Concurs de angajare

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei vacante în cadrul Poliţiei de Frontieră

1. Denumirea funcţiei publice vacante:
Specialist al secţiei echipe mobile a Direcția regională Vest.

2. Scopul general al funcției:
Asigurarea securității statului pe segmentul realizării şi menţinerea regimului frontierei de stat şi zonei de frontieră, contribuirea la combaterea criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale prin participarea la controlul frontierei de stat, la depistarea contravenţiilor legate de şederea ilegală a străinilor şi de trecerea ilegală a frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport, efectuează măsuri speciale de investigaţii

3. Sarcinile de bază ale funcției:
1. Realizarea acţiunilor de prevenire, depistare, combatere şi identificare a căilor de comitere a activităţilor ilegale transfrontaliere legate de migraţia ilegală, trafic de persoane, circulaţia ilegală a persoanelor şi mijloacelor de transport, ş.a.
2. Monitorizarea activităţii secţiilor echipelor mobile din cadrul Direcţiilor regionale şi acordarea asistenţei metodice în organizarea activităţii de serviciu.
3. Asigurarea punerii în aplicare şi executarea prevederilor actelor normative, realizarea prevederilor documentelor pe domeniul de activitate.

4. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
b) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
c) posedă studii necesare (liceale/medii de cultură generală/medii de specialitate/superioare) şi este apt din punct de vedere al sănătăţii;
d) posedă limba de stat.

În funcţia de poliţist de frontieră nu poate fi angajată persoana care:
a) este membru al unui partid politic, desfăşoară activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie, dispune de altă calitate incompatibilă cu statutul poliţistului de frontieră;
b) a atins vârsta de 40 de ani;
c) are antecedente penale nestinse, are calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în legătură cu săvârșirea unei infracţiuni;
d) este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Studii:
- superioare de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul juridic;
- cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului şi administraţiei publice.

Experienţă profesională:
- experiența în domeniul de drept;
- experiența în domeniul artei marțiale.

Cunoştinţe:
- cunoaşterea limbii de stat;
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza, spaniola, germana) va constitui un avantaj;
- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
- deținerea permisului de conducere (categoria ,,B”).


Abilităţi: să realizeze în termenii stabiliţi sarcinile şi indicaţiile înaintate de către conducerea direcţiei, atitudine conştiincioasă față de exercitarea obligaţiunilor de serviciu.

Atitudini/comportamente: să manifeste un comportament demn şi o morală ireproşabilă, să posede un caracter echilibrat, o responsabilitate sporită.


Condiţii de muncă:
- program de muncă: luni-vineri, orele 08.00-17.00, pauză de masă 12.00-13.00, disponibilitatea lucrului în zilele de odihnă, după caz sau program de muncă: lucru în schimburi în baza graficului stabilit (cu respectarea prevederilor legislației în vigoare), dar nu mai mult de 40 ore pe săptămînă;
- implicarea în misiuni și activități de control a frontierei de stat, deplasări frecvente prin țară, peste hotare, în alte autorități sau instituții publice, detașări, disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în anumite condiții, cu respectarea prevederilor cadrului normativ în domeniu.

5. Documentele ce urmează a fi prezentate:
1. formularul de participare;
2. copia buletinului de identitate;
3. copia certificatului de naştere;
4. curriculum vitae;
5. copia carnetului de muncă, cu excepţia cazurilor când cetăţeanul nu a activat anterior în cîmpul muncii;
6. copiile documentelor care confirmă studiile şi calificarea obţinută (cu anexa la diplomă);
7. copiile certificatelor de căsătorie şi de naştere a copiilor, copia buletinului de identitate a soţului/soţiei;
8. cazierul judiciar;
9. copia documentului de evidenţă militară (adeverinţa de recrutare, livretul militar);
10. recomandarea de la ultimul loc de muncă, studii sau de la locul de trai;
11. 1 fotografie 3×4.

6. Bibliografia concursului:
Legea nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova;
Legea nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliţia de Frontieră;
Hotărîrea Guvernului nr.434 din 19.06.2012 cu privire la Poliţia de Frontieră;
Hotărîrea Guvernului nr.926 din 12.12.2012 pentru implementarea Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova;
Hotărîrea Guvernului nr.752 din 20 septembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind echipele mobile ale Poliţiei de Frontieră şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009.


