative din domeniul legislaţiei muncii.

5. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție); 
- alte documente, după caz.

6. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de specialist al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor:
1. Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
4. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
5. HG nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
6. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 29.09.2017 , ora 17.00.

8. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
Centrul de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor cu sediul or. Chișinău, str. Petricani 19, tel. (022) 259-618; persoana de contact dna Poiată Viorica

DR Sud - șef de schimb al SPF „Basarabeasca”

ANUNȚ

privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

    În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1.    Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Sud, m. Cahul str. Garoafelor 40

2.    Denumirea funcției vacante: șef de schimb al unității control al frontierei al sectorului poliției de frontieră „Basarabeasca”

3.    Scopul: Conduce activitatea schimbului la executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispoziţiilor de serviciu. Controlul eficient al frontierei de stat în perioada schimbului.

4.    Sarcinile de bază:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Efectuarea conducerii şi dirijării  acţiunilor  patrulei.
-Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
-Aplicarea tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.

Cerințele pentru ocuparea funcției:
Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017:
-să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
-să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere;
-să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
-să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
-să deţină studiile stabilite de Regulament;
-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
să îndeplinească alte condiţii legale

5.    Actele ce urmează a fi prezentate:
-    raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
-    avizul specialistului-psiholog;
-    certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
-    alte documente, după caz.

6.    Termenul de depunere a solicitărilor: 29 septembrie 2017

7.    Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Chirijiu Cristina, șef al Secției Resurse Umane al Dr Sud.

DR Sud - specialist al Centrului comun de contact „Galați”

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1.    Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Sud, m. Cahul str. Garoafelor 40

2.    Denumirea funcției vacante: specialist al Centrului comun de contact „Galați”

3.    Scopul: Execută sarcinile atribuite Secției, în domeniul schimbului de informații între autoritățile competente prevăzute de ,,Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Comun de Contact Galaţi”.

4.    Sarcinile de bază:
- Respectarea uniformă a cadrului normativ național și internațional în domeniul său de activitate.
-Menținerea cooperării interne și externe a Secției.
-Gestionarea fluxului de informație.
-Examinarea genului de informaţii solicitate/prezentate și aprecierea autoritatea competentă pentru realizare/repartizare.
-Realizează planificări de serviciu și elaborează dări de seamă pe activitatea realizată.
-Asigurarea realizării planificării de serviciu și elaborării dărilor de seamă pe activitatea realizată.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017:
-să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
-să deţină studiile stabilite de Regulament;
-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-să îndeplinească alte condiţii legale

6.Actele ce urmează a fi prezentate:
-    raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
-    avizul specialistului-psiholog;
-    alte documente, după caz.

7.    Termenul de depunere a solicitărilor: 29 septembrie 2017

8.    Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Chirijiu Cristina, șef al Secției Resurse Umane al Dr Sud.

IGPF - Specialist principal al Secţiei relaţii publice

 

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:
Denumirea și sediul subdiviziunii:
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră , or. Chișinău str. Petricani 19.

1. Denumirea funcției publice vacante:
Specialist principal al secţiei relaţii publice a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră - 1 funcție vacantă și 1 funcție temporar vacantă.

2. Scopul general al funcției:
Asigură o comunicăre eficientă a instituției cu publicul larg, reprezentanţii societăţii civile şi cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, obiective, coerente şi complete a societăţii despre activităţile realizate de instituţie.

3. Sarcinile de bază ale funcției:
- asigură implementarea unui sistem integru de comunicare internă şi externă, referitor la problemele ce ţin de competenţa Departamentului Poliţiei de Frontieră;
- asigură comunicarea eficientă a autorităţii cu reprezentanţii mass-media;
- acordă asistenţă metodologică în domeniul comunicării cu mass-media;
- redactează materialele de presă – ştiri, avize şi comunicate;
- în absenţa şefului Secţiei relaţii publice exercită atribuţiile acestuia.

4. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
b) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
c) posedă studii necesare (liceale/medii de cultură generală/medii de specialitate/superioare) şi este apt din punct de vedere al sănătăţii;
d) posedă limba de stat.
În funcţia de poliţist de frontieră nu poate fi angajată persoana care:
a) este membru al unui partid politic, desfăşoară activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie, dispune de altă calitate incompatibilă cu statutul poliţistului de frontieră;
b) a atins vârsta de 40 de ani;
c) are antecedente penale nestinse, are calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în legătură cu săvârșirea unei infracţiuni;
d) este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă.
Studii:
- superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul jurnalism şi ştiinţe ale comunicării; managementul instituţiei media;
- cursuri de perfecţionare profesională în domeniul comunicării interne şi externe, managementului, sistemelor informaţionale, administraţiei publice.
Experienţă profesională:
Minimum 2 ani în domeniul jurnalismului în serviciul public.
Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea procesului managerial;
- cunoaşterea politicilor şi practicilor în domeniu;
- cunoaşterea limbii engleze şi franceze la nivel mediu;
- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Internet.
Abilităţi:
Abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, redactare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine şi a echipei, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.
Atitudini/comportamente:
Atitudine proactivă, gândire strategică, capacitate de cercetare și analiză, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistentă la efort şi stres, capacitate de gestionare a timpului în mod eficient.
Condiţii de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, disponibilitatea la lucrul peste program şi în zilele de repaus, regim nenormat, după caz;
- Program de muncă conform graficului: luni-vineri, 8:00 – 17:00; pauza de masă: 12:00 – 13:00;

5. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidați pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoțită de original și copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
5) acordul privind testarea integrității profesionale și monitorizarea stilului său de viață, testarea periodică a menținerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuțiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activității de serviciu, controlului special în privința sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
6) declarația pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.

6. Bibliografia concursului:
Acte normative din domeniu:
- Constituţia Republicii Moldova;
- Legea nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră;
- Legea nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova;
- Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
- Legea nr.133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale.

Acte normative în domeniul de specialitate:
- Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare;
- Legea presei nr. 243-XIII din 26.10.1994;
- Legea nr. 245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat.

8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 03 octombrie ora 17.00.

9. Locul desfășurării concursului
Inspectoratului General al Poliției de Frontieră , or. Chișinău str. Petricani 19.

10.Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692

DR Sud - Inspector al unității control al frontierei a SPF

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu  privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  se anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante:
1 .Denumirea și sediul subdiviziunii:
Direcția regională Sud , m. Cahul  str.Garoafelor 40.

2. Denumirea funcţiei publice vacante:
- Inspector al unității control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră „Toceni” 2 funcții;
- Inspector al unității control al frontierei a Sectorului Poliției de Frontieră „Gotești” 7 funcții;
- Inspector al unității control al frontierei a Sectorului Poliției de Frontieră „Brînza” 3 funcție;
-Inspector al unițății control al frontierei a Sectorului Poliției de Frontieră „Giurgiulești-1” 5 funcții;
-Inspector al unițății control al frontierei a Sectorului Poliției de Frontieră „Giurgiulești-2” 8 funcții;
-Inspector al unițății control al frontierei a Sectorului Poliției de Frontieră „Cișmichioi” 3 funcții;
-Inspector al unițății control al frontierei a Sectorului Poliției de Frontieră „Copceac” 1 funcții;
-Inspector al unițății control al frontiereie a Sectorului Poliției de Frontieră „Valea-Perjei” 4 funcții;

3. Scopul general al funcției:
Executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispozițiilor de serviciu.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
-    Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
-    Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
-    Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
-    Aplicarea conformă a tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.

5. Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) cunoaşte limba de stat;
    c) a atins vîrsta de 18 ani;
    d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
    e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
    f) nu are antecedente penale;
    g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
    h) are o reputaţie ireproşabilă;
    i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
    j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
    k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.
 

Cunoştinţele:
-    cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-    cunoaşterea de operare la calculator: MS Oficce, Internet.

Condiţiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, disponibilitatea la lucrul în schimburi, la  lucrul peste program şi în zilele de repaus, regim nenormat, după caz;
- Program de muncă conform graficului elaborat lunar;
- Activitate la sectorul frontierei de stat sau în punctele de trecere; disponibilitate la deplasări, delegări, detaşări de serviciu.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
    1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
    2) copia buletinului de identitate;
    3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
    4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
    5) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
    6) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
    a) nu are antecedente penale;
    b) nu se află sub urmărire penală;
    c) nu este membru al unui partid politic;
    d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
    e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
    7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.

7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de inspector al unității control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră
    Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu  privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
    Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
    Legea Nr. 133 din  17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
    HG nr. 409 din  07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
    Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
    HG nr. 297 din  “Pentru implementarea Legii nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
    Codul deontologic al poliţistului de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.500 din 21.11.2013.
    Legea Nr.325 din  23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs –                  27.09.2017 , ora 17.00.

9. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
DR Sud cu sediul or. Cahul str. Garoafelor 40, tel.(0299)3-12-58, 3-12-68

10.Persoana responsabilă
Chirijiu Cristina, șef al Secției resurse umane telefon de contact tel.(0299) 3-12-68

CNPF - Specialist al secției logistică

A N U N Ţ
privind ocuparea funcţiei  vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu  privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  se anunţă funcție vacantă :

1 .Denumirea și sediul subdiviziunii:
Colegiul Național al Poliției de Frontieră , mun. Ungheni  str.Suceava1.

2. Denumirea funcţiei publice temporar vacante:
- Specialist al secției logistică al Colegiul Național al Poliției de Frontieră.

3. Scopul general al funcției:
Organizarea şi supravegherea desfăşurării în cele mai bune condiţii a activităţii administrative a colegiului. Organizarea şi coordonarea activităţii depozitelor din cadrul Colegiului.

4. Sarcinile de bază:
- Planifică, îndrumă şi verifică activitatea secţiei în domeniul repartizat;
- Coordonează activităţi de aprovizionare;
- Coordonarea activităţi de depozitare;

5. Cerinţe pentru ocuparea funcției:
- Sa întrunească condițiile legale la angajarea inițială;
- Sa corespundă cerințelor specifice din fișa postului ;
- Să dețină studii stabilite de prezentul regulament;
- Să îndeplinească condiții minime obligatorii stabilite în cazul trecerei din corpul de subofițeri în corpul de ofițeri.

6. Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea fluentă a limbii de stat;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională este o prioritate (engleza, franceza, spaniola, germană);
- cunoştinţe relevante în domeniul: economic, tehnic în general;
- cunoştinţe de contabilitate primară;
- foarte bune cunoştinţe PC (cunoaşterea foarte bună a unui program de logistică, Word, Excel, Internet);
- permis de conducere categoria B.

7. Termenul de depunere a solicitarilor:
13.10.2017, ora 17.00.

8. Persoana responsabilă
Specialist al serviciului resurse umane agent-șef adjunct Cristina Toderica
 tel. 0236-29177.

CNPF - Specialist profesor al Sectorului de instruire ,,Costești’’

A N U N Ţ
cu privire la ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu  privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  se anunţă funcţia vacantă:
1 .Denumirea și sediul subdiviziunii:
Colegiul Național al Poliției de Frontieră , mun. Ungheni  str.Suceava1.

2. Denumirea funcţiei publice vacante:
- Specialist profesor al Sectorului de instruire ,,Costești’’ al Colegiul Național al Poliției de Frontieră.

3. Scopul general al funcției:
Formarea capacităţilor, abilităţilor şi competenţelor profesionale necesare elevilor/cursanţilor, pentru desfăşurarea activităţilor specifice Inspectoratului Poliţiei de Frontieră, asigurarea pregătirii în domeniul securităţii frontierei, în conformitate cu standardele specifice învăţămîntului profesional tehnic postsecundar nonterțiar, cît și celor comunitar europene. Desfășurarea activității didactice și de cercetare în acord cu misiunea, obiectivele, standardele și valorile colegiului.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
1.      Organizarea şi implementarea procesului de studiu în conformitate cu Codul Educației     al Republicii Moldova și alte acte normative în vigoare;
2.    Promovarea şi susţinerea unitară a activităţilor procesului de studiu pentru optimizarea calităţii învăţării;
3.    Evaluarea rezultatelor instrurii;
4.    Dezvoltarea profesională;
5.    Contribuția la dezvoltarea instituțională pentru promovarea imaginii colegiului.

5. Cerinţe pentru ocuparea funcției vacante:
    Sa îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;
    Sa aibă cel puțin 2 ani vechime în muncă de nivel B03;
    Să aibă cel puțin 2 ani experiență profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
    Să dețină studii stabilite de prezentul regulament;
    Să fi absolvit un curs de perfecționare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituțiilor de învățămînt ale Ministerului Afacerilor Interne sau alte instituții de învățămînt care pregătesc personal pentruMinisterul Afacerilor Interne;
    Să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală și să nu fie în perioada acțiunii unei sancțiuni disciplinare;
    Să fi obținut în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale calificativul ,, foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul ,,bine” la ultimele două evaluări.

