Concurs de angajare

 

A N U N Ţ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei vacante în cadrul Poliţiei de Frontieră

1. Denumirea funcţiei publice vacante: specialist principal al secției proiecte de asistenţă a Direcției politici și proiecte de asistență a Departamentului Poliției de Frontieră

2. Scopul general al funcției: Asigurarea procesului de elaborare şi implementare a proiectelor de asistenţă externă, menținerea colaborării cu partenerii şi donatorii externi. Favorizarea tuturor circumstanţelor întru asimilarea deplină a rezultatelor proiectelor şi transmiterea mijloacelor financiare, bunuri, cunoştinţe sau tehnologii.

3. Sarcinile de bază ale funcției:
1. Asigură și contribuie la funcționarea secției proiecte de asistență;
2. Participă la procesul de programare, implementare şi monitorizare a proiectelor şi programelor de asistenţă externă.

4. Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

a) a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
b) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
c) posedă studii necesare (liceale/medii de cultură generală/medii de specialitate/superioare) şi este apt din punct de vedere al sănătăţii;
d) posedă limba de stat.

În funcţia de poliţist de frontieră nu poate fi angajată persoana care:
a) este membru al unui partid politic, desfăşoară activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie, dispune de altă calitate incompatibilă cu statutul poliţistului de frontieră;
b) a atins vârsta de 40 de ani;
c) are antecedente penale nestinse, are calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în legătură cu săvârșirea unei infracţiuni;
d) este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Studii:
superioare de licenţă sau echivalente în domeniul Relații Internaționale, Drept, Administrație Publică, Științe Sociale sau alt domeniu relevant.

Experienţă profesională: 
 Experiență în sistemul asigurării securităţii frontierei de stat, în domeniul asigurării ordinii de drept sau administrație publică constituie un avantaj;

 Experiență în domeniul proiectelor de asistență internațională constituie un avantaj important.

Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei de profil, managementului frontierei şi a managementului proiectelor (ciclu de proiect), planificare strategică;

- cunoaşterea fluentă a limbii engleze, cunoașterea unei alte limbi de circulaţie internaţională (franceză, spaniolă, germană, rusă) la nivel, cel puţin, intermediar (citit\scris\vorbit);
- cunoaşterea de operare la calculator: Microsoft Office, Internet.

Abilităţi: 
- capacitate de planificare, organizare a lucrului cu informaţia;
- gîndire strategică, adaptabilitate, promotor al schimbărilor tactice şi tehnice;
- capacitate de prezentare, evaluare, analiză şi sinteză;
- spirit de observaţie, simţ organizatoric, prestanţă, tact şi discernământ;
- capacitate de a lucra sub presiunea timpului, argumentare, instruire;
- spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor;
- capacitatea de a lucra în echipă, aptitudini de bun negociator;
- motivare, mobilizare de sine şi a echipei;
- capacitate de aplanare de conflicte, soluţionare de probleme, comunicare eficientă;
- manageriale;
- spirit de analiză şi sinteză în cadrul elaborării documentelor.

Atitudini/comportamente: 
- flexibilitate în gîndire, receptivitate, previziune;
- spirit de iniţiativă, conduită morală ireproşabilă;
- tenacitate în urmărirea scopurilor propuse, consecvenţă;
- comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, diplomaţie, reguli de politeţe);
- încredere în forţele proprii, obiectivitate, spirit critic;
- stabilitate comportamentală, echilibru emotiv, rezistenţă la efort şi stres;
- creativitate, responsabilitate, disciplină;
- tendinţă spre dezvoltare profesională continuă;
- apt psihologic pentru funcţia deţinută.

Condiţii de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, disponibilitatea la lucrul peste program şi în zilele de repaus, regim nenormat, după caz;
- Program de muncă conform graficului: luni-vineri, 8:00 – 17:00; pauza de masă: 12:00 – 13:00;

5. Documentele ce urmează a fi prezentate:
1. formularul de participare;
2. copia buletinului de identitate;
3. copia certificatului de naştere;
4. curriculum vitae;
5. copia carnetului de muncă, cu excepţia cazurilor când cetăţeanul nu a activat anterior în cîmpul muncii;
6. copiile documentelor care confirmă studiile şi calificarea obţinută (cu anexa la diplomă);
7. copiile certificatelor de căsătorie şi de naştere a copiilor, copia buletinului de identitate a soţului/soţiei;
8. cazierul judiciar;
9. copia documentului de evidenţă militară (adeverinţa de recrutare, livretul militar);
10. recomandarea de la ultimul loc de muncă, studii sau de la locul de trai;
11. 1 fotografie 3×4.