7. Data limită de depunere a documentelor:
12 mai 2017 inclusiv, ora 17.00.

8. Locul depunerii documentelor şi desfăşurării concursului:

Depratamentul Poliției de Frontieră
telefon de contact: 022-259-692, 022-259-722
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
adresa: mun. Chişinău, str. Petricani 19;

Direcția regională Vest
telefon de contact: 0236-35-676
adresa: or.Ungheni str.Suceava 1.


A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu Capitolul III. Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei vacante prin concurs din Regulamentul interior al Poliţiei de Frontieră, aprobat prin ordinul şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră nr.86 din 12 octombrie 2012 se anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante:

Informaţia necesară:
1. Denumirea funcţiei publice vacante:
- Ofițer de investigații al Sectorul Poliției de Frontieră „Ocnița”.

2. Scopul general al funcției:
Desfășurarea, în limitele competenței, a activității speciale de investigații și analiza riscurilor în beneficiul Departamentului Poliției de Frontieră, în vederea prevenirii și combaterii migrației ilegale și criminalității transfrontaliere pe sectorul de responsabilitate, coordonată cu șeful Sectorului Poliției de Frontieră.

3. Sarcinile de bază ale funcției:
- Cunoașterea și aplicarea uniformă a cadrului legislativ național și internațional pe sectorul de responsabilitate a subdiviziunii de frontieră;
- Exercitarea atribuțiilor în domeniul activității speciale de investigații;
- Exercitarea atribuțiilor în domeniul analizei riscurilor;
- Desfășurarea activității de acumularea a informației ce prezintă interes de serviciu pe sectorul de responsabilitate;
- Desfășurarea activității de conlucrare cu partenerii de cooperare.

4. Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
b) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
c) posedă studii necesare (liceale/medii de cultură generală/medii de specialitate/superioare) şi este apt din punct de vedere al sănătăţii;
d) posedă limba de stat.

În funcţia de poliţist de frontieră nu poate fi angajată persoana care:
a) este membru al unui partid politic, desfăşoară activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie, dispune de altă calitate incompatibilă cu statutul poliţistului de frontieră;
b) a atins vârsta de 40 de ani;
c) are antecedente penale nestinse, are calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în legătură cu săvârșirea unei infracţiuni;
d) este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Cunoştinţele:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea de operare la calculator: MS Oficce, Internet.

Condiţiile de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore săptămînal, 8ore pe zi;
- Program de muncă:luni-vineri,orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
- Disponibilitatea la muncă peste program și în zilele de repaus, după caz.
- Activitate preponderent birou și la sectoarele frontierei de stat, deplasări, detașări de serviciu.

5. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1. formularul de participare;
2. copia buletinului de identitate;
3. copia certificatului de naştere;
4. curriculum vitae;
5. copia carnetului de muncă, cu excepţia cazurilor când cetăţeanul nu a activat anterior în cîmpul muncii;
6. copiile documentelor care confirmă studiile şi calificarea obţinută (cu anexa la diplomă);
7. copiile certificatelor de căsătorie şi de naştere a copiilor, copia buletinului de identitate a soţului/soţiei;
8. cazierul judiciar;
9. copia documentului de evidenţă militară (adeverinţa de recrutare, livretul militar);
10. recomandarea de la ultimul loc de muncă, studii sau de la locul de trai;
11. 1 fotografie 3×4.

6. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de Ofițer de investigații al Sectorul Poliției de Frontieră:

1. Constituția Republicii Moldova
2. Codul penal al Republicii Moldova
3. Codul de procedură penală al Republicii Moldova
4. Legea nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră
5. Legea nr. 215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova
6. Legea nr. 59 din 29.03.2013 privind activitatea specială de investigații
7. Legea nr. 245 din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat
8. Legea nr. 218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forţei fizice, a mijloacelor special şi a armelor de foc
9. Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare
10. Legea nr. 200 din 16.07.2015 privind regimul străinilor în Republica Moldova
11. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal
12. Lege nr. 16 din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese
13. Hotărârea Guvernului nr. 474 din 19.06.2014 cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al tipurilor de arme de foc şi al muniţiilor aferente, precum şi a regulilor de aplicare a acestora
Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

7. Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – 12 mai 2017 inclusiv, ora 17.00.

8. Locul desfăşurării concursului:
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului:
Departamentul Poliției de Frontieră cu sediul or. Chișinău str. Petricani 19, tel.(022) 259 – 692.
DR Nord cu sediul or. Edineț str. Independenței 60, tel.(0236) 3-56-76.