6. Cunoştinţe:
  -   cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
-   cunoaşterea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a procesului de  învăţămînt;
-   cunoașterea limbii de stat;
- cunoaşterea limbii ruse și/sau a unei limbi de circulaţie internaţională (engleza,     franceza, spaniola, germană) la nivel cel puţin intermediar (citit/scris/vorbit);
-  cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

7. Termenul de depunere a documentelor
27.09.2017 , ora 17.00.

8.    Persoana responsabilă
Specialist al serviciului resurse umane agent-șef adjunct Cristina Toderica tel. 0236-29177.

DR Vest - ofițer de investigații al serviciului investigații speciale

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu  privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  se anunţă concurs pentru următoarea funcţie vacantă:

1. Denumirea și sediul subdiviziunii:
   Direcția regională Vest, or. Ungheni  str. Suceava 1.

2. Denumirea funcţiei publice vacante:
- ofițer de investigații al serviciului investigații speciale al secției investigații speciale și analiză de risc a Direcției regionale Vest – 1 funcţie vacantă;

3. Scopul general al funcției:
Desfășurarea activității speciale de investigații în beneficiul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în vederea prevenirii, combaterii, curmării şi descoperirii în limitele competenței, a criminalității transfrontaliere și migrației ilegale în sectorul deservit.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
    Desfăşurarea eficientă a activităţii în cadrul serviciului investigaţii speciale a secției investigații speciale și analiză de risc;
    Efectuarea măsurilor speciale de investigaţii;
    Aprecierea, evaluarea şi prezentarea rezultatelor activităţilor desfăşurate;
    Realizarea în termenii stabiliţi a sarcinilor şi indicaţiilor înaintate;
    Executarea cerinţelor legislaţiei naţionale şi internaţionale ce ţine de domeniul de activitate.

5. Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) cunoaşte limba de stat;
    c) a atins vîrsta de 18 ani;
    d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
    e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
    f) nu are antecedente penale;
    g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
    h) are o reputaţie ireproşabilă;
    i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
    j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
    k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.
 
Cunoştinţele:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Serviciul grăniceresc şi managementul frontierei;
- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana, rusă) la nivel, cel puţin, intermediar(citit/scris/vorbit);
- Cunoaşterea de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.


Condiţiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaus, după caz;
- Program de muncă: luni - vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00 - 13.00;
- Activitatea preponderent de birou; deplasări pe teritoriul RM şi în străinătate.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

    1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
    2) copia buletinului de identitate;
    3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
    4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
    5) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
    6) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
    a) nu are antecedente penale;
    b) nu se află sub urmărire penală;
    c) nu este membru al unui partid politic;
    d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
    e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
    7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/ autorităţii/instituţiei din subordine.

7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de ofițer de investigații al serviciului investigații speciale al secției investigații speciale și analiză de risc a Direcției regionale Vest:

    Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu  privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
     Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
    Ordinul MAI nr. 7 din 19.01.2015 cu privire la aprobarea „Regulamentului cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare exercitate asupra angajaţilor MAI”.
    HG nr. 409 din  07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
    Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
    Codul penal al RM.
    Codul de procedură penală a RM.
    Codul contravenţional al RM.
    Hotărîrea Guvernului nr. 1176 din 22.12.2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret  în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice”.
    Legea nr. 59 din 29.03.2012 „privind activitatea specială de investigaţii”.
    Legea Nr.325 din  23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 05 octombrie 2017, ora 17.00.


9. Locul desfăşurării concursului:

Locul depunerii documentelor de participare la concurs: DR Vest cu sediul mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.(0236) 2-91-57.
 Locul de desfăşurare a concursului: mun. Chişinău, str. Petricani 19.

10. Persoana responsabilă

dna Olga BAXAN, serviciul management personal al secţiei resurse umane, mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.0236-29157

 

CATMII - Specialist al secţiei economie şi finanţe

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu  privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  se anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:

1.    Denumirea și sediul subdiviziunii:
Centrul de aprovizionare tehnico-materială și întreținerea imobilelor, or. Chișinău str. Petricani 19.

2. Denumirea funcției publice vacante:
Specialist al secţiei economie şi finanţe a Centrului de aprovizionare tehnico-materială şi întreţinere a imobilelor – 1 funcție vacantă.

3. Scopul general al funcției:
Asigură înregistrarea şi evidenţa contabilă a executării devizelor de cheltuieli bugetare şi a devizelor financiare ale mijloacelor speciale inclusiv mijloacelor fixe, obiectelor de mică valoare şi scurtă  durată și a materialelor.

4. Sarcinile de bază ale funcției:  
- Evidenţa mijloacelor fixe (cont 01, 250),  obiectelor de mică valoare şi scurtă durată   (cont 07,260);
- Evidenţa materialelor (cont 06);
- Evidenţa mijloacelor speciale;
- Întocmirea dărilor de seamă contabile.

5. Condițiile de participare la concurs:

Cerințe generale:
În funcțiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întrunește cumulativ următoarele condiții:
    a) deține cetățenia Republicii Moldova;
    b) cunoaște limba de stat;
    c) a atins vîrsta de 18 ani;
    d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, conform deciziei Comisiei medicale;
    e) are studiile necesare pentru funcția în care urmează să fie angajată;
    f) nu are antecedente penale;
    g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
    h) are o reputație ireproșabilă;
    i) nu a fost concediată dintr-o funcție publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
    j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizații social-politice sau al unei organizații interzise de lege;
    k) corespunde cerințelor speciale prevăzute de legislație.
 
Experiența profesională:
-    minimum 1 an în domeniul financiar/contabil.
Studii:
-    superioare, licenţiat în domeniul economico-financiar;
-    cursuri de perfecţionare profesională în domeniul de activitate

Cunoștințele:
 - cunoaşterea limbii de stat;
 - cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 - cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, etc.) la nivel, cel puţin, intermediar citit/scris/vorbit);       
 - cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Soft-Contabil, Power Point, Internet.

Abilităţi:
- echilibru emoţional;  abilităţi de lucru cu informaţia si personalul;
- organizarea serviciului la post, comunicare eficientă;
- aptitudini de a lucra cu documentele.

 Atitudini/comportamente:
-    cunoaşterea şi respectarea normelor deontologice, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, devotament, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Condițiile de muncă:
- regim de muncă nu mai mult de 40 ore pe săptămînă;
program de muncă: luni-vineri, orele 08.00-17.00, pauză de masă 12.00-13.00, în cazul implicării colaboratorului în activitatea de serviciu peste program, se aplică prevederile Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi alte acte legislative şi normative din domeniul legislaţiei muncii.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidați pentru participare la concurs:
    1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
    2) copia buletinului de identitate;
    3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoțită de original și copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
    4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
    5) acordul privind testarea integrității profesionale și monitorizarea stilului său de viață, testarea periodică a menținerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuțiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activității de serviciu, controlului special în privința sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
    6) declarația pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
    a) nu are antecedente penale;
    b) nu se află sub urmărire penală;
    c) nu este membru al unui partid politic;
    d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
    e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
    7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.


7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de Specialist al secţiei economie şi finanţe a Centrului de aprovizionare tehnico-materială şi întreţinere a imobilelor a Inspectoratului General al  Poliţiei de Frontieră
-    Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu  privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
-    Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
-    HG nr. 409 din  07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
-    Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
-    Codul deontologic al poliţistului de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.500 din 21.11.2013.
-    Legea Nr.325 din  23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
-    Legea Nr. 355 din  23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
-    Hotărîrea Guvernului Nr. 650 din  12.06.2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice
-    Hotărîrea Guvernului  Nr. 1000 din  28.08.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a angajaţilor civili, cu excepţia funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică, din organele  apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice
-    HOTĂRÎRE Nr. 381 din  13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare
-    Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privindevidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar
-    Ordinul nr. 366 din 09.10.2007 cu privire la aprobarea normelor de exploatare a mijloacelor de transport în cadrul subdiviziunilor MAI
-    Ordinul Ministerului Finanțelor Nr. 208 din 24.12.2015 privind Clasificaţia bugetară


8. Data limită de depunere a documentelor: 05  octombrie 2017 inclusiv, ora 17.00.

9. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
Centrul de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor cu sediul or. Chișinău, str. Petricani 19.

-     Persoana responsabilă
Poiată Viorica Alexandru, specialist al serviciului resurse umane al CATMÎI  tel. (022) 259-618;

CATMII - şef gardă al secției gardă și regim

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor  publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1.    Denumirea și sediul instituției: Centrul de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor a IGPF, mun. Chișinău, str. Petricani 19

2.    Denumirea funcției vacante: şef gardă al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială şi întreţinere a imobilelor

Scopul: asigurarea pazei şi apărării obiectivelor de gardă, menținerea capacității sporite de reacționare în situații de criză a personalului gărzii și executarea corectă a serviciului de gardă interior.

3.    Sarcinile de bază:
-    Conducerea şi organizarea activității gărzii;
-    Pregătirea profesională a efectivului subordonat;
-    Consolidarea personalului, asigurarea instruirii metodice și perfecționării permanente, disciplinei și legalități, protecției juridice și sociale.


4.    Cerințele pentru ocuparea funcției:

-    să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
-    să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere;
-    să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
-    să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
-    să deţină studiile stabilite de Regulament;
-    să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-    să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
-    să îndeplinească alte condiţii legale

Abilităţii:echilibru emoţional;  abilităţi de lucru cu personalul; organizarea serviciului la post, comunicare eficientă; aptitudini de a lucra cu documentele.
Atitudini/compartimente: cunoaşterea şi respectarea normelor deontologice, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, devotament, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, rezistenţă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

5.    Actele ce urmează a fi prezentate:
-    raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
-    avizul specialistului-psiholog;


6.    Termenul de depunere a solicitărilor: 26 septembrie 2017

7.    Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dnaViorica Poiată, Serviciul resurse umane a Centrului, mun.Chișinău, str.Petricani 19, tel.022-259618

DR Sud - inspector al dispeceratului al CRC

 

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:
1. Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Sud, m. Cahul str. Garoafelor 40
2. Denumirea funcției vacante: inspector al dispeceratului al CRC al Dr Sud
Scopul: Acordarea ajutorului practic în monitorizarea continuă a situaţiei înregistrată în zona de competenţă în vederea prezentării acesteia conducerii Direcţiei regionale, Centrului Regional de Coordonare, asigurarea nemijlocită a pazei subdiviziunii operaționale și prin intermediul camerelor de luat vederi, precum și ducerea evidenței accesului persoanelor și mijloacelor de transport pe teritoriul Direcției regionale.
Sarcinile de bază:
-Respectarea uniformă a cadrului normativ național în domeniul său de activitate;
-Contribuirea la activitatea de serviciu a Dispeceratului;
-Asigurarea pazei sediului, încăperilor, teritoriului subdiviziunii și accesului persoanelor / mijloacelor de transport pe teritoriul Direcției regionale.
4. Cerințele pentru ocuparea funcției:
Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017:
-să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
-să deţină studiile stabilite de Regulament;
-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-să îndeplinească alte condiţii legale
5. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- alte documente, după caz.
6. Termenul de depunere a solicitărilor: 25 septembrie 2017

7. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Chirijiu Cristina, șef al Secției Resurse Umane al Dr Sud.

DR Sud - inspector superior al unității control al frontirei al sectorului poliției de frontieră „Basarabeasca”

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante:

1. Denumirea și sediul subdiviziunii: Direcția regională Sud , or. Cahul str.Garoafelor 40.

2. Denumirea funcţiei publice vacante:
- inspector superior al unității control al frontirei al sectorului poliției de frontieră „Basarabeasca”

3. Scopul general al funcției:
Executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispoziţiilor de serviciu. Conduce, organizează şi dirijează activitatea patrulei în controlul frontierei de stat.
4. Sarcinile de bază ale funcției:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Efectuarea conducerii şi dirijării acţiunilor patrulei.
-Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
-Aplicarea tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.
5. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) superioare, de licenţă, preferabil în domeniul managementului frontierei de stat;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să participe la concurs;
l) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.

Cunoştinţele:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea de operare la calculator: MS Oficce, Internet.

Condiţiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi zilele de repaus;
- Program de muncă: cinci zile lucrătoare, două zile de odihnă săptămânal;
- Activitate de birou şi la sectorul frontierei de stat; deplasări de serviciu.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
5) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
6) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.

7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de Șef al Sectorului Poliţiei de Frontieră
1. Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
4. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
5. HG nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
6. Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
7. HG nr. 297 din “Pentru implementarea Legii nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
8. Codul deontologic al poliţistului de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.500 din 21.11.2013.
9. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 29 septembrie, ora 17.00.

9. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
DR Sud cu sediul or. Cahul str. Garoafelor 40, tel.(0299)3-12-58, 3-12-90

10. Persoana responsabilă
dna Chirijiu Cristina, șef al Secției Resurse Umane al Dr Sud
telefon de contact 029931268


Colegiul Național al Poliției de Frontieră - Specialist al Serviciului economie și finanțe

A N U N Ţ

privind ocuparea funcţiei temporar vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră


În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă funcţie temporar vacantă:

Denumirea și sediul subdiviziunii:

1. Colegiul Național al Poliției de Frontieră , mun. Ungheni str.Suceava1.
2. Denumirea funcţiei publice temporar vacante:
- Specialist al Serviciului economie și finanțe al Colegiul Național al Poliției de
Frontieră.