6. Bibliografia concursului:
Acte normative din domeniu:
- Legea nr. 215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova;
- Legea nr. 283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră;
- Hotărîrea Guvernului nr. 434 din 19.06.2012 cu privire la Poliţia de Frontieră;
- Hotărîrea Guvernului nr. 1005 din 10.12.2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de management integrat al frontierei de stat pentru perioada 2015-2017 şi a Planului de implementare a acesteia.

Acte normative în domeniul de specialitate:
- Hotărîrea Guvernului nr. 561 din 19.08.2015 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare a asistenței externe acordate Republicii Moldova de organizațiile internaționale și țările donatoare.

7. Data limită de depunere a documentelor:

15 februarie 2017 inclusiv, ora 17.00.

8. Locul depunerii documentelor şi desfăşurării concursului:

telefon de contact: 022-259-692, 022-259-722
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
adresa: mun. Chişinău, str. Petricani 19. 

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

funcţiilor vacante în cadrul Poliţiei de Frontieră

În conformitate cu Capitolul III. Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei vacante prin concurs din Regulamentul interior al Poliţiei de Frontieră, aprobat prin ordinul şefului Departamentului Poliţiei de Frontieră nr.86 din 12 octombrie 2012 se anunţă concurs pentru următoarele funcţii vacante: specialist al secretariatului a DR Nord.

Informaţia necesară:
1. Denumirea autorităţii publice: Direcția regională Nord

2. Sediul autorităţii: or.Edineț, str.Independenței 60, tel.2-90-08,(0246) 2-90-40.

3. Denumirea funcţiei publice vacante:
Specialist al secretariatului al DR Nord – 1 funcție vacantă

4. Scopul funcţiei:
Lucrul cu documentele secrete şi nesecrete, adresările persoanelor fizice şi juridice.

5. Sarcinile de bază:
1) Asigurarea circulaţiei documentelor în cadrul subdiviziunilor Direcției regionale şi exercitarea controlului privind aplicarea legislaţiei referitoare la circulaţia documentelor şi petiţiilor;
2) Exercitarea controlului asupra executării în termen şi calitativ a documentelor dispuse spre executare prin indicaţiile conducerii DPF și Direcției regionale;
3) Coordonarea activităţilor de asigurare a regimului secret în cadrul subdiviziunilor Direcției şi exercitarea controlului privind aplicarea legislaţiei referitoare la circulaţia documentelor secrete;
4) Coordonarea activităţilor de asigurare a dialogului cu societatea civilă;

6. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
b) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
c) studii Superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul drept, filologie, pedagogie;
d) Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului documentelor, administraţiei publice.

Cunoştinţele:
1) Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
2) Cunoaşterea managementului documentelor;
3) Cunoaşterea practicilor pozitive în domeniu;
4) Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, la nivel cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);
5) Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

Condiţiile de muncă:
- regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zile de repaus, după caz;
- program de muncă: luni – vineri, orele 8.00 – 17.00, pauza de masă 12.00 – 13.00;
- activitatea preponderent de birou; deplasări în subdiviziunile Direcției regionale.

7. Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
1. formularul de participare;
2. copia buletinului de identitate;
3. copia certificatului de naştere;
4. curriculum vitae;
5. copia carnetului de muncă, cu excepţia cazurilor când cetăţeanul nu a activat anterior în cîmpul muncii;
6. copiile documentelor care confirmă studiile şi calificarea obţinută (cu anexa la diplomă);
7. copiile certificatelor de căsătorie şi de naştere a copiilor, copia buletinului de identitate a soţului/soţiei;
8. cazierul judiciar;
9. copia documentului de evidenţă militară (adeverinţa de recrutare, livretul militar);
10. recomandarea de la ultimul loc de muncă, studii sau de la locul de trai;
11. 1 fotografie 3×4.

Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal sau prin poştă.

8. Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru proba scrisă şi interviu la funcţia vacantă de Specialist al secretariatului al DR Nord
1. Legea nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
2. Legea nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliţia de Frontieră.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc.
4. Codul deontologic al poliţistului de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.500 din 21.11.2013.
5. HG Nr. 208 din 31.03.1995 „Pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova”;
6. Legea nr. 880 din 22.01.1992 „Privind Fondul Arhivistic al Republicii Moldova”;
7. HG Nr. 1176 din 22.12.2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice”

Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

9.Termenul de depunere a documentelor pentru participarea la concurs
Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs – „23” decembrie 2016 inclusiv, ora 17.00.