A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiilor vacante în cadrul Poliţiei de Frontieră
cu începere de la data de „21„ martie 2017

În conformitate cu Capitolul III. Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei vacante prin concurs din Regulamentul interior al Poliţiei de Frontieră, aprobat prin ordinul şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră nr.86 din 12 octombrie 2012 se anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante: specialist al serviciului management personal al secției resurse umane a DR Nord

Informaţia necesară:
1. Denumirea autorităţii publice: Direcția regională Nord

2. Sediul autorităţii: or.Edineț, str.Independenței 60, tel.2-90-08,(0246) 2-90-40.

3. Denumirea funcţiei publice vacante:
Specialist al serviciului management personal al secției resurse umane al DR Nord – 1 funcție vacantă

4. Scopul funcţiei:
Efectuarea acţiunilor şi lucrărilor de domeniul managementului de personal, atribuite conform competenţei Serviciului management personal (în continuare Serviciu) în vederea îndeplinirii misiunii şi sarcinilor stabilite, implementării procedurilor de personal şi evidenţei personalului, precum şi acordarea asistenţei teoretico-practice de domeniu conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare.

5. Sarcinile de bază:
1.Asistarea procesului de recrutare a candidaţilor la angajare în PF şi perfectarea actelor la angajarea în serviciu în DR;
2.Efectuarea acţiunilor procedurale aferente implementării procedurilor de personal;
3.Evidenţa personalului scriptic al DR, inclusiv în baza de date informaţională de evidenţă a personalului;
4.Organizarea şi acordarea asistenţei conform competenţei comisiilor de domeniul managementului personalului în DR;
5.Efectuarea acţiunilor procedurale aferente implementării procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi atestarea personalului în cadrul DR;

6. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
b) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
c) studii superioare de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul managementului resurselor umane, administraţiei publice, drept, pedagogie, psihologie;
d) Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul.

Cunoştinţele:
1) Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
2) Cunoaşterea limbi de stat (citit / vorbit);
3) Cunoaşterea managementului documentelor;
4) Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, la nivel cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);
5) Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Condiţiile de muncă:
- regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaus, după caz;
- program de muncă: luni – vineri, orele 8.00 – 17.00, pauza de masă 12.00 – 13.00;
- activitatea preponderent de birou; deplasări în subdiviziunile subordonate şi peste hotare.

7. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1. formularul de participare;
2. copia buletinului de identitate;
3. copia certificatului de naştere;
4. curriculum vitae;
5. copia carnetului de muncă, cu excepţia cazurilor când cetăţeanul nu a activat anterior în cîmpul muncii;
6. copiile documentelor care confirmă studiile şi calificarea obţinută (cu anexa la diplomă);
7. copiile certificatelor de căsătorie şi de naştere a copiilor, copia buletinului de identitate a soţului/soţiei;
8. cazierul judiciar;
9. copia documentului de evidenţă militară (adeverinţa de recrutare, livretul militar);
10. recomandarea de la ultimul loc de muncă, studii sau de la locul de trai;
11. 1 fotografie 3×4.

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal sau prin poştă.

8. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de Specialist al secretariatului al DR Nord
1. Legea nr.215 din 04.11.2011 „Cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova”.
2. Legea nr.283 din 28.12.2011 „Cu privire la Poliţia de Frontieră”.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 „Privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc”.
4. Codul deontologic al poliţistului de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.500 din 21.11.2013.
5. Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 19.06.2012 „Cu privire la Poliţia de Frontieră”.
6. Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 23.04.2007 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile”.
7. Hotărîrea Guvernului nr. 1449 din 24.12.2007 „Privind carnetul de muncă”.

Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

9.Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs:
10 aprilie 2017 inclusiv, ora 17.00.

10. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este or. Edineţ, str. Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, 2-90-40;
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor - dna Natalia Dobrianschi, Secţia resurse umane, or. Edineţ, str.Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

11. Cheltuielile.
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sînt suportate de Departamentul Poliției de Frontieră, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sînt suportate de participanţii la concurs.

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei vacante în cadrul Poliţiei de Frontieră

I. Denumirea funcţiei publice vacante:
Specialist principal a Direcţiei cooperare internaţională a Departamentului Poliţiei de Frontieră

II. Scopul general al funcției:
Contribuția la implementarea angajamentelor asumate de Republica Moldova în contextul procesului de integrare europeană, pe dimensiunea managementului integrat al frontierei.