3. Scopul general al funcției:
Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
- Organizează şi asigură ţinerea continuă a contabilităţii;
- Urmăreşte integritatea valorilor materiale și nemateriale aflate în gestiune;
- Asigurarea executării Planurilor de finanțare și devizelor de venituri și cheltuieli pe mijloace speciale;
- Calcularea și achitarea salariului angajaţilor.
5. Actele ce urmează a fi prezentate::
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
3)copie buleti de identitate;
4) copia actelor de studii autentificate notarial;
5) copia carnet de muncă;
6) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale
7) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale);

6. Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea procedurilor de evidenţă contabilă;
- cunoştinţe de operare la computer: Microsoft Office, PowerPoint, Internet, 1C;
- avantaj serveşte cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie.

7.Condiţiile de muncă:
- regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus;
- program de muncă: luni – vineri, orele 08.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
activitate preponderent de birou; deplasări în autorităţi publice centrale şi locale, precum şi peste hotare.

8. Bibliografie:
 Legea contabilității nr. 133 din 27.04.2007;
 HG nr. 650 din 12.06.2016 privind salarizarea militarilor, efectivul de trupă și corpul de comandă a angajaților din serviciul organelor apărării, securității statului și organelor publice;
 Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului contabil din sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar;
 Ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012. Regulamentul privind inventarierea.
 Legea nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova;
 Legea nr. 283 cu privire la Poliţia de Frontieră din 28.12.2011;
 Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 Legea nr. 218 cu privire la aplicarea forței fizice și mijloacelor speciale din 16.12.2016;
 Ordinul MAI nr .311 din 17.11.2015 cu privire la intervenția profesională.
 Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

9. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs 28.09.2017, ora 17.00.
Persoana responsabilă
Specialist al serviciului resurse umane agent-șef adjunct Cristina Toderica
tel. 0236-29177.

IGPF - Specialist principal al secţiei reprezentare şi contencios a Direcţiei juridică şi practică contravenţională

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19

2. Denumirea funcției vacante: specialist principal al secţiei reprezentare şi contencios a Direcţiei juridică şi practică contravenţională a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcţie temporar vacantă.

3. Scopul:
Asigurarea executării sarcinilor atribuite în competenţa Poliţiei de Frontieră, asigurarea asistenţei juridice în activitatea Poliţiei de Frontieră, asigurarea respectării şi aplicăriiuniforme a legislaţiei în cadrul Poliţiei de Frontieră.

Sarcinile de bază:
- Acordarea asitenţei juridice necesare în activitatea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi subdiviziunilor subordonate acestuia.
- Perfecţionarea şi elaborarea proiectelor actelor normative care reglementează activitatea IGPF.
- Asigurarea elaborării rapoartelor analitice de ramură, planurilor şi documentelor remise spre executare.
- Elaborarea şi pregătirea actelor, informaţiilor, proiectelor necesare în vederea respectării de către IGPF a dreptului persoanelor fizice şi juridice la petiţionare şi acces la informaţie.
- Executarea atribuţiilor şi obligaţiunilor puse în sarcina personalului IGPF prin actele normative în vigoare.

4. Cerințele pentru ocuparea funcției:
- Să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului
- Să aibă cel puțin 2 ani de vechime în funcția de nivelul B02
- Să aibă cel puțin experiență profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează șă fie promovat sau să participe la concurs.
- Să fi aun curs de perfecționare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituțiilor de învățămînt al MAI sau alte instituții de învățămînt care pregătesc personal pentru MAI
- Să dețină studiile stabilite de prezentul Regulament
- Să nu se afle în perioada eceftuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală și să nu fie în perioada acțiunii unei sancțiuni disciplinare
- Să fie obținut în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale calificativul “foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul “bine” la ultimele două evaluari.

5. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

6. Termenul de depunere a solicitărilor: 22 septembrie 2017

7. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692

DR Sud - șef al sectorului poliției de frontieră „Basarabeasca”

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Sud, m. Cahul str. Garoafelor 40
2. Denumirea funcției vacante: șef al sectorului poliției de frontieră „Basarabeasca”
3. Scopul: Asigurarea securităţii frontierei de stat și implementarea managementului integrat al frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate. Gestionarea eficientă a sectorului poliției de frontieră.
4. Sarcinile de bază:
-Gestionarea activităţilor de serviciu a sectorului poliției de frontieră;
-Asigurarea aplicării corecte şi uniforme a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul de responsabilitate;
-Organizarea controlului frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate;
-Exercitarea atribuțiilor în domeniul activităţii speciale de investigaţii;
-Efectuarea controlului asupra pregătirii profesionale a personalului din subordine;
-Asigurarea disciplinei în cadrul sectorului poliției de frontieră
5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017:
-să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
-să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere;
-să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
-să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
-să deţină studiile stabilite de Regulament;
-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
să îndeplinească alte condiţii legale
6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.
7. Termenul de depunere a solicitărilor: 9 august 2017

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Chirijiu Cristina, șef al Secției Resurse Umane al Dr Sud.

 

IGPF - Specialist principal al serviciului practică contravenţională al Direcţiei juridică şi practică contravenţională

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunță concurs pentru următoarele funcții vacante:

1. Denumirea și sediul subdiviziunii:
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră , or. Chișinău str. Petricani 19.

2. Denumirea funcției publice vacante:
Specialist principal al serviciului practică contravenţională al Direcţiei juridică şi practică contravenţională a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție vacantă.

3. Scopul general al funcției:
Asigurarea la nivel instituţional a legalităţii proceselor de constatare şi examinare a faptelor contravenţionale, soluţionarea cărora este atribuită în competenţa Poliţiei de Frontieră.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
1) elaborarea proiectelor de acte normative instituţionale în scopul reglementării proceselor şi subproceselor din domeniul practicii contravenţionale.
2) acordarea suportului practic şi metodologic agenţilor constatatori ai Poliţiei de Frontieră.
3) asigurarea legalităţii desfăşurării proceselor de constatare şi examinare a faptelor contravenţionale.
4) elaborarea notelor analitice de ramură, analiza riscurilor şi întocmirea proiectelor de decizii în acest sens.

5. Condițiile de participare la concurs:

Cerințe generale:
În funcțiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întrunește cumulativ următoarele condiții:
a) deține cetățenia Republicii Moldova;
b) cunoaște limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcția în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputație ireproșabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcție publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizații social-politice sau al unei organizații interzise de lege;
k) corespunde cerințelor speciale prevăzute de legislație.

Experiența profesională:
- vechimea în muncă în domeniul juridic nu mai puțin de un an.

Studii:
- -licenţiat în drept, competență în materie şi care corespunde cerinţelor generale pentru exercitarea serviciului în cadrul Poliției de Frontieră.

Cunoștințele:
1) operare la computer, MS Office, Internet Explorer, etc.
2) cunoaşterea limbilor:
a) româna – excelent;
b) rusa – nivel avansat (scris, vorbit);
c) franceză şi/sau engleză – nivel mediu (scris, vorbit) – opțional.

Abilităţi:
- lucru în echipă, comunicare eficientă, negociere, aplanare a situaţiilor de conflict, studiu intensiv, planificare, etc.

Atitudini/comportamente:
- respect faţă de oameni, obiectivitate, responsabilitate, loialitate, perseverenţă, percepere şi înţelegere rapidă a sarcinilor, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, etc.

Condițiile de muncă:
- regim de muncă: 40 de ore pe săptămână, 8 ore pe zi;
- disponibilitatea lucrului peste program de muncă și în zile de repaus;
- program de muncă: luni – vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00 – 13.00;
- activitatea bazată pe muncă de birou, cu deplasări frecvente în alte autorităţi şi/sau instituţii publice din localitate şi din ţară, la necesitate sunt efectuate detaşări în interes de serviciu.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidați pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoțită de original și copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
5) acordul privind testarea integrității profesionale și monitorizarea stilului său de viață, testarea periodică a menținerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuțiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activității de serviciu, controlului special în privința sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
6) declarația pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.


7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de Specialist principal al serviciului practică contravenţională al Direcţiei juridică şi practică contravenţională a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
1. Constituţia Republicii Moldova;
2. Codul contravențional;
3. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
4. Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor;
5. Legea nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră;
6. Legea nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova;
7. Legea nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova;
8. Legea nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova
9. Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 19.06.2012 cu privire la Poliția de Frontieră;
10. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”;
11. HG nr. 297 din 11.05.2017 “Pentru implementarea Legii nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”;
12. HG nr. 629 din 08.08.2017 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
13. Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
14. Legea nr. 82 din 25.05.2017 integrităţii;
15. Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
16. Legea nr.239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;
17. Legea nr.64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern;
18. Legea nr.98 din 04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate;
19. Legea nr. 793- XIV din 10.02.2000 contenciosului administrativ;
20. Legea nr.780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative;
21. Legea nr.317-XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
22. Legea nr.982-XIV 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
23. Legea nr.173-XIII din 06.07.1994 privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale;
24. Hotărîrea Guvernului nr.1104 din 28.11.1997 cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice şi înregistrării de stat a actelor normative departamentale.


7. Data limită de depunere a documentelor:
29 septembrie 2017 inclusiv, ora 17.00.

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692

DR Sud - șef al sectorului poliției de frontieră „Giurgiulești-1”

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Sud, mun. Cahul str. Garoafelor 40
2. Denumirea funcției vacante: șef al sectorului poliției de frontieră „Giurgiulești-1”
3. Scopul: Asigurarea securităţii frontierei de stat și implementarea managementului integrat al frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate. Gestionarea eficientă a sectorului poliției de frontieră.
4. Sarcinile de bază:
-Gestionarea activităţilor de serviciu a sectorului poliției de frontieră;
-Asigurarea aplicării corecte şi uniforme a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul de responsabilitate;
-Organizarea controlului frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate;
-Exercitarea atribuțiilor în domeniul activităţii speciale de investigaţii;
-Efectuarea controlului asupra pregătirii profesionale a personalului din subordine;
-Asigurarea disciplinei în cadrul sectorului poliției de frontieră
5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017:
-să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
-să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere;
-să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
-să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
-să deţină studiile stabilite de Regulament;
-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
-să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
să îndeplinească alte condiţii legale
6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.
7. Termenul de depunere a solicitărilor: 19 septembrie 2017

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Chiper Marianna, șef al serviciului management personal al secției resurse umane al DRSud.

DR Vest - Inspector al unității control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră „Leuşeni-1”

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante:

Denumirea și sediul subdiviziunii:
1 . Direcția regională Vest, or. Ungheni str. Suceava 1.

2. Denumirea funcţiei publice vacante:
- Inspector al unității control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră „Leuşeni-1” – 6 funcţii vacante;

3. Scopul general al funcției:
Executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispozițiilor de serviciu.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
- Aplicarea conformă a tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.

5. Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.

Cunoştinţele:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea de operare la calculator: MS Oficce, Internet.

Condiţiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, disponibilitatea la lucrul în schimburi, la lucrul peste program şi în zilele de repaus, regim nenormat, după caz;
- Program de muncă conform graficului elaborat lunar;
- Activitate la sectorul frontierei de stat sau în punctele de trecere; disponibilitate la deplasări, delegări, detaşări de serviciu.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
5) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
6) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.

7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de inspector al unității control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră „Leuşeni-1”
1. Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
4. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
5. HG nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
6. Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
7. HG nr. 297 din “Pentru implementarea Legii nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
8. Codul deontologic al poliţistului de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.500 din 21.11.2013.
9. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 28 septembrie 2017, ora 17.00.

9. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
DR Vest cu sediul mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.(0236) 2-91-57

10. Persoana responsabilă
dna Natalia LAZARI, Secția resurse umane, mun. Ungheni, str. Suceava 1,
tel.0236-29157

Arhiva

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19

2. Denumirea funcției vacante: ofiţer principal de investigaţii al serviciului 12 al Direcţiei investigaţii speciale a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție temporar vacantă.

3. Scopul:
Desfășurarea activității speciale de investigații, în cadrul Departamentului Poliţiei de Frontieră, în vederea prevenirii și combaterii, în limitele competenței, a criminalității transfrontaliere.

4. Sarcinile de bază:
- Efectuarea măsurilor speciale de investigaţii orientate la acumularea şi înregistrarea informaţiei privind pregătirea sau săvîrșirea acțiunilor ilegale legate de criminalitatea transfrontalieră, precum şi trecerea frontierei de stat de către persoanele care fac parte din organizaţii de crimă organizată legate de traficul ilegal de mijloace de transport;
- Întreprinderea, în limitele competenţei, a măsurilor în vederea apărării drepturilor şi libertăţilor omului, pentru asigurarea securităţii statului şi a ordinii publice și respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei, în cadrul desfășurării măsurilor speciale de investigații;
- Examinarea materialelor, petiţiilor şi a altor tipuri de sesizări și a tuturor informaţiilor primite pentru executare, în conformitate cu activitatea specifică de investigații pe care o desfășoară.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
- Să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului
- Să aibă cel puțin 2 ani de vechime în funcția de nivelul B02
- Să aibă cel puțin 2 ani experiență profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează șă fie promovat sau să participe la concurs.
- Să fi absolvit un curs de perfecționare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituțiilor de învățămînt al MAI sau alte instituții de învățămînt care pregătesc personal pentru MAI
- Să dețină studiile stabilite de prezentul Regulament
- Să nu se afle în perioada eceftuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală și să nu fie în perioada acțiunii unei sancțiuni disciplinare
- Să fie obținut în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale calificativul “foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul “bine” la ultimele două evaluari.