10. Locul desfăşurării concursului
Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este or. Edineţ, str. Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, 2-90-40;
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare și de primirea documentelor - dna Natalia Dobrianschi, Secţia resurse umane, or. Edineţ, str.Independenţei, 60, tel. (0246) 2-90-08, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

11. Cheltuielile.
Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Departamentul Poliției de Frontieră, iar cele legate de participare la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea

funcţiei vacante în cadrul Poliţiei de Frontieră

1. Denumirea funcţiei publice vacante:
Specialist principal al Secţiei audit intern a Departamentului Poliţiei de Frontieră.

2. Scopul general al funcției:
Acordarea consultanței și asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de management financiar și control, contribuind la obținerea plusvalorii, oferind recomandări pentru îmbunătățirea acestuia prin efectuarea misiunilor de audit intern.

3. Sarcinile de bază ale funcției:
1) Efectuarea misiunilor de audit intern în scopul evaluării sistemului de  management financiar şi control al Departamentului Poliției de Frontieră și subdiviziunilor subordonate;

2) Elaborarea rapoartelor de audit intern şi prezentarea acestora spre examinare șefului secției;
3) Comunicarea cu conducătorii subdiviziunilor auditate despre constatările şi recomandările de audit;
4) Monitorizarea implementării recomandărilor de către persoanele responsabile din cadrul subdiviziunilor auditate;
5) Asigurarea consultanței, având scop identificarea obstacolelor care împiedică desfășurarea normală a proceselor, stabilirea cauzelor, determinarea consecințelor, prezentând soluții pentru eliminarea acestora;
6) Elaborarea propunerilor de modificare a actelor normative.

4. Condițiile de participare la concurs:
Cerinţe generale:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a atins vârsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
b) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
c) posedă studii necesare (liceale/medii de cultură generală/medii de specialitate/superioare) şi este apt din punct de vedere al sănătăţii;
d) posedă limba de stat.

În funcţia de poliţist de frontieră nu poate fi angajată persoana care:
a) este membru al unui partid politic, desfăşoară activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie, dispune de altă calitate incompatibilă cu statutul poliţistului de frontieră;
b) a atins vârsta de 40 de ani;
c) are antecedente penale nestinse, are calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în legătură cu săvârșirea unei infracţiuni;
d) este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Studii:
- superioare, în domeniul auditului, economic-finanicar și/sau juridic.

Experienţă profesională:
- vechimea în muncă în domenii ce au tangență cu auditul, serviciile de finanțe, contabile sau management, nu mai puțin de un an.

Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislației din domeniu;
- cunoaşterea procedurilor de audit intern în instituțiile publice;
- cunoştinţe de operare la computer: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Visio), Internet;
- avantaj servește cunoașterea unei limbi străine de circulație.

Abilităţi:
- lucru în echipă, comunicare eficientă, negociere, aplanare a situaţiilor de conflict, studiu intensiv, planificare, monitorizare, evaluare, abilități de lucru cu etc.

Atitudini/comportamente:
- respect faţă de oameni, obiectivitate, responsabilitate, loialitate, perseverenţă, percepere şi înţelegere rapidă a sarcinilor, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, etc.

Condiţii de muncă:
- regim de muncă: 40 ore pe săptămână, disponibilitatea la  lucrul peste program şi în zilele de repaus, regim nenormat, după caz;
- program de muncă conform graficului: luni-vineri, 8:00 – 17:00; pauza de masă: 12:00 – 13:00.

5. Documentele ce urmează a fi prezentate:
1. formularul de participare;
2. copia buletinului de identitate;
3. copia certificatului de naştere;
4. curriculum vitae;
5. copia carnetului de muncă;
6. copiile documentelor care confirmă studiile şi calificarea obţinută (cu anexa la diplomă);
7. copiile certificatelor de căsătorie şi de naştere a copiilor, copia buletinului de identitate a soţului/soţiei;
8. cazierul judiciar;
9. copia documentului de evidenţă militară (adeverinţa de recrutare, livretul militar);
10. recomandarea de la ultimul loc de muncă, studii sau de la locul de trai;
11. 1 fotografie 3×4.

6. Bibliografia concursului:
1. Acte normative din domeniu:
2. Legea nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern.
3. Legea nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră.
4. Ordinul MF nr.113 din 12.10.2012 privind aprobarea Standardelor naționale de audit intern.
5. Ordinul MF nr.105 din 15.07.2013 privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public.
6. Ordinul MF nr.189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public.
7. Ordinul MF nr.74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern (Regulament-model de funcționare a unității de audit intern).
8. Ordinul MF nr.113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public.
9. Ordinul MF nr.100 din 29.08.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public.