III. Sarcinile de bază ale funcției:
1) Execută calitativ şi în termeni stabiliţi documentele relevante activităţii Secţiei, precum şi a materialelor informative referitoare la acestea;
2) Sistematizează şi generalizează informaţia cu privire la realizarea obiectivelor asumate de instituţie în contextul procesului de integrare europeană; 
3) Asigură cooperarea cu Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene ale RM, precum şi cu alte autorităţi publice centrale ale RM;
4) Contribuie la dezvoltarea dialogului cu autorităţile de frontieră ale UE, organizaţiile internaţionale şi non-guvernamentale, precum şi misiunile diplomatice acreditate în RM;
5) Studiază legislaţia europeană în domeniu, tratatele internaţionale în domeniul de frontieră la care Republica Moldova este parte, precum şi actele legislative şi normative care reglementează activitatea DPF.

IV. Condițiile de participare la concurs:
1. Cerinţe generale:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
b) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
c) posedă studii necesare (liceale/medii de cultură generală/medii de specialitate/superioare) şi este apt din punct de vedere al sănătăţii;
d) posedă limba de stat.

2.  În funcţia de poliţist de frontieră nu poate fi angajată persoana care:
a)este membru al unui partid politic, desfăşoară activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie, dispune de altă calitate incompatibilă cu statutul poliţistului de frontieră;
b)a atins vârsta de 40 de ani;
c)are antecedente penale nestinse, are calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în legătură cu săvârșirea unei infracţiuni;
d)este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă.
Studii:
Studii superioare în domeniul relaţiilor internaţionale, studii europene, politice şi juridice;
Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul dreptului.

V. Experienţă profesională:
Minim 2 ani experienţă în cadrul instituţiilor publice centrale, organizaţiilor internaţionale sau de profil în domeniul integrării europene.

Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
- cunoaşterea limbii engleze, precum şi a altor limbi de circulaţie internaţională, la nivel, cel puţin, intermediar (citit\scris\vorbit);
- cunoaşterea politicilor naţionale și internaționale în domeniul integrării europene;
- operare la calculator: Microsoft Office, Internet.

Abilităţi:
Capacitatea de a analiza și sistematiza informația, diplomație, abilitatea de a contribui la dezvoltarea activității Direcției și luarea deciziilor, abilităţi de gestionare şi aplanare a situaţiilor critice, executarea sarcinilor în termeni restrânși.

Atitudini/comportamente:
Tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, comportament adecvat în societate, respect faţa de colegi, responsabilitate faţă de sarcinile asumate, spirit de echipă, obiectivitate, principialitate, receptivitate la idei noi.

Condiţii de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămâna, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaus, după caz;
- Program de muncă: luni – vineri, orele 8.00 – 17.00, pauza de masă 12.00 – 13.00;
- Activitate preponderent de birou; deplasări în subdiviziunile Poliţiei de Frontieră, precum şi peste hotare;

VI. Documentele ce urmează a fi prezentate:
1.formularul de participare;
2.copia buletinului de identitate;
3.copia certificatului de naştere;
4.curriculum vitae;
5.copia carnetului de muncă, cu excepţia cazurilor când cetăţeanul nu a activat anterior în cîmpul muncii;
6.copiile documentelor care confirmă studiile şi calificarea obţinută (cu anexa la diplomă);
7.copiile certificatelor de căsătorie şi de naştere a copiilor, copia buletinului de identitate a soţului/soţiei;
8.cazierul judiciar;
9.copia documentului de evidenţă militară (adeverinţa de recrutare, livretul militar);
10.recomandarea de la ultimul loc de muncă, studii sau de la locul de trai;
11.1 fotografie 3×4.

VII. Bibliografia concursului:
Acte normative din domeniu:
-Hotărîrea Guvernului nr.434 din 19.06.2012 cu privire la Poliţia de Frontieră
-Hotărîrea Guvernului nr.926 din 12.12.2012 pentru implementarea Legii nr.215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova
-Hotărîrea Guvernului nr.765 din 18 septembrie 2014 cu privire la aprobarea listei documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova
-Hotărîrea Guvernului nr.1005 din 10 decembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-2017 şi a Planului de implementare a acesteia
-Hotărîrea Guvernului nr.1009 din 30.09.1998 despre aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de evidenţă şi sistematizare a actelor juridice
-Hotărîrea Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia.