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 15 septembrie 2017

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692

A N U N Ţ
privind ocuparea funcţiei temporar vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă funcție temporar vacantă :
Denumirea și sediul subdiviziunii:
1 . Colegiul Național al Poliției de Frontieră , mun. Ungheni str.Suceava1.
2. Denumirea funcţiei publice temporar vacante:
- Specialist al Serviciului resurse umane al Colegiul Național al Poliției de
Frontieră.
3. Scopul general al funcției:
Efectuarea acţiunilor şi lucrărilor de domeniul managementului de personal, atribuite conform competenţei serviciului resurse umane, în vederea îndeplinirii misiunii şi sarcinilor stabilite, implementării procedurilor de personal şi evidenţei personalului, precum şi acordarea asistenţei teoretico-practice de domeniu conform acte normative în vigoare.
4. Sarcinile de bază ale funcției:
- Asistarea procesului de recrutare a candidaţilor la înmatriculare în Colegiu şi perfectarea actelor la angajarea în serviciu în Colegiu;
- Efectuarea acţiunilor .procedurale aferente implementării procedurilor de personal;
- Evidenţa personalului scriptic al Colegiului, inclusiv în baza de date informaţională de evidenţă a personalului;
- Organizarea şi acordarea asistenţei conform competenţei comisiilor de domeniul managementului personalului în Colegiu;
5. Cerinţe pentru ocuparea funcției:
 Sa întrunească condițiile legale la angajarea inițială;
 Sa corespundă cerințelor specifice din fișa postului ;
 Să dețină studiile stabilite de prezentul regulament;
 Să dețină studii stabilite de prezentul regulament;
 Să îndeplinească condiții minime obligatorii stabilite în cazul trecerei din corpul de subofițeri în corpul de ofițeri.
Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţămînt;
- cunoașterea limbii de stat şi ruse;
- cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională, preferabil la nivel mediu;
- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.
8. Termenul de depunere a solicitarilor:
19.09.2017, ora 17.00.
9. Persoana responsabilă
Specialist al serviciului resurse umane agent-șef adjunct Cristina Toderica
tel. 0236-29177.

A N U N Ţ
privind ocuparea funcţiei temporar vacante în cadrul Inspectoratului General
al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă funcție temporar vacantă în cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne:
Denumirea și sediul subdiviziunii:
1 . Colegiul Național al Poliției de Frontieră , mun. Ungheni str.Suceava1.
2. Denumirea funcţiei publice temporar vacante:
- Specialist profesor al catedrei ,,Discipline socio-umane și lingvistice” al Colegiul Național al Poliției de Frontieră.
3. Scopul general al funcției:
Formarea capacităţilor, abilităţilor şi competenţelor profesionale necesare elevilor/cursanţilor colegiului pentru desfăşurarea activităţilor specifice Inspecoratului General al Poliţiei de Frontieră, asigurarea pregătirii în domeniul securităţii frontierei, în conformitate cu standardele specifice învăţămîntului profesional tehnic postsecundar nonterțiar, cît și celor comunitar europene. Desfășurarea activității didactice și de cercetare în acord cu misiunea, obiectivele, standardele și valorile colegiului.
4. Sarcinile de bază ale funcției:
- Organizarea şi implementarea procesului de studiu în conformitate cu Codul Educației al Republicii Moldova și alte acte normative în vigoare;
- Promovarea şi susţinerea unitară a activităţilor procesului de studiu pentru optimizarea calităţii învăţării;
- Evaluarea rezultatelor instrurii;
- Dezvoltarea profesională;
- Contribuția la dezvoltarea instituțională pentru promovarea imaginii colegiului.
5. Cerinţe pentru ocuparea funcției temporar vacantă:
 Sa îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;
 Sa aibă cel puțin 2 ani vechime în muncă de nivel B03;
 Să aibă cel puțin 2 ani experiență profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
 Să dețină studii stabilite de prezentul regulament;
 Să fi absolvit un curs de perfecționare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituțiilor de învățămînt ale Ministerului Afacerilor Interne sau alte instituții de învățămînt care pregătesc personal pentruMinisterul Afacerilor Interne;
 Să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală și să nu fie în perioada acțiunii unei sancțiuni disciplinare;
 Să fi obținut în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale calificativul ,, foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul ,,bine” la ultimele două evaluări
6. Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a procesului de învăţămînt;
- cunoașterea limbii de stat;
- cunoaşterea limbii ruse și/sau a unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germană) la nivel cel puţin intermediar (citit/scris/vorbit);
- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.
7. Actele ce urmează a fi prezentate:
 raportul privind transferul în funcția temporar vacantă, coordonat în modul stabilit;
 avizul specialistului-psiholog;
 certificat de cazier privind integritatea profesională(în cazul promovării în funcție);
 alte documente după caz.
8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
15.09.2017 , ora 17.00.
7. Persoana responsabilă
Specialist al serviciului resurse umane agent-șef adjunct Cristina Toderica tel. 0236-29177.

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19

2. Denumirea funcției vacante și temporar vacante:
- Specialist principal al Secției gestionarea informației operaționale a Centrului operațional de coordonare al Direcției management operațional a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție vacantă.


3. Scopul:
Realizarea atribuțiilor Secției gestionarea informației operaționale. Asigurarea executării sarcinilor de bază privind implimentarea și înbunătățirea mecanismelor de gestionare a informației operaționale.

4. Sarcinile de bază:
- Asigură activitatea Secției și realizarea sarcinilor.
- Gestionează informația operațională a IGPF.
- Elaborează documente pentru schimbul eficient de informații operaționale între IGPF și partenerele de cooperare.
5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
- Să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului
- Să aibă cel puțin 2 ani de vechime în funcția de nivelul B02
- Să aibă cel puțin experiență profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează șă fie promovat sau să participe la concurs.
- Să fi aun curs de perfecționare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituțiilor de învățămînt al MAI sau alte instituții de învățămînt care pregătesc personal pentru MAI
- Să dețină studiile stabilite de prezentul Regulament
- Să nu se afle în perioada eceftuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală și să nu fie în perioada acțiunii unei sancțiuni disciplinare
- Să fie obținut în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale calificativul “foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul “bine” la ultimele două evaluari.

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 18 septembrie 2017

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19

2. Denumirea funcției vacante: specialist principal al Secției pregătire fizico-tactică a Direcției pregătire profesională a Direcției generale resurse umane a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

3. Scopul: Organizarea și desfășoară instruiri la pregătirea fizică în cadul subdiviziunilor Polițeiei de Frontieră. Organizarea, desfășurarea și evidența rezultatelor măsurilor cultural sportive și a Spartachiadei sportive a Poliției de Frontieră.

4. Sarcinile de bază:
- Organizarea procesului de formare profesională la pregătirea fizică și a măsurilor cultural sportive în cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră.
- Elaborarea și implimentarea actelor normative în domeniul formării profesionale continuaă a angajaților Poliției de Frontieră.
- Asigurarea organizării și desfășurării spartachiadei sportive a Poliției de Frontieră.
- Asigurarea procesului de evaluare la pregătirea fizică în cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră.
- Asigurarea evidenței rezultatelor la pregătirea fizică în cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră.


5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
- Să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului
- Să aibă cel puțin 2 ani de vechime în funcția de nivelul B02
- Să aibă cel puțin experiență profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează șă fie promovat sau să participe la concurs.
- Să fi aun curs de perfecționare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituțiilor de învățămînt al MAI sau alte instituții de învățămînt care pregătesc personal pentru MAI
- Să dețină studiile stabilite de prezentul Regulament
- Să nu se afle în perioada eceftuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală și să nu fie în perioada acțiunii unei sancțiuni disciplinare
- Să fie obținut în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale calificativul “foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul “bine” la ultimele două evaluari.

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 18 septembrie 2017

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19

2. Denumirea funcției vacante și temporar vacante:
- Specialist principal al serviciului investigații interne a Direcției Inspeție efectiv a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție temporar vacantă.


3. Scopul:
Realizarea activităților prin prisma implimentării obiectivelor și sarcinilor delegate Direcției, în combaterea corupției protecționismului și altor infracțiuni asimilate actelor de corupție la nivel instituțional, identificarea factorilor de risc, menținerea disciplinei de serviciu și cercetarea abaterilor disciplinare.


4. Sarcinile de bază:
- Evaluează, identifică și înlătură factorii de risc corupțional în cadrul IGPF;
- Efectuează măsuri de prevenire și combaterea a protecționismului și elementelor corupționale în rîndul personalului IGPF;
- Efectuează anchetele de serviciu .
- Efectuează măsuri speciale de investigații în scopul asigurării securității interne a IGPF.
- Verifică corectitudinea și legalitatea anchetelor de serviciu efectuate de către subdiviziunile IGPF;
- Asigură și lucrează asupra perfecționării calificării înalte și pregătirii profesionale personale.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
- Să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului
- Să aibă cel puțin 2 ani de vechime în funcția de nivelul B02
- Să aibă cel puțin experiență profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează șă fie promovat sau să participe la concurs.
- Să fi aun curs de perfecționare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituțiilor de învățămînt al MAI sau alte instituții de învățămînt care pregătesc personal pentru MAI
- Să dețină studiile stabilite de prezentul Regulament
- Să nu se afle în perioada eceftuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală și să nu fie în perioada acțiunii unei sancțiuni disciplinare
- Să fie obținut în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale calificativul “foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul “bine” la ultimele două evaluari.

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 18 septembrie 2017

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Inspectoratului General
al Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcție temporar vacantă în cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupată de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19

2. Denumirea funcției temporar vacante: specialist al serviciului Analiza Riscurilor a Sectorului Poliției de Frontieră.

3. Scopul: Asigurarea îndeplinirii dispozițiilor șefului de serviciu/sector în domeniul de analiză a riscurilor cu respectarea legislației în vigoare.

4. Sarcinile de bază:
1. Executarea în termenii stabiliți a sarcinilor și indicațiilor înaintate de către Șeful serviciului analiza riscurilor.
2. Participă direct la realizarea sarcinilor Serviciului analiza riscurilor, inclusiv a celor stipulate în Regulamentul Sectorului Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
- Să întrunească condițiile legale la angajare inițială
- Să corespundă cerințelor specifice din fișa postului
- Să dețină studiile stabilite de prezentul Regulament
- Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite în cazul trecerii din corpul de subofițeri în corpul de ofițeri.

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.


7. Termenul de depunere a solicitărilor: 18 septembrie 2017

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Inspectoratului General
al Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Nord, or. Edineț str. Independenței 60
2. Denumirea funcției vacante: Şef adjunct sector, șef al unității control al frontierei al sectorului poliţiei de frontieră „Lipcani”.

3. Scopul: Acordarea ajutorului șefului sectorului poliției de frontieră în gestionarea eficientă a subdiviziunii de frontieră. Contribuie nemijlocit la asigurarea securităţii frontierei de stat și implementarea managementului integrat al frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate a subdiviziunii de frontieră.

4. Sarcinile de bază:
- Contribuie la gestionarea activităţilor de serviciu a sectorului poliției de frontieră;
- Asigurarea aplicării corecte şi uniforme a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul de responsabilitate;
- Planificarea controlului frontierei de stat pe sectorul de responsabilitate;
- Asigurarea disciplinei de serviciu în cadrul sectorului poliției de frontieră.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
- Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017;
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
- să deţină funcţii de nivelul A03 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul A03, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B01;
- să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
- să aibă cel puțin 2 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs sau 2 ani în serviciul militar/special;
- să deţină studiile stabilite de Regulament;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
- să îndeplinească alte condiţii legale

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 18 septembrie 2017

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Natalia Dobrianschi, Secţia resurse umane, or. Edineţ, str.Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

Informaţia necesară:
1. Denumirea funcţiei publice temporar vacante:
- inspector reparație armament a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobielor.

2. Scopul general al funcției:
evidenţa, lucrul, reparaţia bunurilor materiale eliberate de la depozitul armament şi muniţii, răspundere de integritate a mijloacelor de reparaţia al secţiei întreţinerea bunurilor materiale.

3. Sarcinile de bază ale funcției:
1) Organizarea procesului de gestionare a bunurilor materiale, al depozitului armament şi muniţii, evidienţa cu corectitudine a tuturor mişcărilor de bunuri materiale aflate la păstrare şi deservire;
2) Respectarea legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă de păstrare a bunurilor aflate la depozitare, şi securitatea antiincendiară.

4. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.