7. Data limită de depunere a documentelor:
- 10 martie 2017 inclusiv, ora 17.00.

8. Locul depunerii documentelor şi desfăşurării concursului:
telefon de contact: 022-259-692, 022-259-722
e-mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
adresa: mun. Chişinău, str. Petricani 19.

A N U N Ţ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei vacante în cadrul Poliţiei de Frontieră

1. Denumirea funcţiei publice vacante:
- Inspector al unității control al frontierei a Sectorului Poliţiei de Frontieră
DR Nord: Larga, Criva, Lipcani;
DR Sud: Toceni, Goteşti, Brînza, Cișmichioi, Valea Perjei;
DR Est: Tocuz, Săiți.

2. Scopul general al funcției:
Executarea sarcinilor de control al frontierei de stat conform dispozițiilor de serviciu.

3. Sarcinile de bază ale funcției:
- Efectuarea serviciului la controlul frontierei de stat;
- Aplicarea uniformă a cadrului legislativ naţional şi internaţional pe sectorul subdiviziunii de frontieră;
- Participarea în cadrul seminarelor, şedinţelor de nivel instituţional şi interinstituţional în domeniul securităţii frontierei de stat;
- Aplicarea conformă a tehnicii, armamentului şi mijloacelor specifice din dotare în timpul executării sarcinilor de serviciu.

4. Condițiile de participare la concurs:

Cerinţe generale:
În funcţia de poliţist de frontieră poate fi angajată persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) a atins vîrsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;
b) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
c) posedă studii necesare (liceale/medii de cultură generală/medii de specialitate/superioare) şi este apt din punct de vedere al sănătăţii;
d) posedă limba de stat.

În funcţia de poliţist de frontieră nu poate fi angajată persoana care:
a) este membru al unui partid politic, desfăşoară activităţi remunerate, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice, de creaţie, dispune de altă calitate incompatibilă cu statutul poliţistului de frontieră;
b) a atins vârsta de 40 de ani;
c) are antecedente penale nestinse, are calitatea de bănuit, învinuit, inculpat sau condamnat în legătură cu săvârșirea unei infracţiuni;
d) este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă principală sau complementară aplicată prin hotărâre judecătorească definitivă.

Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- cunoaşterea de operare la calculator: MS Office, Internet.

Condiţii de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, disponibilitatea la lucrul în schimburi, la lucrul peste program şi în zilele de repaus, regim nenormat, după caz;
- Program de muncă conform graficului elaborat lunar;
- Activitate la sectorul frontierei de stat sau în punctele de trecere; disponibilitate la deplasări, delegări, detaşări de serviciu.

5. Documentele ce urmează a fi prezentate:
1. formularul de participare;
2. copia buletinului de identitate;
3. copia certificatului de naştere;
4. curriculum vitae;
5. copia carnetului de muncă, cu excepţia cazurilor când cetăţeanul nu a activat anterior în cîmpul muncii;
6. copiile documentelor care confirmă studiile şi calificarea obţinută (cu anexa la diplomă);
7. copiile certificatelor de căsătorie şi de naştere a copiilor, copia buletinului de identitate a soţului/soţiei;
8. cazierul judiciar;
9. copia documentului de evidenţă militară (adeverinţa de recrutare, livretul militar);
10. recomandarea de la ultimul loc de muncă, studii sau de la locul de trai;
11. 1 fotografie 3×4.

6. Bibliografia concursului:
1. Legea nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.
2. Legea nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliţia de Frontieră.
3. Legea nr.218 din 19.10.2012 privind modul de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armelor de foc.
4. Codul deontologic al poliţistului de frontieră, aprobat prin ordinul DPF nr.500 din 21.11.2013.
5. Hotărârea Guvernului nr.926 din 12.12.2012 pentru implementarea Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova
Notă: Participanții la concurs vor susține o probă la pregătirea fizică.

7. Locul depunerii documentelor şi desfăşurării concursului:
DR Nord cu sediul în or. Edineţ, str. Independenţei 60, tel. (0246) 2-90-08, 2-90-40
DR Sud cu sediul în or. Cahul, str. Garoafelor 40, tel.(0299)3-12-58, 3-12-90
DR Est cu sediul în or. Ștefan Vodă, str. Ștefan cel Mare 79/4A, tel.(0242) 2-51-07, 2-30-46.

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter
 • baner_guvern_md
 • baner_moldova_md
 • baner_parlament_md
 • baner_presedinte_md
 • banner_MAI
 • bb1_igp2
 • bb2_protectie civila
 • bb3_carabinieri
 • bb4_biroul migratie si azil
 • bb5_academia stefan cel mare
 • cnpdcp
 • vama