Acte normative în domeniul de specialitate:
-Hotărîrea Guvernului nr. 442 din 17.07.2015 despre aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaţionale.
-Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova.
-Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016.
-Hotărîrea Guvernului nr.1005 din 10 decembrie 2014 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-2017.
-Regulamentul Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene nr. 1052/2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR).
-Ordinul DPF 411 din 13.09.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind delegarea angajaților Poliției de Frontieră la evenimente internaţionale.
-Ordinul MAI Nr. 160 cu privire la aprobarea foii de parcurs privind implementarea provizorie a Acordului de cooperare operațională și strategică dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție (EUROPOL).

VIII. Data limită de depunere a documentelor:
31 martie 2017 inclusiv, ora 17.00.

X. Locul depunerii documentelor şi desfăşurării concursului:
mun. Chişinău, str. Petricani 19.
telefon de contact: 022-259-692, 022-259-722
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. "'; document.write(''); document.write(addy_text20064); document.write('<\/a>'); //-->\n Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ;> Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei vacante în cadrul Poliţiei de Frontieră

1. Denumirea funcţiei publice vacante:
Specialist principal al Secţiei audit intern a Departamentului Poliţiei de Frontieră.

2. Scopul general al funcției:
Acordarea consultanței și asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de management financiar și control, contribuind la obținerea plusvalorii, oferind recomandări pentru îmbunătățirea acestuia prin efectuarea misiunilor de audit intern.

3. Sarcinile de bază ale funcției:
1) Efectuarea misiunilor de audit intern în scopul evaluării sistemului de  management financiar şi control al Departamentului Poliției de Frontieră și subdiviziunilor subordonate;

2) Elaborarea rapoartelor de audit intern şi prezentarea acestora spre examinare șefului secției;
3) Comunicarea cu conducătorii subdiviziunilor auditate despre constatările şi recomandările de audit;
4) Monitorizarea implementării recomandărilor de către persoanele responsabile din cadrul subdiviziunilor auditate;
5) Asigurarea consultanței, având scop identificarea obstacolelor care împiedică desfășurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecințelor, prezentând soluții pentru eliminarea acestora;
6) Elaborarea propunerilor de modificare a actelor normative.

4. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a atins vârsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
b) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
c) posedă studii necesare (liceale/medii de cultură generală/medii de specialitate/superioare) şi este apt din punct de vedere al sănătăţii;
d) posedă limba de stat.

În funcţia de poliţist de frontieră nu poate fi angajată persoana care:
a) este membru al unui partid politic, desfăşoară activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie, dispune de altă calitate incompatibilă cu statutul poliţistului de frontieră;
b) a atins vârsta de 40 de ani;
c) are antecedente penale nestinse, are calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în legătură cu săvârșirea unei infracţiuni;
d) este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Studii:
- superioare, în domeniul auditului, economic-finanicar și/sau juridic.

Experienţă profesională:
- vechimea în muncă în domenii ce au tangență cu auditul, serviciile de finanțe, contabile sau management, nu mai puțin de un an.

Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislației din domeniu;
- cunoaşterea procedurilor de audit intern în instituțiile publice;
- cunoştinţe de operare la computer: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Visio), Internet;
- avantaj servește cunoașterea unei limbi străine de circulație.

Abilităţi:
- lucru în echipă, comunicare eficientă, negociere, aplanare a situaţiilor de conflict, studiu intensiv, planificare, monitorizare, evaluare, abilități de lucru cu etc.

Atitudini/comportamente:
- respect faţă de oameni, obiectivitate, responsabilitate, loialitate, perseverenţă, percepere şi înţelegere rapidă a sarcinilor, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, etc.

Condiţii de muncă:
- regim de muncă: 40 ore pe săptămână, disponibilitatea la  lucrul peste program şi în zilele de repaus, regim nenormat, după caz;
- program de muncă conform graficului: luni-vineri, 8:00 – 17:00; pauza de masă: 12:00 – 13:00.

5. Documentele ce urmează a fi prezentate:
1. formularul de participare;
2. copia buletinului de identitate;
3. copia certificatului de naştere;
4. curriculum vitae;
5. copia carnetului de muncă;
6. copiile documentelor care confirmă studiile şi calificarea obţinută (cu anexa la diplomă);
7. copiile certificatelor de căsătorie şi de naştere a copiilor, copia buletinului de identitate a soţului/soţiei;
8. cazierul judiciar;
9. copia documentului de evidenţă militară (adeverinţa de recrutare, livretul militar);
10. recomandarea de la ultimul loc de muncă, studii sau de la locul de trai;
11. 1 fotografie 3×4.