Cunoştinţele:
- legislaţia în domeniu;
- limba de stat;
- limba rusă – nivel avansat;
- cunoaşterea tehnologiei de preluare, evidenţă şi livrarea bunului;
- de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Condiţiile de muncă: regim de muncă, nu mai mare de 40 ore pe săptămînă; disponibilitatea lucrului peste program de muncă și în zilele de repaus; program de muncă: luni-vineri, orele 08.00-17.00, pauză de masă 12.00-13.00, în cazul implicării colaboratorului în activitatea de serviciu peste program, se aplică prevederile actor legislative şi normative din domeniul legislaţiei muncii..

5. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

6. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de specialist al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor:
1. Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
4. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
5. HG nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
6. Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
7. Codul deontologic al poliţistului de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.500 din 21.11.2013.
8. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 15.09.2017 , ora 17.00.

8. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
Centrul de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor cu sediul or. Chișinău, str. Petricani 19, tel. (022) 259-618;

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcția vacantă din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupată de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

Informaţia necesară:
1. Denumirea funcţiei publice temporar vacante:
- Șef al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor.

2. Scopul general al funcției:
organizarea activității secției în vederea asigurării integrității obiectivelor şi bunurilor materiale amplasate pe teritoriul Inspectoratului General, planificarea, coordonarea și controlul serviciului de gardă interior.

3. Sarcinile de bază ale funcției:
1) Asigurarea organizatorico-managerială a secției.
2) Organizarea serviciului gardă interior, asigurarea monitorizării permanente a obiectivelor și bunurilor materiale amplasate pe teritoriul Departamentului.
3) Consolidarea personalului, asigurarea instruirii metodice şi perfecţionării permanente, disciplinei și legalități, protecţiei juridice şi sociale.

4. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.

Cunoştinţele:
- superioare de licenţă în domeniul dreptului sau militare;
- cursuri de perfecţionare profesională de domeniu.

Condiţiile de muncă: regim de muncă: 40 ore pe săptămîna, 8 ore pe zi; disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaos, după caz; program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 – 17.00, pauza de masă 12.00 – 13.00; activitatea preponderent de birou; deplasări în subdiviziunile Inspectoratul General, alte organizații și instituții după caz.

5. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

6. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de specialist al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor:
1. Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
4. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
5. HG nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
6. Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
7. Codul deontologic al poliţistului de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.500 din 21.11.2013.
8. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 15.09.2017 , ora 17.00.

8. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
Centrul de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor cu sediul or. Chișinău, str. Petricani 19, tel. (022) 259-618;

A N U N Ţ

privind ocuparea funcţiei temporar vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă concurs pentru următoarea funcţie temporar vacantă:

Denumirea și sediul subdiviziunii:
1. Colegiul Național al Poliției de Frontieră , mun. Ungheni str.Suceava1.
2. Denumirea funcţiei publice temporar vacante:
- Specialist al Serviciului economie și finanțe al Colegiul Național al Poliției de
Frontieră.

3. Scopul general al funcției:
Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi altor acte normative ce reglementează domeniul respectiv.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
- Organizează şi asigură ţinerea continuă a contabilităţii;
- Urmăreşte integritatea valorilor materiale și nemateriale aflate în gestiune;
- Asigurarea executării Planurilor de finanțare și devizelor de venituri și cheltuieli pe mijloace speciale;
- Calcularea și achitarea salariului angajaţilor.

5. Cerinţe pentru ocuparea funcției:
 Sa îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;
 Sa aibă cel puțin 2 ani vechime în muncă de nivel B03;
 Să aibă cel puțin 2 ani experiență profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
 Să dețină studii stabilite de prezentul regulament;
 Să fi absolvit un curs de perfecționare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituțiilor de învățămînt ale Ministerului Afacerilor Interne sau alte instituții de învățămînt care pregătesc personal pentruMinisterul Afacerilor Interne;
 Să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală și să nu fie în perioada acțiunii unei sancțiuni disciplinare;
 Să fi obținut în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale calificativul ,, foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul ,,bine” la ultimele două evaluări.

6. Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea procedurilor de evidenţă contabilă;
- cunoştinţe de operare la computer: Microsoft Office, PowerPoint, Internet, 1C;
- avantaj serveşte cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie.

7. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția temporar vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificat de cazier privind integritatea profesională(în cazul promovării în funcție);
- alte documente după caz.

8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
14.09.2017, ora 17.00.

7. Locul desfăşurării concursului
Colegiul Național al Poliției de Frontieră mun. Ungheni str. Suceava 1

8. Persoana responsabilă
Specialist al serviciului resurse umane agent-șef adjunct Cristina Toderica tel. 0236-29177.

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției:
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19

2. Denumirea funcției vacante:
ofițer principal de urmărire penală al Secției planificare, ajutor metodic și control procesual a Direcției urmărire penală a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră.

3. Scopul:
Supravegherea, coordonarea activităţii subdiviziunilor de urmărire penală teritoriale ale Direcţiei urmărire penală instituite în cadrul Direcţiilor regionale şi Sectorului Poliţiei de Frontieră Aeroport Internaţional Chişinău, acordarea ajutorului metodic şi exercitarea controlului asupra activităţii acestora, totodată, efectuarea nemijlocită a urmăririi penale.

4. Sarcinile de bază:
- Acumularea şi transmiterea, în serviciul metodică, analiză şi planificare procesuală a DUP, pentru sistematizare şi generalizare, a materialelor privind activitatea subdiviziunilor de urmărire penală, în conformitate cu planurile de lucru sau la indicaţia conducerii DUP, DPF, după caz a MAI;
- Organizarea ajutorului metodic şi procesual al activităţii subdiviziunilor de urmărire penală ale Direcţiei urmărire penală în efectuarea urmăririi penale;
- Supravegherea permanentă a procesului de urmărire penală în cadrul DPF;
- Coordonarea generală a activităţii de serviciu a tuturor subdiviziunilor de urmărire penală teritoriale ale Direcţiei urmărire penală.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
- Să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului
- Să aibă cel puțin 2 ani de vechime în funcția de nivelul B02
- Să aibă cel puțin 2 ani experiență profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează șă fie promovat sau să participe la concurs.
- Să fi absolvit un curs de perfecționare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituțiilor de învățămînt al MAI sau alte instituții de învățămînt care pregătesc personal pentru MAI
- Să dețină studiile stabilite de prezentul Regulament
- Să nu se afle în perioada eceftuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală și să nu fie în perioada acțiunii unei sancțiuni disciplinare
- Să fie obținut în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale calificativul “foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul “bine” la ultimele două evaluari.

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 7 septembrie 2017

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Inspectoratului General
al Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

Denumirea și sediul instituției: Sectorul Poliției de Frontieră „Costești” al Direcția regională Nord, r. Rîșcani, or. Costești str. Ștefan cel Mare 10.

Denumirea funcției vacante: Ofițer de investigații al Sectorului Poliției de Frontieră Costești.

Scopul: Desfășurarea activității speciale de investigații în beneficiul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, în vederea prevenirii, combaterii, curmării şi descoperirii în limitele competenței, a criminalității transfrontaliere și migrației ilegale în sectorul deservit.

Sarcinile de bază:
1. Desfăşurarea eficientă a activităţii în cadrul Secţiei investigaţii speciale;
2. Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
3. Efectuarea măsurilor speciale de investigaţii;
4. Aprecierea, evaluarea şi prezentarea rezultatelor activităţilor desfăşurate;
5. Realizarea în termenii stabiliţi a sarcinilor şi indicaţiilor înaintate;
6. Executarea cerinţelor legislaţiei naţionale şi internaţionale ce ţine de domeniul de activitate.
7. Exercitarea atribuțiilor în domeniul analizei riscurilor.

1. Cerințele pentru ocuparea funcției:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a atins vârsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
b) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
c) posedă studii necesare superioare de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul drept;
d) posedă limba de stat.

Studii:
- Superioare juridice de licenţă;
- Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului.

Experienţa profesională: în domeniul activității speciale de investigații minim de 2 ani

2. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

3. Termenul de depunere a solicitărilor: 08 septembrie 2017

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Natalia Dobrianschi, Secţia resurse umane, or. Edineţ, str. Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, smp. Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .


ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Inspectoratului General
al Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcție temporar vacantă în cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupată de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Nord, or. Edineț str. Independenței 60

Denumirea funcției temporar vacante: specialist al serviciului formare profesională al secției resurse umane.

Scopul: Planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a personalului.

Sarcinile de bază:
1. executarea şi implementarea prevederilor actelor normative în domeniul pregătirii profesionale;
2. organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale continue a personalului;
3. desfăşurarea evaluării curente şi anuale a performanţelor profesionale;
4. asigurarea menţinerii şi respectării disciplinei de serviciu;
5. efectuarea analizei şi evidenţei performanţelor profesionale a personalului.

1. Cerințele pentru ocuparea funcției:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
- să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017;
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
- să deţină funcţii de nivelul B03;
- să aibă cel puțin 2 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs sau 2 ani în serviciul militar/special;
- să deţină studiile stabilite de Regulament;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
- să îndeplinească alte condiţii legale.

Cunoştinţele:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- operare la calculator cu programele Word, Excel, Power Point, Internet.


2. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

3. Termenul de depunere a solicitărilor: 08 septembrie 2017

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Natalia Dobrianschi, Secţia resurse umane, or. Edineţ, str.Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .


ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Inspectoratului General
al Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Nord, or. Edineț str. Independenței 60

Denumirea funcției vacante: inspector al Dispeceratului.

Scopul: Acordarea ajutorului practic în monitorizarea continuă a situaţiei înregistrată în zona de competenţă în vederea prezentării acesteia conducerii Direcţiei regionale, Centrului regional de Coordonare, asigurarea nemijlocită a pazei subdiviziunii operaționale și prin intermediul camerelor de luat vederi, precum și ducerea evidenței accesului persoanelor și mijloacelor de transport pe teritoriul Direcției regionale.

Sarcinile de bază:
a) Respectarea uniformă a cadrului normativ național în domeniul său de activitate;
b) Contribuirea la activitatea de serviciu a Dispeceratului;
c) Asigurarea pazei sediului, încăperilor, teritoriului subdiviziunii și accesului persoanelor / mijloacelor de transport pe teritoriul Direcției regionale.

1. Cerințele pentru ocuparea funcției:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.

2. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

3. Termenul de depunere a solicitărilor: 08 septembrie 2017

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Natalia Dobrianschi, Secţia resurse umane, or. Edineţ, str.Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .


ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19

2. Denumirea funcției vacante: ofiţer principal de investigaţii al serviciului 13 al Direcţiei investigaţii speciale a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție vacantă.

3. Scopul:
Prevenirea, contracararea și descoperirea infracțiunilor, stabilirea și lichidarea cauzelor, condițiilor ce favorizează comiterea lor, căutarea infractorilor care se eschivează de la răspunderea penală, organizează și coordonează activitățile de căutare a persoanelor care se ascund de organele de urmărire penală, sau de instanța de judecată ori se eschivează de la executarea pedepsei între subdiviziunile teritoriale specializate.

4. Sarcinile de bază:
- Dirijarea, supravegherea și controlul activității de căutare a persoanelor care se ascund de organele de urmărire penală, sau de instanța de judecată ori se eschivează de la executarea pedepsei;
- Asigură colaborarea cu alte subdiviziuni subordonate și desconcentrate ale IGPF și MAI privind problemele căutării infractorilor, populaţia, precum şi cu subdiviziunile similare din ţările vecine.
- Verificarea corectitudinii pornirii, gestionării, clasării dosarelor de căutare şi asigurarea arhivării lor
- Acordarea ajutorului practico-metodologic ofiţerilor de investigaţii la compartimentul căutării persoanelor ce se eschivează de organele de urmărire penală, judecată şi alte organe de drept.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
- Să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului
- Să aibă cel puțin 2 ani de vechime în funcția de nivelul B02
- Să aibă cel puțin 2 ani experiență profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează șă fie promovat sau să participe la concurs.
- Să fi absolvit un curs de perfecționare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituțiilor de învățămînt al MAI sau alte instituții de învățămînt care pregătesc personal pentru MAI
- Să dețină studiile stabilite de prezentul Regulament
- Să nu se afle în perioada eceftuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală și să nu fie în perioada acțiunii unei sancțiuni disciplinare
- Să fie obținut în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale calificativul “foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul “bine” la ultimele două evaluari.

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 07 septembrie 2017

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692


ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19

2. Denumirea funcției vacante şi temporar vacante:
- Specialist principal al serviciului nr. 1 al dispeceratului al Centrului operaţional de coordonare al Direcţiei generale management operaţional a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție vacantă.

- Specialist principal al serviciului nr. 4 al dispeceratului al Centrului operaţional de coordonare al Direcţiei generale management operaţional a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție vacantă.

- Specialist principal al serviciului nr. 1 al dispeceratului al Centrului operaţional de coordonare al Direcţiei generale management operaţional a Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 1 funcție temporar vacantă.

3. Scopul: Realizarea atribuțiilor de activitate a cordonării securității frontaliere în cadrul Centrului operațional de coordonare. Asigurarea creării și menținerii tabloului situațional național în scopul informării exacte în timp util conducerii IGPF, MAI, alte autorități cu responsabilități la frontiera de stat cu privire la situația în domeniul controlului frontierei la nivel național, precum și asigurarea funcționării sistemului de telecomunicații, luarea deciziilor în limita competențelor și înștiințarea persoanelor în decursul activității.

4. Sarcinile de bază:
- Efectuează serviciul de activitate a coordonării securității frontaliere în cadrul centrului operațional de coordonare conform cerințelor stabilite.
- Monitorizează și coordonează procesul privin schimbul de informații despre situația operațională, precum și menținerii contactelor de serviciu cu autoritățile partenere.
- Rezcționarea operativă la schimbările situației în zona de frontieră, ce impune întreprinderea măsurilor necesare.
- Gestionarea executării consemnelor nominale/ la frontieră și INTERPOL.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
- Să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului
- Să aibă cel puțin 2 ani de vechime în funcția de nivelul B02
- Să aibă cel puțin 2 ani experiență profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează șă fie promovat sau să participe la concurs.
- Să fi absolvit un curs de perfecționare/specializare în domeniul de specialitate în cadrul instituțiilor de învățămînt al MAI sau alte instituții de învățămînt care pregătesc personal pentru MAI
- Să dețină studiile stabilite de prezentul Regulament
- Să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală și să nu fie în perioada acțiunii unei sancțiuni disciplinare.
- Să fie obținut în urma evaluării anuale a performanțelor profesionale calificativul “foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul “bine” la ultimele două evaluari.

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 07 septembrie 2017

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692

ANUNȚ

privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, mun. Chișinău, str. Petricani 19

2. Denumirea funcției temorar vacante:
- inspector al Sectorului Poliției de Frontieră Aeroport Internațional Chișinău al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – 5 funcții temporar vacante.

3. Scopul:
Executarea, activității desemnate patrulei în serviciu la controlul trecerii frontierei de stat, asigurării securității aeronautice și ordinei publice

4. Sarcinile de bază:
1. Efectuarea Serviciului în controlul la trecerea frontierei de stat în asigurarea activității de serviciu a subdiviziunii de frontieră.
2. Asigurarea respectării cadrului legislativ național și internațional.
3. Asigurarea îndeplinirii sarcinilor activității de serviciu în dependență de patrula din care face parte.
4. Efectuarea măsurilor de asigurarea a securității aernautice și ordinei publice de către efectivul din patrulă.
5. Aplicarea tehnicii, armamentului și mijloacelor speciale din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
1. Să întrunească condițiile legale de angajare inițială
2. Să corespundă cerințelor specifice din fișa postului
3. Să dețină studiile stabilite de prezentul Regulament.

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 07 septembrie 2017

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dl Sergiu Cebotari, Direcția generală resurse umane, mun. Chișinău, str. Petricani 19, tel.022-259692

Lista candidaților admiși pentru participarea la concursul de ocupare a funcției vacante de Specialist al Secției Echipe mobile a Direcției Regionale Vest:
- Arama Boris Ion
- Bulgac Mihai Gheorghi

*Concursul (proba scrisă și interviul) va avea loc pe data de 06.09.17 ora 09.00 în Incinta Inspectoratului General al Poliției de Frontieră cu sediul în mun.Chișinău str. Petricani 19.


ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță concurs pentru următoarele funcții vacante, din sursa internă:

1. Denumirea și sediul instituției:
Direcția regională Vest, mun. Ungheni, str. Suceava 1
2. Denumirea funcției vacante:
- specialist al serviciului control al trecerii frontierei al secţiei control al frontierei a Direcţiei regionale;
Scopul:
- Realizarea misiunilor stabilite la controlul frontierei de Stat a DR. Asigurarea realizării controlului la trecerea frontierei de stat în limitele delegate de şeful Secţiei Direcţiei.
3. Sarcinile de bază:
- Acumularea, studierea, generalizarea informaţiei în domeniul control la trecerea frontierei de stat cu perfectarea propunerilor corespunzătoare.
- Asigurarea în limitele competenţei, delegate de către conducerea Secţiei a respectării de către conducerea subdiviziunilor de frontieră a legislaţiei ce vizează activitatea de control la trecerea frontierei de stat.
- Participarea la elaborarea documentelor de directivă ce vizează activitatea de control a frontierei de stat.
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat, perfecţionării metodelor de organizare a controlului la trecerea frontierei de stat.
4. Cerințele pentru ocuparea funcției:
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
- să aibă absolvite studii superioare de licenţă cu diplomă/echivalente corespunzător domeniului de specialitate – pentru exercitarea funcţiilor execuţie prevăzute pentru corpul de ofiţeri de nivelurile B03;
- să îndeplinească condiţiile minime obligatorii stabilite în cazul trecerii din corpul de subofiţeri în corpul de ofiţeri;
- să îndeplinească alte condiţii legale.

5. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raport privind participarea la concursul pentru ocuparea funcției vacante;
- Aviz psihologic;
- alte documente, după caz.
6. Termenul de depunere a solicitărilor: 08 septembrie 2017, ora 17.00

7. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Natalia LAZARI, Secția resurse umane, mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.0236-29157


ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță concurs pentru următoarele funcții vacante, din sursa internă:

1. Denumirea și sediul instituției:
Direcția regională Vest, mun. Ungheni, str. Suceava 1
2. Denumirea funcției vacante:
şef al serviciului control al trecerii frontierei al secţiei control al frontierei a Direcţiei regionale Vest
3. Scopul:
Coordonarea activităţii de serviciu a subdiviziunii control al trecerii frontierei din cadrul Direcţiilor regionale, planificarea serviciului în secţia control al frontierei.
4. Sarcinile de bază:
- Planificarea şi organizarea activităţii serviciului control al frontierei;
- Coordonarea activităţii efectivului antrenat în control la trecerea frontierei în punctele de trecere din cadrul Direcţiilor regionale;
- Cunoaşterea calităţilor morale şi de lucru ale personalului subordonat nemijlocit, participarea la selectarea şi repartizarea lor în cadrul secţiei control al frontierei;
- Asigură respectarea cadrului legislativ naţional şi internaţional în domeniul controlului frontierei de stat;
- Asigurarea coordonării activităţii de control a serviciilor de stat în punctele de trecere, conform competenţelor şi legislaţiei în vigoare.
5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
- să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere;
- să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
- să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
- să deţină studiile stabilite de Regulament;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
- să îndeplinească alte condiţii legale
6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raport privind participarea la concursul pentru ocuparea funcției vacante;
- Aviz psihologic.
- alte documente, după caz.
7. Termenul de depunere a solicitărilor: 08 septembrie 2017, ora 17.00

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Natalia LAZARI, Secția resurse umane, mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.0236-29157


A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă concurs pentru următoarea funcţie vacantă:

Informaţia necesară:
1. Denumirea funcţiei publice vacante:
- inspector-gardian al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor.

2. Scopul general al funcției:
Cunoaşte şi execută strict cerinţele actelor normative, care reglementează serviciu de gardă interior şi asigură executarea lor, asigură respectarea regimului de acces a persoanelor şi mijloacelor de transport.

3. Sarcinile de bază ale funcției:
1. Organizarea pazei la post, primirea și predarea postului;
2. Asigurarea legitimităţii intrării (ieşirii) persoanelor, mijloacelor de transport care sosesc (pleacă) în (din) teritoriul Departamentului.
3.Asigurarea legitimităţii scoaterii (aducerii) oricăror bunuri materiale.

4. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.

Cunoştinţele: cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse; cunoaşterea legislaţiei în domeniu; cunoaştințe generale și speciale privind aplicarea armelor și munițiilor din dotare.

Condiţiile de muncă: regim de muncă în schimburi; program de muncă: munca în schimburi cu durata schimbului de 12 ore în concordanţă cu graficul de serviciu, în cazul implicării colaboratorului în activitatea de serviciu peste program, se aplică prevederile normative din domeniul legislaţiei muncii.

5. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
3) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

6. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de specialist al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor:
1. Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
4. HG nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
5. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 08.09.2017 , ora 17.00.

8. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
Centrul de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor cu sediul or. Chișinău, str. Petricani 19, tel. (022) 259-618.
Persoana responsabilă-dna Poiată Viorica


A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă concurs pentru următoarea funcţie vacantă:

Informaţia necesară:
1. Denumirea funcţiei publice vacante:
- inspector-gardian al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor.

2. Scopul general al funcției:
Cunoaşte şi execută strict cerinţele actelor normative, care reglementează serviciu de gardă interior şi asigură executarea lor, asigură respectarea regimului de acces a persoanelor şi mijloacelor de transport.

3. Sarcinile de bază ale funcției:
1. Organizarea pazei la post, primirea și predarea postului;
2. Asigurarea legitimităţii intrării (ieşirii) persoanelor, mijloacelor de transport care sosesc (pleacă) în (din) teritoriul Departamentului.
3.Asigurarea legitimităţii scoaterii (aducerii) oricăror bunuri materiale.

4. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.

Cunoştinţele: cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse; cunoaşterea legislaţiei în domeniu; cunoaştințe generale și speciale privind aplicarea armelor și munițiilor din dotare.

Condiţiile de muncă: regim de muncă în schimburi; program de muncă: munca în schimburi cu durata schimbului de 12 ore în concordanţă cu graficul de serviciu, în cazul implicării colaboratorului în activitatea de serviciu peste program, se aplică prevederile normative din domeniul legislaţiei muncii.

5. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
3) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

6. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de specialist al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor:
1. Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
4. HG nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
5. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 5.09.2017 , ora 17.00.

8. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
Centrul de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor cu sediul or. Chișinău, str. Petricani 19, tel. (022) 259-618.
Persoana responsabilă-dna Poiată Viorica.

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă concurs pentru următoarea funcţiei vacante:

Denumirea și sediul subdiviziunii:
1 . Colegiul Național al Poliției de Frontieră , mun. Ungheni str.Suceava1.

2. Denumirea funcţiei publice vacante:
- Ofițer de serviciu al unității de gardă al Sectorului de instruire ,,Slobozia Mare’’
al Colegiul Național al Poliției de Frontieră.

3. Scopul general al funcției:
Menţinerea ordinii interioare, paza efectivului, armamentului, tehnicii şi muniţiilor, încăperilor şi bunurilor materiale ale sectorului de instruire, pentru controlul stării de lucruri în subunitate şi luarea la timp a măsurilor de prevenire a incidentelor, infracţiunilor, încălcărilor grave de disciplină.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
- Aplicarea uniformă a cadrului normativ național în domeniul său de activitate;
- Asigurarea activității de serviciu a unităţii de gardă a Sectorului;
- Asigurarea reacționării imediate la schimbările situației în zona de responsabilitate a sectorului;
- Asigurarea menținerii cooperării interne și externe a Sectorului;
- Utilizarea tehnicii, a armamentului şi a mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.

5. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie;
Cunoştinţele:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea procedurilor de evidenţă contabilă;
- cunoştinţe de operare la computer: Microsoft Office, PowerPoint, Internet, 1C;
- avantaj serveşte cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie.
Condiţiile de muncă:
- regim de muncă nu mai mult de 40 ore pe săptămînă, în schimburi;
- program de muncă: 12 ore cu o durată a întreruperii în muncă între schimburi de 24 ore şi respectiv 48 ore, după schimbul de noapte.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale
3) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale);

7. Bibliografia :
1. Legea nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova;
2. Legea nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliţia de Frontieră din 28.12.2011;
3. Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNPF, aprobat prin ordinul Şefului DPF, nr. 287 din 16.05.2016;
5. Legea nr. 133 din 17.06.2016 cu privire la declararea averii și intereselor personale.
6. Legea nr. 218 din 19.10.2012 cu privire la ordinea aplicării armelor de foc și a mijloacelor speciale;
7. Instrucțiunea cu privire la capacitatea de reacție a subdiviziunilor poliției de frontieră aprobat prin Ordinul Șefului DPF nr.756 din 23.12.2014.

8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
06.09.2017 , ora 17.00.
7. Locul desfăşurării concursului
Colegiul Național al Poliției de Frontieră mun. Ungheni str. Suceava 1

9. Persoana responsabilă
Specialist al serviciului resurse umane agent-șef adjunct Cristina Toderica tel. 0236-29177.


ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță concurs pentru următoarele funcții vacante, din sursa internă:

1. Denumirea și sediul instituției:
Direcția regională Vest, mun. Ungheni, str. Suceava 1

2. Denumirea funcției vacante:
șef al serviciului supraveghere a frontierei a secței control al frontierei a Direcției regionale Vest

3. Scopul:
Dirijează activitatea serviciului supraveghere a frontierei al secţiei control al frontierei a Direcţiei regionale. Asigură realizarea sarcinilor de bază privind supravegherea frontierei pe sectorul Direcţiei.
Sarcinile de bază:
- Organizează activitatea Serviciului şi asigură executarea măsurilor preconizate;
- Organizează activitatea de supraveghere a frontierei de stat;
- Asigură respectarea cadrului legislativ naţional şi internaţional în domeniul supravegherii frontierei de stat;
- Asigură controlul asupra activităţilor de serviciu în domeniul supravegherii frontierei de stat;
- Pregătirea continuă şi profesionalizarea;
- Asigurarea menţinerii disciplinei în cadrul Serviciului.