6. Bibliografia concursului:
1. Acte normative din domeniu:
2. Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern.
3. Legea nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră.
4. Ordinul MF nr.113 din 12.10.2012 privind aprobarea Standardelor naționale de audit intern.
5. Ordinul MF nr.105 din 15.07.2013 privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public.
6. Ordinul MF nr.189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public.
7. Ordinul MF nr.74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern (Regulament-model de funcționare a unității de audit intern).
8. Ordinul MF nr.113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public.
9. Ordinul MF nr.100 din 29.08.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public.

7. Data limită de depunere a documentelor:
- 31 martie 2017 inclusiv, ora 17.00.

8. Locul depunerii documentelor şi desfăşurării concursului:
telefon de contact: 022-259-692, 022-259-722
e-mail: 
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
adresa: mun. Chişinău, str. Petricani 19.

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei vacante în cadrul Poliţiei de Frontieră

1. Denumirea funcţiei publice vacante:
- Inspector al unității control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră
DR Nord: Larga, Criva, Lipcani;
DR Sud: Toceni, Goteşti, Brînza, Cișmichioi, Valea Perjei;
DR Est: Tocuz, Săiți.

2. Scopul general al funcției:
Executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispozițiilor de serviciu.

3. Sarcinile de bază ale funcției:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
- Aplicarea conformă a tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.

4. Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
b) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
c) posedă studii necesare (liceale/medii de cultură generală/medii de specialitate/superioare) şi este apt din punct de vedere al sănătăţii;
d) posedă limba de stat.

În funcţia de poliţist de frontieră nu poate fi angajată persoana care:
a) este membru al unui partid politic, desfăşoară activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie, dispune de altă calitate incompatibilă cu statutul poliţistului de frontieră;
b) a atins vârsta de 40 de ani;
c) are antecedente penale nestinse, are calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în legătură cu săvârșirea unei infracţiuni;
d) este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea de operare la calculator: MS Office, Internet.

Condiţii de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, disponibilitatea la lucrul în schimburi, la lucrul peste program şi în zilele de repaus, regim nenormat, după caz;
- Program de muncă conform graficului elaborat lunar;
- Activitate la sectorul frontierei de stat sau în punctele de trecere; disponibilitate la deplasări, delegări, detaşări de serviciu.

5. Documentele ce urmează a fi prezentate:
1. formularul de participare;
2. copia buletinului de identitate;
3. copia certificatului de naştere;
4. curriculum vitae;
5. copia carnetului de muncă, cu excepţia cazurilor când cetăţeanul nu a activat anterior în cîmpul muncii;
6. copiile documentelor care confirmă studiile şi calificarea obţinută (cu anexa la diplomă);
7. copiile certificatelor de căsătorie şi de naştere a copiilor, copia buletinului de identitate a soţului/soţiei;
8. cazierul judiciar;
9. copia documentului de evidenţă militară (adeverinţa de recrutare, livretul militar);
10. recomandarea de la ultimul loc de muncă, studii sau de la locul de trai;
11. 1 fotografie 3×4.

6. Bibliografia concursului:
1. Legea nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
2. Legea nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliţia de Frontieră.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc.
4. Codul deontologic al poliţistului de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.500 din 21.11.2013.
5. Hotărârea Guvernului nr.926 din 12.12.2012 pentru implementarea Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova
Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

7. Locul depunerii documentelor şi desfăşurării concursului:
DR Nord cu sediul în or. Edineţ, str. Independenţei 60, tel. (0246) 2-90-08, 2-90-40
DR Sud cu sediul în or. Cahul, str. Garoafelor 40, tel.(0299)3-12-58, 3-12-90
DR Est cu sediul în or. Ștefan Vodă, str. Ștefan cel Mare 79/4A, tel.(0242) 2-51-07, 2-30-46.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 • baner_guvern_md
 • baner_moldova_md
 • baner_parlament_md
 • baner_presedinte_md
 • banner_MAI
 • bb1_igp2
 • bb2_protectie civila
 • bb3_carabinieri
 • bb4_biroul migratie si azil
 • bb5_academia stefan cel mare
 • bb6_dinamo1
 • cnpdcp
 • vama