4. Cerințele pentru ocuparea funcției:
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
- să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere;
- să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
- să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
- să deţină studiile stabilite de Regulament;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
- să îndeplinească alte condiţii legale

5. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raport privind participarea la concursul pentru ocuparea funcției vacante;
- alte documente, după caz.

6. Termenul de depunere a solicitărilor: 30 august 2017, ora 17.00

7. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Natalia LAZARI, Secția resurse umane, mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.0236-29157


A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă concurs pentru următoarea funcţiei vacante:

Denumirea și sediul subdiviziunii:
1 . Colegiul Național al Poliției de Frontieră , mun. Ungheni str.Suceava1.

2. Denumirea funcţiei publice vacante:
- Specialist profesor al Sectorului de instruire ,,Costești’’al Colegiul Național al Poliției de Frontieră,două funcții vacante.

3. Scopul general al funcției:
Formarea capacităţilor, abilităţilor şi competenţelor profesionale necesare elevilor/cursanţilor, pentru desfăşurarea activităţilor specifice Departamentului Poliţiei de Frontieră, asigurarea pregătirii în domeniul securităţii frontierei, în conformitate cu standardele specifice învăţămîntului profesional tehnic postsecundar nonterțiar, cît și celor comunitar europene. Desfășurarea activității didactice și de cercetare în acord cu misiunea, obiectivele, standardele și valorile colegiului.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
1. Organizarea şi implementarea procesului de studiu în conformitate cu Codul Educației al Republicii Moldova și alte acte normative în vigoare;
2. Promovarea şi susţinerea unitară a activităţilor procesului de studiu pentru optimizarea calităţii învăţării;
3. Evaluarea rezultatelor instrurii;
4. Dezvoltarea profesională;
5. Contribuția la dezvoltarea instituțională pentru promovarea imaginii colegiului.

5. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
Studii:
- superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul securității frontierei, drept, pedagogie;
- cursuri de perfecţionare profesională în domeniu.

Experienţă profesională:
- vechime în muncă: minim 3 ani;
- vechime în specialitate: cel puţin 3 ani.
Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a procesului de
învăţămînt;
- cunoașterea limbii de stat;
- cunoaşterea limbii ruse și/sau a unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germană) la nivel cel puţin intermediar (citit/scris/vorbit);
- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Condițiile de muncă:
- regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi;
- program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 – 17.00, pauza de masă 12.00 – 13.00;
- activitate preponderent de birou: la necesitate, deplasări în subdiviziunile Departamentului Poliţiei de Frontieră.
6. Actele ce urmează a fi prezentate::
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale
3) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale);

8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
16.09.2017 , ora 17.00.

8. Locul desfăşurării concursului
Colegiul Național al Poliției de Frontieră mun. Ungheni str. Suceava 1

9. Persoana responsabilă
Specialist al serviciului resurse umane agent-șef adjunct Cristina Toderica tel. 0236-29177.


ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță funcțiile vacante din cadrul subdiviziunilor Poliției de Frontieră, care urmează a fi ocupate de angajații Poliției de Frontieră și/sau subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne:

1. Denumirea și sediul instituției: Direcția regională Sud, m. Cahul str. Garoafelor 40

2. Denumirea funcției vacante: inspector superior al unității control al frontirei al sectorului poliției de frontieră „Cișmichioi”

3. Scopul: Executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispoziţiilor de serviciu. Conduce, organizează şi dirijează activitatea patrulei în controlul frontierei de stat.

4. Sarcinile de bază:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Efectuarea conducerii şi dirijării acţiunilor patrulei.
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
- Aplicarea tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.
Cerințele pentru ocuparea funcției:
Să îndeplinească condițiile minime obligatorii stabilite de Regulamentul cu privire la evoluția în carieră aprobat prin HG 460 din 22.06.2017:
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
- să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere;
- să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
- să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
- să deţină studiile stabilite de Regulament;
-să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
să îndeplinească alte condiţii legale.

5. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raportul privind transferul în funcția vacantă, coordonat în modul stabilit;
- avizul specialistului-psiholog;
- certificatul de cazier privind integritatea profesională (în cazul promovării în funcție);
- alte documente, după caz.

6. Termenul de depunere a solicitărilor: 31 august 2017

7. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Chirijiu Cristina, șef al Secției Resurse Umane al DR Sud.


A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă concurs pentru următoarea funcţie vacantă:

Denumirea și sediul subdiviziunii:
1 . Colegiul Național al Poliției de Frontieră , mun. Ungheni str.Suceava 1.

2. Denumirea funcţiei publice vacante:
- Inspector-intendent al sectorului de instruire ,,Costești” al Colegiul Național al Poliției de Frontieră

3. Scopul general al funcției:
Organizarea evidenţei bunurilor materiale şi asigurarea sectorului de instruire, obiecte de toaletă şi menaj, lenjerie de pat, produse alimentare, resurse energetice şi apă, controlul asupra consumului raţional a acestora. Asigurarea funcţionării normale a sistemelor de aprovizionare cu energie electrică, termică, apă şi canalizare.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
- Supravegherea asupra exploatării corecte a utilajului şi reţelelor inginereşti;
- Organizarea aprovizionării sectorului de instruire cu echipament, obiecte de toaletă şi menaj, lenjerie de pat, produse alimentare, resurse energetice, termice şi apă;
- Organizarea executării oportune a reparaţiilor curente şi capitale a imobilelor și reţelelor inginereşti;

5. Condițiile de participare la concurs
Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.
Cunoştinţele:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea fluentă a limbii de stat;
- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Condiţiile de muncă:
- regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi;
- program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 – 17.00, pauza de masă 12.00 – 13.00;

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale
3) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

7. Bibliografia:
1. Legea nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova;
2. Legea nr. 283 din 28.12.2011cu privire la Poliţia de Frontieră;
3. Legea nr.288 din 16.12.2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
4. Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind ordinea aplicării armei de foc și a mijloacelor speciale;
5. Ordinul MAI nr. 311 din 17.11.2015 cu privire la intervenția profesională;
6. Regulamentul de organizare şi funcţionare a CNPF, aprobat prin ordinul Şefului DPF, nr. 287 din 16.05.2016;
7. Manualul practic al polițistului de frontieră privind controlul frontierei aprobat prin ordinul nr.130 a Șefului Departamentului poliției de frontieră din 16.11.2012;
8. Instrucțiunea cu privire la capacitatea de reacție a subdiviziunilor poliției de frontieră aprobat prin Ordinul Șefului DPF nr.756 din 23.12.2014.

8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 16.09.2017 , ora 17.00.

8. Locul desfăşurării concursului
Colegiul Național al Poliției de Frontieră mun. Ungheni str. Suceava 1

9. Persoana responsabilă
Specialist al serviciului resurse umane agent șef adjunct Cristina Toderica tel. 02362-29177.

ANUNȚ
privind ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Poliției de Frontieră

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.460 din 22 iunie 2017 (anexa nr.2), se anunță concurs pentru următoarele funcții vacante, din sursa internă:

1. Denumirea și sediul instituției:
Direcția regională Vest, mun. Ungheni, str. Suceava 1

2. Denumirea funcției vacante:
șef al serviciului investigații speciale a secției investigații speciale și analiză de risc a Direcției regionale Vest

3. Scopul:
Organizarea, dirijarea, coordonarea, desfășurarea şi, după caz, controlul asupra activității speciale de investigații desfășurate de către ofiţerii Serviciului investigaţii speciale în beneficiul Departamentului Poliţiei de Frontieră, în vederea prevenirii și combaterii criminalității transfrontaliere și migrației ilegale în sectorul deservit.

4. Sarcinile de bază:
- Conducerea activității serviciului investigații speciale;
- Acumularea și analiza materialului informațional, stabilirea caracterului situației operative, aprecierea acesteia și pronosticarea;
- Aprecierea și evaluarea rezultatelor activității desfășurate;
- Selectarea și repartizarea efectivului din cadrul Serviciului;
- Executarea cerințelor legislației ce ține de domeniul de activitate și efectuarea controlului privind respectarea legislației în vigoare în activitatea serviciului;
- Organizarea, dirijarea şi desfăşurarea măsurilor speciale de investigaţii pentru prevenirea, curmarea, descoperirea infracţiunilor transfrontaliere;
- Planificarea, primirea, gestionarea și trecerea la cheltuieli speciale a mijloacelor financiare destinate finanțării activității speciale de investigații;
- Generalizarea experienţei în activitatea specială de investigaţii, organizarea aplicării ei în practică;
- Planificarea şi petrecerea măsurilor de acoperire şi intervenţii operative.

5. Cerințele pentru ocuparea funcției:
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
- să deţină funcţii de nivelul B01 sau, dacă în structura subdiviziunii respective nu sînt prevăzute funcţii de nivelul B01, să aibă cel puţin 2 ani vechime în funcţii de nivelul B02 sau să fi avut anterior cel puţin un an vechime în funcţii de conducere;
- să fi absolvit un curs de management de bază/similar;
- să aibă cel puțin 3 ani experienţă profesională în domeniul de specialitate pentru care urmează să fie promovat sau să participe la concurs;
- să deţină studiile stabilite de Regulament;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau sub urmărire penală şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să fi obţinut în urma evaluării anuale a performanţelor profesionale calificativul „foarte bine” la ultima evaluare sau calificativul „bine” la ultimele două evaluări;
- să îndeplinească alte condiţii legale.

6. Actele ce urmează a fi prezentate:
- raport privind participarea la concursul pentru ocuparea funcției vacante;
- alte documente, după caz.

7. Termenul de depunere a solicitărilor: 30 august 2017, ora 17.00

8. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Natalia LAZARI, Secția resurse umane, mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.0236-29157

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă concurs pentru următoarea funcţie temporar vacantă:

Informaţia necesară:
1. Denumirea funcţiei publice temporar vacante:
- Șef gardă al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor.

2. Scopul general al funcției:
asigurarea pazei şi apărării obiectivelor de gardă, menținerea capacității sporite de reacționare în situații de criză a personalului gărzii și executarea corectă a serviciului de gardă interior

3. Sarcinile de bază ale funcției:
1. Conducerea şi organizarea activității gărzii;
2. Pregătirea profesională a efectivului subordonat;
3.Consolidarea personalului,asigurarea instruirii metodice și perfecționării permanente, disciplinei și legalități,protecției juridice și sociale.

4. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.

Cunoştinţele:
- cunoaşterea limbii de stat;
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana) la nivel, cel puţin, intermediar citit/scris/vorbit);
- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Condiţiile de muncă: regim de muncă în schimburi; program de muncă: munca în schimburi cu durata schimbului de 12 ore în concordanţă cu graficul de serviciu, în cazul implicării colaboratorului în activitatea de serviciu peste program, se aplică prevederile art.45 al “Legii nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliţia de Frontieră” şi alte acte legislative şi normative din domeniul legislaţiei muncii.

5. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
5) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;
6) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale), conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;
7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.

6. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de specialist al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor:
1. Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
4. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
5. HG nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
6. Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
7. Codul deontologic al poliţistului de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.500 din 21.11.2013.
8. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 08.09.2017 , ora 17.00.

8. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
Centrul de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor cu sediul or. Chișinău, str. Petricani 19, tel. (022) 259-618;

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante:

1. Denumirea și sediul instituției:
Sectorul Poliției de Frontieră „Otaci” - 1 funcție vacante;
Sectorul Poliției de Frontieră „Ocnița” - 2 funcții vacante;
Sectorul Poliției de Frontieră „Briceni” - 2 funcții vacante;
Sectorul Poliției de Frontieră „Larga - 2 funcții vacante;
Sectorul Poliției de Frontieră „Criva” - 3 funcții vacante;
Sectorul Poliției de Frontieră „Lipcani” - 6 funcții vacantă;
Sectorul Poliției de Frontieră „Lopatnic” - 1 funcție vacantă;
Sectorul Poliției de Frontieră „Cuconeștii Noi” - 2 funcții vacante.

2. Denumirea funcţiei publice vacante:
- Inspector al unității control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră

3. Scopul general al funcției:
Executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispozițiilor de serviciu.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
- Aplicarea conformă a tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.

5. Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.

Cunoştinţele:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea de operare la calculator: MS Oficce, Internet.

Condiţiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, disponibilitatea la lucrul în schimburi, la lucrul peste program şi în zilele de repaus, regim nenormat, după caz;
- Program de muncă conform graficului elaborat lunar;
- Activitate la sectorul frontierei de stat sau în punctele de trecere; disponibilitate la deplasări, delegări, detaşări de serviciu.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la Regulament;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
5) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
6) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.

7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de inspector al unității control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră
1. Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
4. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
5. HG nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
6. Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
7. HG nr. 297 din “Pentru implementarea Legii nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
8. HG nr. 629 din 08.08.2017 ”Cu privire la aprobarea CODULUI de Etică și deontologie al funclionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
9. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs - 30 august 2017 ora 17.00.

9. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
DR Nord cu sediul or. Edineţ, str. Independenţei 60, tel. (0246) 2-90-08, 2-90-40;

10. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Natalia Dobrianschi, Secţia resurse umane, or. Edineţ, str.Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .


A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
cu începere de la data de 17 august 2017

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante:

Denumirea și sediul subdiviziunii: Direcția regională Est
Sectorul Poliției de Frontieră „Căplani”.

2. Denumirea funcţiei publice vacante:
Șef de schimb al unităţii control al frontierei a sectorului poliţiei de frontieră

3. Scopul general al funcției:
Conduce activitatea schimbului la executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispoziţiilor de serviciu. Controlul eficient al frontierei de stat în perioada schimbului.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Efectuarea conducerii şi dirijării acţiunilor patrulei.
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
- Aplicarea tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.
5. Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.

Cunoştinţele:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea de operare la calculator: MS Oficce, Internet.

Condiţiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, disponibilitatea la lucrul în schimburi, la lucrul peste program şi în zilele de repaus, regim nenormat, după caz;
- Program de muncă conform graficului elaborat lunar;
- Activitate la sectorul frontierei de stat sau în punctele de trecere; disponibilitate la deplasări, delegări, detaşări de serviciu.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
5) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
6) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.

7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de şef de schimb al unității control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră
1. Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
4. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
5. HG nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
6. Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
7. HG nr. 297 din “Pentru implementarea Legii nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
8. Codul deontologic al poliţistului de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.500 din 21.11.2013.
9. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 01 septembrie 2017, ora 17.00.

9. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
DR Est cu sediul or. Ștefan Vodă str. Grigore Vieru 3, tel.(0242) 2-51-07,(0242)2-30-46.

10. Persoana responsabilă
Cristina Cabac Valentin, şef serviciu management personal al secţiei resurse umane a Direcţiei regionale Est, tel.(0242) 2-51-07.


A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
cu începere de la data de 17 august 2017

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante:

Denumirea și sediul subdiviziunii:
1. Direcția regională Est, or. Ştefan Vodă str.Grigore Vieru 3

2. Denumirea funcţiei publice vacante:
specialist al serviciului analiză de risc al secţiei investigaţii speciale şi analiză de risc.

3. Scopul general al funcției:
Realizarea sarcinilor stabilite Serviciului analiza riscurilor în domeniul analiza riscurilor şi informaţiilor.
4. Sarcinile de bază ale funcției:
- Exercitarea atribuţiilor în domeniul analizei riscurilor şi informaţiilor;
- Asigurarea în limitele competenţei delegate de către conducerea Secţiei, respectării de către subdiviziunile de la nivel tactic a sarcinilor specifice domeniului analizei de risc;
- Participarea la elaborarea documentelor de politici ce derivă din activitatea de consolidare a sistemului de analiză a riscurilor la nivel regional;
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat, în serviciu la controlul frontierei de stat.

5. Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.

Cunoştinţele:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea de operare la calculator: MS Oficce, Internet.

Condiţiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, disponibilitatea la lucrul în schimburi, la lucrul peste program şi în zilele de repaus, regim nenormat, după caz;
- Program de muncă conform graficului elaborat lunar;
- Activitate la sectorul frontierei de stat sau în punctele de trecere; disponibilitate la deplasări, delegări, detaşări de serviciu.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
5) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
6) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.

7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de specialist al serviciului analiză de risc al secţiei investigaţii speciale şi analiză de risc.

1. Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
4. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
5. HG nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
6. Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
7. HG nr. 297 din “Pentru implementarea Legii nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
8. Codul deontologic al poliţistului de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.500 din 21.11.2013.
9. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 01 septembrie 2017, ora 17.00.

9. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
DR Est cu sediul or. Ștefan Vodă str. Grigore Vieru 3, tel.(0242) 2-51-07.

10. Persoana responsabilă
Cristina Cabac Valentin, şef serviciu management personal al secţiei resurse umane a Direcţiei regionale Est, tel.(0242) 2-51-07.


A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră
cu începere de la data de 17 august 2017

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante:

Denumirea și sediul subdiviziunii:
Sectorul Poliției de Frontieră „Volintiri”;
Sectorul Poliției de Frontieră „Tudora-2”;
Sectorul Poliției de Frontieră „Pervomaisc”.

2. Denumirea funcţiei publice vacante:
- Inspector superior al unităţii control al frontierei a sectorului poliţiei de frontieră

3. Scopul general al funcției:
Executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispozițiilor de serviciu.

4. Sarcinile de bază ale funcției:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
- Aplicarea conformă a tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.

5. Condițiile de participare la concurs:

Cerințele pentru ocuparea funcției:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) cunoaşte limba de stat;
c) a atins vîrsta de 18 ani;
d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
f) nu are antecedente penale;
g) nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
h) are o reputaţie ireproşabilă;
i) nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
j) nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
k) corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.

Cunoştinţele:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea de operare la calculator: MS Oficce, Internet.

Condiţiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, disponibilitatea la lucrul în schimburi, la lucrul peste program şi în zilele de repaus, regim nenormat, după caz;
- Program de muncă conform graficului elaborat lunar;
- Activitate la sectorul frontierei de stat sau în punctele de trecere; disponibilitate la deplasări, delegări, detaşări de serviciu.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
5) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
6) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.

7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de inspector superior al unității control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră
1. Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
4. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
5. HG nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
6. Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
7. HG nr. 297 din “Pentru implementarea Legii nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
8. Codul deontologic al poliţistului de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.500 din 21.11.2013.
9. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

8. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 01 septembrie 2017 , ora 17.00.

9. Locul desfăşurării concursului
DR Est cu sediul or. Ștefan Vodă str. Grigore Vieru 3, tel.(0242) 2-51-07.

10. Persoana responsabilă
Cristina Cabac Valentin, şef serviciu management personal al secţiei resurse umane a Direcţiei regionale Est, tel.(0242) 2-51-07.


A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante:

1. Denumirea și sediul instituției:
Direcția regională Vest, mun. Ungheni, str. Suceava 1

2. Denumirea funcției vacante:
Specialist al secției echipe mobile a Direcției regionale Vest

3. Scopul:
- Mobilizarea operativă şi participarea activă şi productivă în cadrul echipelor mobile pentru exercitarea atribuţiilor funcţionale.

4. Sarcinile de bază:
- Asigură procesul de combatere a migraţiei ilegale şi altor infracţiuni transfrontaliere legate de circulaţia ilegală a persoanelor şi mijloacelor de transport pe teritoriul Republicii Moldova;
- Asigură procesul de prevenire şi combatere a terorismului, a traficului ilegal de arme şi muniţii, precum şi a traficului de arme nucleare şi de nimicire în masă;

5. Condițiile de participare la concurs:

Cerințele generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
- deține cetățenia Republicii Moldova;
- cunoaşte limba de stat;
- a atins vîrsta de 18 ani;
- este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale;
- are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;
- nu are antecedente penale;
- nu are calitatea de bănuit, învinuit sau inculpat în cadrul unui proces penal;
- are o reputaţie ireproşabilă;
- nu a fost concediată dintr-o funcţie publică cu statut special pentru încălcarea disciplinei de serviciu;
- nu este membru al unui partid politic, al unei organizaţii social-politice sau al unei organizaţii interzise de lege;
- corespunde cerinţelor speciale prevăzute de legislaţie.
Cunoștințele:
- Cunoaşterea limbii de stat;
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, Soft-contabil.

Condiţiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus.
- Regim de lucru în schimburi stipulate în graficul de serviciu săptămînal, elaborat de către şeful secţiei.

6. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;
2) copia buletinului de identitate;
3) copia certificatului de naştere;
4) curriculum vitae;
5) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
6) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);
7) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale;
8) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:
a) nu are antecedente penale;
b) nu se află sub urmărire penală;
c) nu este membru al unui partid politic;
d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;
e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;
9) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.
10) cazierul judiciar;
11) recomandare de la ultimul loc de muncă, studii sau de la locul de trai;

7. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de specialist al secției echipe mobile a Direcției regionale Vest
1. Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
2. Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
4. Legea Nr. 133 din 17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.
5. HG nr. 409 din 07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.
6. Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
7. HG nr. 297 din “Pentru implementarea Legii nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.
8. Codul deontologic al poliţistului de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.500 din 21.11.2013.
9. Legea Nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
10. Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

11. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 1 septembrie 2017, ora 17.00.

12. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor – dna Natalia LAZARI, Secția resurse umane, mun. Ungheni, str. Suceava 1, tel.0236-29157

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

funcţiilor vacante în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră

 

În conformitate cu HG nr.460 din 22 iunie cu  privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne  se anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante:

 

Informaţia necesară:

1. Denumirea funcţiei publice temporar vacante:

- Șef gardă al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobielor.

 

2. Scopul general al funcției:

asigurarea pazei şi apărării obiectivelor de gardă, menținerea capacității sporite de reacționare în situații de criză a personalului gărzii și executarea corectă a serviciului de gardă interior

 

3. Sarcinile de bază ale funcției:

       1. Conducerea şi organizarea activității gărzii;

       2. Pregătirea  profesională a efectivului subordonat;

       3.Consolidarea personalului,asigurarea instruirii metodice și perfecționării permanente, disciplinei și legalități, protecției juridice și sociale.

 

4. Condițiile de ocupare a funcției vacante:

Cerințele generale:
În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naționalitate, etnie,sex,religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
- să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului;
- să aibă absolvite studii superioare de licenţă cu diplomă/echivalente corespunzător domeniului de specialitate – pentru exercitarea funcţiilor de execuţie prevăzute pentru corpul de ofiţeri de nivel B03;
- să nu se afle în perioada efectuării anchetei de serviciu sau urmăririi penale şi să nu fie în perioada acţiunii unei sancţiuni disciplinare;
- să îndeplinească condiţiile minime obligatorii stabilite în cazul trecerii din corpul de subofiţeri în corpul de ofiţeri;
- să îndeplinească alte condiţii legale.

 

Cunoştinţele:

-  cunoaşterea limbii de stat;

-   cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana) la nivel, cel puţin, intermediar citit/scris/vorbit);      

-  cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 

Condiţiile de muncă: regim de muncă în schimburi; program de muncă: munca în schimburi cu durata schimbului de 12 ore în concordanţă cu graficul de serviciu, în cazul implicării colaboratorului în activitatea de serviciu peste program, se aplică prevederile actelor legislative şi normative din domeniul legislaţiei muncii.

 

5. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi  pentru participare la concurs:

 1) formularul de participare la concurs, conform anexei nr.1 la prezentul Regulament;

 2) copia buletinului de identitate;

 3) copia autentificată notarial a actului de studii (diplomă, atestat) sau copia actului de studii însoţită de original şi copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 

 4) copia carnetului de muncă, după caz (dacă candidatul a fost/este angajat în cîmpul muncii);

 5) acordul privind testarea integrităţii profesionale şi monitorizarea stilului său de viaţă, testarea periodică a menţinerii aptitudinilor psihologice necesare pentru exercitarea atribuţiilor, testarea la poligraf în timpul efectuării controlului periodic sau selectiv al activităţii de serviciu, controlului special în privinţa sa, inclusiv prin accesarea datelor personale, conform anexei nr.2 la prezentul Regulament;

 6) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că:

    a) nu are antecedente penale;

    b) nu se află sub urmărire penală;

    c) nu este membru al unui partid politic;

   d) nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărîre judecătorească definitivă;

    e) nu se află în conflict de interese (conform prevederilor Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii şi a intereselor personale), conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;

 7) certificatul medical eliberat de comisia medicală specială a Ministerului Afacerilor Interne/autorităţii/instituţiei din subordine.

 

6. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă la funcţia vacantă de șef gardă al secției gardă și regim a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor:

1.       Hotărîrea de Guvern nr.460 din 22 iunie 2017 cu  privire la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

2.       Legea nr.288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

3.  Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.

4.  Legea Nr. 133 din  17.06.2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”.

5.  HG nr. 409 din  07.06.2017 „Cu privire la aprobarea Statutului disciplinar al funcţionarului public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”.

6.  Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de Stat a Republicii Moldova”.

7.  Codul de etică și deontologie al funcționarului public cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin HG nr. 629 din 08.08.2017.

8.  Legea Nr.325 din  23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.

 

7. Termenul de depunere a documentelor pentru a ocupa funcția vacantă

Termenul limită de depunere a documentelor    30.10.2017 , ora 17.00.

 

8. Persoana de contact:

dna Poiată Viorica, specialist resurse umane a Centrului de aprovizionare tehnico-materială și întreținere a imobilelor cu sediul or. Chișinău, str. Petricani 19, tel. (022) 259-618;

 

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 • baner_guvern_md
 • baner_moldova_md
 • baner_parlament_md
 • baner_presedinte_md
 • banner_MAI
 • bb1_igp2
 • bb2_protectie civila
 • bb3_carabinieri
 • bb4_biroul migratie si azil
 • bb5_academia stefan cel mare
 • bb6_dinamo1
 • cnpdcp
 • vama
 • vy_moficial